welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Jaarstukken 2014

1) Het mooie Rekeningenresultaat van E. 7,4 mln. is voornamelijk te danken aan het vorige College en helemaal aan incidentele meevallers.

Dan is het zichzelf op de borst kloppen door het huidige College, kloppen op een holle borst,

De Accountant en de Rekeningencommissie kwamen met een serie kritische aanbevelingen w.o. dat de interne controle eind vorig jaar te wensen overliet en dat er goed moet worden gekeken naar de risico’s vooral in het sociaal domein. Daar zijn wij het mee eens.

Goed financieel beleid kan je alleen maar voeren als je realistisch wilt zijn. Dat ziet LH tot nu toe nog niet gebeuren, want:….

 

2) De lange schuldpositie is relatief hoog en gaat ook weer stijgen. Met het beroep op geld voor nieuwe investeringen in het Centrum

(E 10 mln.) , voor een groot project zoals Anna´s Hoeve (voorfinanciering van de kosten van E 35 mln.), de enorme Rijkskortingen op het sociaal domein (oplopend tot E 10 mln.) en nu op de BUIG/bijstand (oplopend tot max. E. 11 mln.), gaat het om enorme bedragen waardoor de gemeente de komende jaren meer zal moeten gaan bezuinigen en ook zal moeten gaan bijlenen, Dan gaan de rentekosten van nu al E 6,5 mln. ,  ook door het risico op hogere rentestanden, flink stijgen.

Toen de coalitie afsprak om de lange schuld te laten dalen waren die grote bedragen niet allemaal bekend. Maar nu wel. Het College gaat n.a.v. de opmerkingen van de Commissie haar gegeven prognose nog aanpassen. Het zou van realisme getuigen als het College haar afspraken over de schuldpositie bijstelt en maatregelen gaat nemen om de schuldtrend te doorbreken.

 

 

 

 

 

 

 

3) Het totale risicobedrag is hoog op E. 22 mln. , maar de geschatte gemiddelde kans, de educated guess, daarop is maar 30% en E. 6,5 mln. Dat vinden wij veel te laag, want:….

Over het grote woningbouwproject op Anna´s Hoeve zegt de accountant terecht dat hij zorgen heeft i.v.m. de fasering en de realisatie van de verkopen . De gemeente moet daar enkele tientallen miljoenen terug gaan verdienen in een onzekere woningmarkt.

De rijkskortingen in het Sociaal Domein ( max. E. 10 mln.) en op de `BUIG`/bijstand (max. E 11 mln.) kunnen de komende jaren samen totaal oplopen tot ca. E 20 mln.

En verder zijn er zgn.`P.M.posten` voor de claim van UPC en de afkoop van grondwaterververvuiling o.a. onder Anna´s Hoeve. Hier zijn onderhandelingen gaande waarvoor nog geen bedrag bekend is.

Maar dat de gemeente wat zal moeten gaan betalen staat wel vast.

 

Al met al loopt de gemeente veel risico op de genoemde tegenvallers en op een grotere behoefte aan nieuw geld.

 

4) Het Resultaat van 2014 bestaat uit incidentele meevallers.

Maar m.i.v. 2015 moeten we nog maar gaan zien.

Er is geen betere manier om de financiën te verbeteren en dat is bezuinigen. Er zal dus een nieuwe extra bezuinigingsslag moeten komen. Het zoeken naar bezuinigingen levert nog onvoldoende op om de resultaten m.i.v. 2017 positief te krijgen.

De verwerking in de Kadernota van het risico in het Sociaal Domein (hier geschat op maar E 3 mln.) en de effecten van de Meicirculaire geeft al aan dat het resultaat voor 2015 negatief wordt ( E. 1,3 mln.) en dat m.i.v. 2017 t.m. 2019 nu ca E 3,5 mln. negatief per jaar geschat wordt.

 

 

 

 

 

 

 

5) De Bestemmingsreserve Sociaal Domein werd eerst ingeschat op het Middenscenario van E 8,1 mln. Er was ook een zgn  Pessimistisch scenario van E 11 mln. LH vindt dat dat laatste realistischer blijkt te zijn. Deze  Reserve zal denken wij nu wel verhoogd moeten worden.

 

6) Leefbaar Hilversum hoopt ook dat m.i.v. 2015 er geen jaren komen van tegenvallers waarvan we nu dus al weten dat ze er wel aan komen.

Leefbaar Hilversum staat voor een gezond financieel beleid.

De financiële kwetsbaarheid van de gemeente is groot i.v.m. al die risicoposten.

Het College moet nu echt aan de slag met een stevig beheer van ons aller gemeenschapsgeld.

Er zal rigoureus bezuinigd moeten gaan worden maar zeker niet nog meer op het sociaal domein. Dat gaat uiteindelijk altijd ten koste van de kwetsbare zorgvragers en dat vindt LH onaanvaardbaar.

Een verhoging van de OZB-tarieven is voor LH ook onbespreekbaar. We gaan ervan uit dat het College en de Coalitie dat ook vinden.

 

7) Er is het laatste half jaar heel veel gepraat over allerhande mooie plannen en weidse politieke vergezichten. Het rendement daarvan

is tot nu toe nog wel erg klein. Het College loopt in haar eerste jaar op tegen de nu dan wel bekend geworden financiële tegenvallers.

Het College zal zich moeten gaan omturnen van mooie plannenmakerij naar stevig doorbezuinigen.

 

Maar nu dan echt aan de slag!!

Minder praten en meer doen is het devies van Leefbaar Hilversum.

 

Leefbaar Hilversum zal bij de Kadernota gaan aandringen op een stevige en realistische aanpak van de dreigende tekorten.

 

Ondanks het feit dat deze Jaarstukken er in het algemeen goed uitzien heeft LH vooral bezwaar tegen de onrealistische verwerking van de genoemde reserve- en risicoposten in de Balans.

LH zal daardoor dus tegen deze Jaarstukken gaan stemmen.

Verkiezingsprogramma