welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht


 

+   = 2

 

Zoals u al een tijdlang weet, zullen we de gevolgen van de crisis moeten opvangen door de komende 4 jaar fors te bezuinigen.


Er zijn twee manieren: De ene manier is om snel te beginnen met de concrete planning en uitvoering. De andere manier is afwachten met plannen maken en achter de ontwikkelingen aan komen te lopen tot de feiten je inhalen. Leefbaar Hilversum is voor de eerste manier; het college van B+W kiest voor de tweede manier.

 

Het collegeprogramma geeft aan dat er een grote noodzaak is voor diepgaande bezuinigingen. Daar zijn wij het mee eens. Het rijk zal de komende regeringsperiode miljarden gaan bezuinigen.

De rijksbijdragen aan de gemeenten zullen daardoor flink omlaag gaan; dat staat vast.

Voor Hilversum is door het college recent €7,5 miljoen genoemd als bezuinigingsdoel op termijn, met als voorlopig maximum doel €10 miljoen. Dat is ca. 3,5 tot 5% van de totale gemeentelijke lasten van ca. €215 miljoen.

In de periode 2004-2006 is door (toen nog collegepartij) Leefbaar Hilversum “Perspectief van de Toekomst” gestart. Dit leverde uiteindelijk een besparing van €3,7 miljoen op. Dat werd toen al ervaren als ingrijpend. Let wel: hier gaat het nu minimaal om het dubbele bedrag!

 

Van concrete maatregelen van dit nieuwe college is helaas nog geen sprake, terwijl de tijd toch echt dringt! Er wordt  gewacht op de beslissingen van de nieuwe, nog te vormen regering na de verkiezingen van 9 juni. De formatie van een nieuw kabinet zal lastig worden en wordt pas op zijn vroegst na de zomer verwacht. De gemeentebegroting voor 2011 is in oktober a.s. aan de orde. Dan pas zullen bezuinigingsvoorstellen worden aangekondigd.

Verder geeft het college al wel aan dat er op een aantal uitgaven niet zal worden bezuinigd en op een aantal andere zo min mogelijk. Dat was kennelijk het gevolg van compromissen tijdens de formatie. De ruimte voor bezuinigingen is daardoor wel veel kleiner geworden.

 

Verder wil het college extra uitgaven gaan doen aan speerpunten uit het collegeprogramma en in “een slank en hoogwaardig ambtelijk apparaat.”

Hoogwaardig is goed: Leefbaar Hilversum heeft in haar campagne als hoofdpunt gekozen voor “Bezuinigen op de bureaucratie” en ook daardoor de verbetering van de kwaliteit van de serviceverlening aan de burgers. Wij zijn dus ook voor een hoogwaardiger ambtelijke organisatie, maar die  moet dus dan ook wel SLANKER.  Dat wil zeggen meer doen met minder ambtenaren (en ook met minder inhuur van dure externen).

Het college sprak in het programma over bevriezing van het personeelsbudget ( in 2009 ca. 37 miljoen €uro bij een bezetting van 616 voltijdbanen) en later van natuurlijke afvloeiing, maar komt ook daar niet concreet op terug. Wat houdt die afvloeiing nu precies in?

Ook is er geen vacaturestop. Waar gaat dit college het geld vandaan halen om de ambtenaren beter op te leiden en te equiperen? Dat is een lange-termijn investering en levert geen geld op de komende 4 jaar.

Ieder gezond bedrijf heeft een continue verbetercyclus, waarbij een onafhankelijke partij periodiek de organisatie doorlicht en met voorstellen komt. Daar gaat LH zich hard voor maken.

Net als het feit dat de Rekenkamer in haar rapport heeft geconstateerd dat grote projecten uit de hand lopen door slecht (risico)management. Wij willen voorstellen dat er voor een specifieke projectmethodiek wordt gekozen. Dat maakt zaken transparanter, beter bestuurbaar en kost minder. Waarom heeft iedere gemeentelijke dienst haar eigen projectafdeling? Hoe is het gesteld met kennismanagement, resultaatafspraken etc. Genoeg te doen dus aan de ambtelijke organisatie.

 

Het Gewest heeft aangekondigd dat zij naar bezuinigingsscenario’s kijkt van resp. 5, 10 en 15 % op de gemeentelijke bijdragen. Dat zijn realistische percentages waar het college wat ons betreft ook vanuit zou moeten gaan.

 

De financiële en de schuldpositie van de gemeente is de laatste jaren verslechterd en de rentelasten zijn daardoor toegenomen. Het college wil geen aflossingen gaan doen, tenzij er meevallers zouden zijn in de staatsuitkering of de grondexploitaties. Dit laatste lijkt echter niet realistisch: wij verwachten alleen maar meer tegenvallers nu de economie maar erg langzaam op gang komt.

Het niet aflossen vinden wij getuigen van slecht financieel beleid in een tijd waarin de rente vanuit een relatief laag niveau weer kan gaan stijgen. Zodoende zadelen we de volgende generaties op met een torenhoge schuld. Dat is niet acceptabel!

De VVD heeft in haar campagne telkens aangedrongen op sanering van de torenhoge schuld. Halen zij dan al binnen enkele maanden bakzeil? Wat vinden hun kiezers daar eigenlijk van?

 

Verder is ontwikkeling van de grondexploitaties van groot belang. De gemeente bezit gronden om verschillende redenen: door de slechte vastgoedmarkt, het stoppen van tegenvallende projecten en de hogere kosten van het opruimen van grondvervuiling zijn de vooruitzichten op de eerder verwachte opbrengsten flink teruggedraaid. Dat kan, gezien de blijvend slechte vooruitzichten voor de economie, nog veel slechter worden.

De gemeente kan bezuinigen op haar exploitatielasten; dat heeft zij zelf redelijk in de hand.

De afhankelijkheid van de economie en de vastgoedmarkt maakt de ontwikkeling van de grondportefeuille echter onzeker en oncontroleerbaar.

Wat de gemeente met stevige maatregelen kan winnen op de kosten binnen haar controlegebied, kan zij de komende periode vele malen meer verliezen op de grondexploitatie. Daar is dan niet tegenop te bezuinigen.

 

Een hard punt voor de coalitie is het aanstellen van een externe stadsbouwmeester.

Die zou moeten gaan helpen o.a. bij de ontwikkeling van plannen en de structuurvisie.

Gezien het belang van het slagen van de bezuinigingen, stelt Leefbaar Hilversum voor om een extern gespecialiseerd bureau aan te stellen voor objectief advies i.v.m. de exploitatiebezuinigingen. Dat aanstellen zou dan op zeer korte termijn moeten gebeuren, zodat het college met dat advies rekening kan houden bij haar presentatie van de begroting voor 2011 in oktober a.s.

Gezien het belang van het door het college voorgenomen afwikkelen van de grondportefeuille, stellen wij voor een extern gespecialiseerd bureau voor objectief advies in te gaan schakelen. Dergelijke expertise is niet op voldoende hoog niveau voorhanden binnen de gemeente.

De kosten van het inschakelen van deze externe adviseurs kan de gemeente dik terug verdienen.

Dat geldt volgens het college ook voor de stadsbouwmeester; daar is dus een principiële overeenkomst van inzicht.

 

Maar het wordt onderhand wel tijd dat dit college kleur bekent en met concrete maatregelen gaat komen. Leefbaar Hilversum loopt in ieder geval NIET weg voor die verantwoordelijkheid.

 

 

Henk Blok & Peter van Westing

Verkiezingsprogramma