welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

ER IS GEEN GELD VOOR MOOIE NIEUWE PLANNEN.

RIJKSBEZUINIGINGEN.

 

De ingrijpende en hardvochtige bezuinigingen op de rijksuitkeringen aan de gemeente gaan er m.i.v. 2016  vol en erg diep in hakken. Vooral in het zgn. sociaal domein (w.o. de bijstand) worden de komende jaren enkele miljoenen per jaar gekort op de rijksuitkeringen. Die kortingen moeten volgens het coalitieakkoord, en ook volgens een raadsmotie (in elk geval in 2016) worden opgelost binnen de begroting van Sociale Zaken. Dat vergt een enorme, bijna onmogelijke, inspanning. Met waarschijnlijk zeker op termijn toch heel erg nare effecten op de zwakkere en oudere Hilversummers in onze samenleving..

Er is wel een uitspraak van de Raad dat er niet op de uitkeringen aan zorgvragers mag worden gekort. Dat heeft LH van harte gesteund. Blijft over kortingen op de subsidies aan zorgaanbieders, b.v. op Versa Welzijn. Daar wordt in 2016 eerst E. 1,75 mln. gekort op de subsidie voor het welzijnswerk. VVD is daar erg voor: met een klap meteen een grote bezuiniging in the pocket. Maar dat is visueel: de dan gedwongen inkrimping van het personeelsbestand van Versa wordt dan vast gecompenseerd door meer eigen gemeenteambtenaren die dan hetzelfde welzijnswerk gaan doen. Of die het uitbesteden gaan regelen aan meer instellingen die ook weer geld gaan kosten. Dat zou een kostbare verschuiving zijn en wat levert dat dan per saldo op?

Politiek is door deze bezuiniging wel de druk wat van de ketel: de eerste bezuiniging op het sociaal domein is binnen.

De VVD is blij en de SP laat het toe.

 

Wat overblijft is:

 

BEZUINIGEN,  BEZUININGEN  EN  NOG  EENS  BEZUINIGEN.

 

Het is niet anders.

 

Dat kon de coalitie toch a.g.v. de enorme rijksbezuinigingen al minstens een jaar geleden zien aankomen. Eerst mooie plannen maken, verwachtingen wekken en dan weer afblazen is politiek ook niet zo handig.

Bezuinigen op de sociale uitgaven, op de exploitatie en op de organisatie is het onontkoombare devies.

Voor “ambities” en nieuwe programma’s is geen financiële ruimte meer; die is er eigenlijk gewoon nooit geweest.

De Kerntaken en Rollen Discussie o.a. met de Hilversumse ondernemers en organisaties heeft in feite weinig concreets opgeleverd maar heeft wel erg veel tijd gekost en verwachtingen gewekt.

De originele bedoeling van het College was o.a. om taken van de gemeente naar de gemeenschap door te schuiven en daardoor te kunnen besparen.

Daarmee zou m.i.v. 2016  E. 2 mln. worden bespaard.

De coalitiepartijen besloten daarna dat de discussie er was voor de discussie op zich en dat die E. 2 mln. niet het doel was.

Nu gaat het College toch vertraagd weer zelf aan de slag maar er is kostbare tijd verloren.

De Commissie E&B heeft, o.b.v. een voorstel van LH, besloten dat de Voorbereidingscommissie nog een poging mag wagen om met concrete suggesties te komen. Als dat niet lukt dan wordt de Discussie verder gestaakt.

 

 

 

SOLIDE  FINANCIEEL BELEID LEEFBAAR  HILVERSUM:

 

Leefbaar Hilversum zet zich steeds in voor een solide financieel beleid. Wij varen daarbij in een rechte koers op ons doel af..

Zo hebben wij ons sterk gemaakt voor verder en dieper bezuinigen, de verdere afslanking van de organisatie (Slank Fase 2), schuldenverlaging, vermindering van de financiële risico’s (Anna’s Hoeve grondwaterzuivering en UPC-claim) en geen nieuwe grondexploitaties (Philipsterrein).

 

Als gevolg van commissievragen van o.m. LH gaat de mogelijke aankoop door de gemeente van het vroegere Philipsterrein, met steun in de Commissie van o.a. de VVD en het CDA, niet door. Daar was gewoon geen geld voor geweest en het risico was veel te groot. Anders was de schuldpositie met vele miljoenen verslechterd en had de OZB mogelijk moeten worden verhoogd.

Leefbaar Hilversum heeft ook de ontwikkeling van de hoge schuldpositie en de noodzaak van verlaging daarvan door een toezegging van het College bij de Commissie E&B op de agenda gezet.

 

FINANCIEEN  ZWAAR  ONDER  DRUK.

 

Uit alle informatie waarover de Raad nu al kan beschikken blijkt dat de gemeentefinanciën zwaar onder druk staan. Dat is ook wel logisch.

Zo kan de huidige inzet van de VVD ook wel worden gezien als een schot voor de boeg t.a.v. het College en de coalitiepartners.

Dan kan het College de concept Meerjarenbegrotingen nog  aanpassen. Tactisch voorsorteren en alvast profileren voor de raadbehandeling is hier het liberale devies.

 

Vooral de SP zal qua haar achterban veel last gaan krijgen van de bezuinigingen binnen het sociaal domein. Want dat gaat echte pijn veroorzaken bij de zwakkeren en de senioren onder de Hilversummers. Leefbaar Hilversum is tegen het pakken van die kwetsbare mensen; van hen moeten we gewoonweg afblijven.

D66 heeft zich ontpopt als de partij van grote ambities om Hilversum om te turnen. Maar dat zou een hele hoop geld gaan kosten dat er gewoon niet is.

Daar heeft de heer Scheepers gewoon gelijk in.

Het lijkt er erg op dat deze coalitie een coalitie wordt van diep en dieper bezuinigen. Politiek onprettig maar wel hard nodig en zeker in het belang van de Hilversummers die niet zitten te wachten op verlaging van de uitkeringen en verhoging van de OZB. Een mogelijk tijdelijke “solidariteitsheffing” in de vorm van een flinke OZB-verhoging ligt op de loer.

De mogelijke spanningen tussen de coalitiepartijen zie je zo al liggen.

 

BEZUININGINGSMOTIES.

 

Leefbaar Hilversum heeft begin juli j.l. drie raadmoties ingediend om er de financiële toekomst van Hilversum rooskleuriger mee te maken. O.a. door de schulden te verlagen, de ambtelijke organisatie verder te verslanken en de aangekondigde bezuinigingen van  E. 5,- mln. te vervroegen van 2017 naar 2016 en te verhogen naar E. 7,- mln.

Daar stemde de coalitie toen tegen, waarschijnlijk deels uit  “coalitiedwang”. Alleen D66 stemde voor een verlaging van de schuldpositie, de VVD nota bene niet.

De coalitiepartijen willen klaarblijkelijk eerst alle ellende vol rn onontkoombaar voor zich uitgestald zien en dan pas erg vertraagd daadkrachtig worden.

Het worden nog spannende coalitietijden t.g.v. de behandeling van de Meerjarenbegrotingen.

 

Tijdens de Raad van 2 juli j.l. diende LH (i.s.m. HvH) de volgende drie moties in:

 

1) Motie “Schulden Omlaag”:

Tijdens de Commissie E&B van 18 juni kwam i.v.m. een toezegging aan LH de ontwikkeling van de schuldpositie aan de orde. In het raadsvoorstel stond: “ Te bepalen dat  de schuld eind 2018 , ondanks de aankomende bezuinigingsopgave, de financiële risico’s en de ambities van het College m.b.t. investeringen in de Sterprogramma’s, E. 4 mln. lager zal zijn dan eind 2015 ( E. 162 mln.)”. Dus E. 158 mln.

Het voorstel herhaalde de coalitieafspraak dat de schulden in deze coalitieperiode omlaag zouden moeten gaan.

Uit het voorstel bleek dat voor de prognose alleen was uitgegaan van de netto-investeringen en van de grondexploitaties. De Commissie droeg een aantal onderwerpen aan die nog als mogelijke cash-out hadden moeten worden opgenomen. Dan kan de Raad alvast zien wat de gevolgen zijn van nieuwe plannen en bestaande risico’s. en greep op de schuldontwikkeling gaan krijgen.

LH diende haar motie in om te secureren dat dit belangrijke onderwerp adequaat en tijdig zou worden opgepakt door het College.

 

Deze motie kreeg steun van oppositiepartijen en van D66. Maar juist niet van de VVD die zoveel belang hecht aan schuldverlaging. Dat is heel opmerkelijk. “Coalitiedwang” zal wel een rol hebben gespeeld maar dat gold dan dus niet voor D66. Het kwam de coalitie als totaal niet goed uit om zich aan de afspraken te houden.

Ook de PvdA stemde tegen; die partij vindt schuldverhoging niet zo’n punt.

Het College zou haar huiswerk t.a.v. de Commissie overdoen. Dat is onvoldoende gebeurd zo blijkt uit de nieuwe versie t.b.v. de Commissie E&B van 30 september. Geen van de door de Commissie aangedragen cash-out items is verwerkt. Dat is jammer: een aantal waarschijnlijke scenario’s hadden de revue moeten passeren. Zoals de E. 10,- mln. die het College wil gaan uitgeven aan de Centrumvisie.

 

2) Motie “Slank Fase Twee”

Geen selectieve langdurige vacaturestop, maar een strategisch plan moest worden voorgelegd aan de Raad m.b.t. de vermindering van de personele bezetting de komende 4 jaar. Met de financiële gevolgen van dien.

De hele coalitie was tegen. Aan verdere verslanking is niet te ontkomen: niet ca. 4 % van het aantal FTE”s a.g.v. natuurlijk verloop maar doorpakken naar b.v. minimaal 10 %.. Een extern bureau moet maar eens grondig gaan kijken naar een efficiënte en slankere organisatie. Zeker nu er personeel wordt aangenomen i.v.m. het sociaal domein.

 

3) Motie “Eerder Bezuinigen”

Geen formeel “procesvoorstel” doen m.i.v. 2017 , maar al m.i.v. 2016 een concreet bezuinigingsvoorstel doen ter grootte van E. 7,- mln. i.p.v. E. 5,- mln. structureel.

De hele coalitie was tegen.

 

Het College adviseerde negatief over onze moties terwijl een groot deel van de moties juist hun financieel beleid wilde ondersteunen.

De CU stemde met de coalitie mee tegen alle moties ondanks haar uitgesproken behoefte aan financiële degelijkheid.

 

De a.s. behandeling van de Meerjarenbegrotingen zullen erg spannend worden, met een grote druk op de coalitieverhoudingen. De SP heeft zich vooral het laatste jaar binnen de coalitie netjes gedragen. Getuige het tegenstemmen m.b.t. de drie recente moties t.b.v. de bevordering van sociale woningbouw. W.o. een van LH en HvH.

Hoe lang houdt de SP dit tegendraadse socialistische optreden vol?

 

Welke willige partijen lopen zich al warm aan de zijlijn?

 

Henk Blok.

Verkiezingsprogramma