welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

EEN FRISSE START VAN LEEFBAAR HILVERSUM.

Na de verkiezingsuitslag, de coalitiegesprekken (waar wij bij betrokken waren), de opstart van het nieuwe College en de start van het reces is het nu tijd om terug te kijken op de verkiezingen en vooruit te kijken naar de nieuwe politieke periode.

Met ons enthousiaste campagneteam en onze leden/vrijwilligers hebben wij ons ingezet om de kiezers van  LEEFBAAR  HILVERSUM  te blijven vertegenwoordigen in de Raad. We hebben onze zetel behouden, met een riant overschot aan reststemmen dat naar andere partijen ging. Ondanks die ene zetel hebben we een heel eigen geluid met een heldere, meedenkende en constructieve opinie. We laten altijd duidelijk van ons horen want dat verdienen onze kiezers.

TERUGBLIK:

Na het overlijden van onze fractievoorzitter Gerrit van der Waals in mei 2013 is  Mirjam Kooloos, de nummer 3 van de lijst, de fractie gaan leiden. Er was  toen nog een jaar te gaan tot aan de verkiezingen. LEEFBAAR HILVERSUM heeft zich in het afgelopen jaar herpakt en ons geheel  eigen heldere geluid in de Raad en daarbuiten laten horen.

Wij voelden ons verplicht aan onze kiezers om het gedachtegoed van LEEFBAAR HILVERSUM door te zetten. En wij hebben toen besloten onze campagne te gaan opstarten.

CAMPAGNE:

De op zich sterke positie van de lokale partijen was ondertussen helaas verzwakt door versnippering: er hadden zich vier partijen gemeld, waaronder de twee bestaande: Hart voor Hilversum en LEEFBAAR HILVERSUM. Onderlinge gesprekken om tot samenwerking/fusie te komen onder onze vlag mislukten vnl. omdat andere partijen te hoog inzetten voor wat betreft plaatsing op onze kieslijst. Zeg maar het belang van de plaatsing van “de poppetjes”. Er was concurrentie van twee nieuwe partijen die uiteindelijk ruim 1700 stemmen wegtrokken van de bestaande twee lokale partijen. Verder heeft onze grote concurrent Hart voor Hilversum gescoord op een punt dat wij als onrealistisch ervaren: het toch niet doorgaan van de HOV-buslijn van Huizen naar Hilversum v.v.  De gemeente heeft zich al gebonden, de provincie is opdrachtgever en de grootste financier en zij gaat door met de uitvoering.

VERKIEZINGEN.

Ons verkiezingsprogramma was kort en krachtig (zie onze site). Dat was ook in lijn met het soort oppositie dat wij hebben gevoerd en gaan voeren: constructief, maar kritisch op het College en haar programma. We steunen het College wanneer dat in het belang van de burgers is en we gaan er stevig tegen aan als het b.v. op onverantwoordelijke grote financiële uitgaven aankomt. B.v. bij het enorm riskante woningbouwproject Anna’s Hoeve. Alleen dan bereik je als kleine, lokale partij het meest. Door domweg steeds als  “tegenpartij” op te treden, bereik je weinig of geen resultaat  voor de Hilversummers.

COALITIEVORMING.

Wij zijn er dus in geslaagd om onze plaats in de Raad te behouden. Wij zijn intensief betrokken geweest bij de gesprekken over het uiteindelijke coalitieakkoord en over het raadsakkoord. Wij hebben het raadsakkoord mede ondertekend. Het is goed om te zien hoeveel van de hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma terug te vinden zijn in het coalitieprogramma. Zo kunnen wij er van uit gaan dat ook onze visie door de coalitie, met onze steun, voor een deel tot realiteit kan worden gebracht.

 

FINANCIEEN.

De hele maand juni tot aan het zomerreces hield de Raad zich bezig met de financiën van de gemeente: het Jaarverslag 2013 en de Kader(beleids)nota 2014.

LEEFBAAR  HILVERSUM  STAAT  VOOR  FINANCIELE  SOLIDITEIT  EN  ZAL  ZICH HIERVOOR  BLIJVEN  INZETTEN.

Er is in de afgelopen Collegeperiode wel bezuinigd maar deze acties zijn door het vorige College niet stevig en continue doorgezet. Door de zogenaamde “transitie in het sociaal domein” zal  Hilversum met ingang van 1 januari 2015  geld tekort gaan komen. Het Rijk gaat korten op de bedragen die zij nu zelf nog uitgeeft aan de zorg. De rijksbezuiniging bestaat eruit dat het Rijk m.i.v. 1/1/2015 bedragen oplopend naar zo’n  € 10 miljoen per jaar minder doorgeeft aan de gemeente Hilversum. Aan Hilversum de moeilijke maar uitdagende taak om de zorg zo soepel door te laten lopen dat de mensen er niet veel van merken. Dit kan gerealiseerd worden door efficiënter te werk te gaan en de hulpvraag vanuit de mensen zelf te laten komen. Ook de levering van zorg op maat: “een gezin, een plan en een regisseur”  is van belang.

Er is nog een grote grondexploitatie over na het opschonen van de grondportefeuille:  ANNA’S HOEVE, een enorm miljoenenproject waar de gemeente een groot financieel risico met de grondverkoop loopt al was het maar gezien de omvang van meer dan E. 30 mln. Op de locatie wordt de grondvervuiling nu eerst gesaneerd voor de verkoop van tussen de 450 en de 650 te verkopen grondkavels. De verkoopacties van de eerste en best gelegen bouwkavels voor particulieren hebben ca. 30 boterzachte opties opgeleverd maar tot nu toe nog geen echte opbrengsten. Het gaat hier om enorm hoge “kosten voor de baat” met de hoge en stijgende rentelasten van dien. De a.s. tweede fase moet worden opgeschort totdat de woningmarkt serieus is aangetrokken.

 

INZET  VAN  LEEFBAAR  HILVERSUM.

LEEFBAAR HILVERSUM zal zich de komende jaren blijven inzetten voor een ONZE SPEERPUNTEN:  LEEFBAAR, GROEN, SOCIAAL EN ONDERNEMEND HILVERSUM:

LEEFBAAR: o.a. strenge handhaving van het veiligheidsbeleid en een efficiënter ambtenarenapparaat dat er ten dienste voor alle inwoners is.

GROEN: o.a.: flinke uitbreiding van groen in de binnenstad door bomenplant en het behoud van groen aan de stadsranden.

SOCIAAL: o.a.: de enorme bezuinigingen van het Rijk mogen niet ten koste gaan van onze sociaal zwakkeren. Geen verhoging van de woonlasten/OZB. Financiële soliditeit, minder grote risico’s in het sociaal domein en bij de grondexploitaties en de schuldenlast/rentelasten omlaag.

ONDERNEMEND: o.a. bevordering van de werkgelegenheid, steun voor noodlijdende bedrijven, regels ter stimulering i.p.v. ter ontmoediging.

Wij gaan de nieuwe uitdaging aan voor de Hilversummers die voor het gedachtegoed en het programma van LEEFBAAR HILVERSUM hebben gekozen.

Mirjam Kooloos (fractievoorzitter) en Henk Blok (bestuursvoorzitter).

Verkiezingsprogramma