welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 7 oktober 2009 werd het “Ontwerp Bestemmingsplan Noord”  voor het eerst in de Discussie behandeld. Daarna zijn er zienswijzen vanuit de wijk ingediend; die zienswijzen zijn echter niet door het college van B+W overgenomen.

 

Tijdens de Discussie van 7 april j.l. was het advies van de Discussie aan het Besluit i.v.m. de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan aan de orde.

Een van de zienswijzen werd ingediend m.b.t. het project Lieven de Key.

Omdat de plannen daarvoor nog niet zijn uitgewerkt, heeft de gemeente op die locatie een zgn. “witte vlek” opgenomen. D.w.z. dat er op de plankaart geen bouwrechten zijn opgenomen. Dat vonden de wijkbewoners niet aanvaardbaar; zij waren bang voor het de ruimte laten voor ongewenste ontwikkelingen.

 

Tijdens de Discussie van 10 maart j.l. was er een gelijksoortige kwestie met “witte vlekken” aan de orde m.b.t. het Bestemmingsplan NW Villagebied.

Daar hebben de wijkverenigingen met succes de “witte vlekken” kunnen laten vervangen door het opnemen op de plankaarten van de bestaande gebouwen en hun gebruiken. De bepalingen van het oude bestemmingsplan werden nochtans opgenomen.

Leefbaar Hilversum heeft tijdens de Discussie van 7 april j.l. dan ook gepleit voor het vervangen van de “witte vlek” t.b.v. Lieven de Key door het op de plankaart aangeven van de bestaande gebouwen en gebruiken en van de huidige planvoorschriften.

Dat voorkomt dan mogelijke misverstanden bij de verdere ontwikkelingen.

Ook enkele andere fracties ondersteunden onze inzet.

De wethouder voor ruimtelijke ordening was echter niet bereid om de plankaart aan te passen. Het oude Bestemmingsplan Noord van 1992 vigeert volgens hem en wordt niet planjuridisch “overlapt” door de “witte vlek”.

Wij denken dat dat niet zal blijken te kloppen.

Wel was de wethouder bereid om het concept-raadsvoorstel zo aan te passen dat daarin duidelijk wordt aangegeven dat het oude bestemmingsplan van 1992 van toepassing is en ook blijft.

Leefbaar Hilversum vindt dat ruim onvoldoende. Wij hebben daarop, met andere fracties, een voorbehoud gemaakt en zullen er tijdens het Besluit op 21 april a.s. nog op terugkomen.

 

Wordt dus vervolgd.

 

Henk Blok

 

 

 

 


Verkiezingsprogramma