welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Bijdrage LH in de  van 11 december 2013

Raad 11 december 2013

 

Agendapunt 23: Kleinschalig crematorium

 

LH is altijd een groot voorstander van een kleinschalig crematorium geweest maar heeft in de laatste commissie een voorbehoud gemaakt omdat er nog enkele vragen voor ons onduidelijk waren. We zijn dan ook tevreden over de wethoudersbrief van 10 dec. Vooral door de toezegging van versnellen restauratie van dit rijksmonument en we hopen dan ook dat de financiële dekking zeker kan worden gesteld en de renovatie in april 2015 van start kan gaan.

We zijn er van overtuigd dat gemeente Hilversum hiermee voldoet aan een lang gekoesterde lokale behoefte van vele Hilversummers.

 

Agendapunt 24: Gebiedsontwikkeling Crailo

 Alle fracties hebben een voorbehoud gemaakt en dat was niet zonder reden uiteraard. In de commissie vonden alle fracties de conceptbrief aan de GS veel te algemeen en weinig inhoudelijk. LH en ik verwacht ook rest van de Raad vinden dat de brief veel meer op inhoudt in moet gaan en dan kunnen we voor zijn maar zoals het er nu voor ligt, zijn wij tegen.

 

Agendapunt 25: Beschermde dorpsgezichten – Vervallen

 

Agendapunt 27: Transformatie in het sociaal domein

Voordat LH advies geeft eerst nog een punt van zorg en aandacht: Zoals gisteren in het nieuws was, zijn er foutieve, onjuiste rapporten door Bureau jeugdzorg boven tafel gekomen waardoor kinderen onterecht uit huis worden geplaats of onder toezicht worden gesteld. Dit is een zeer kwalijke zaak. Het blijkt namelijk zo te zijn dat Bureau Jeugdzorg alleen subsidie krijgt voor de kinderen die uit huis worden geplaatst of onder toezicht gesteld.

Wij verzoeken dan ook met klem om hier in Hilversum en de regio gooi & Vechtstreek nauwlettend op toe te zien dat dit in onze regio in ieder geval niet gebeurt. Het is een slechte zaak wanneer visie beperkt wordt door budget (tekort) .

Verder is in het arrangement opgenomen dat gemeenten niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor de frictiekosten als gevolg van de decentralisatie en de kortingen van rijkszijde op de budgetten maar hoe gaan we dat oplossen wanneer het rijk ons hier niet in tegemoet komt? Dan kom ik gelijk op het punt waar LH als eerste op wees en er door op door te vragen veel meer duidelijkheid is gekomen dat Hilversum met een minimale korting van € 7 miljoen in 2015 en in de jaren daarna veel meer, op de rijksbijdrage komt te zitten. Dat kan op deze korte termijn nooit uit efficiency of andere aanpak bezuinigd worden.

Volgens ons had Hilversum al eerder in de volgende bezuinigingsfase moeten zitten. Die € 3 miljoen die we nu gereserveerd hebben is bij lange na niet voldoende om alle kosten die op de gemeente af gaan komen door deze transitie te dekken. Wij denken dat dit college en deze coalitie hier toch wel een steekje heeft laten vallen. Regeren is toch vooral vooruit kijken en we hopen dan ook van harte dat deze coalitie hier in nog een sprintje gaat trekken om de financiële reservepot te vullen.

 

Agendapunt 28: Verlenging zendmachtiging RTi Hilversum

Wethouder Rensen heeft LH beloofd om de bepalingen i.v.m. PBO-samenstelling bij het Commissariaat na te gaan, tot nu toe nog geen reactie op gehad.

Wat gebeurt er als de PBO volgend jaar geen goede, brede samenstelling meer heeft?

Als dit zo zou blijken te zijn wat is daarop dan een eventuele sanctie? (Indien het antwoord van de wethouder onbevredigend is, is LH tegen).

 

Agendapunt 29: Memo grondprijzen 2014

Hoe komt een grondprijs tot stand: Bij de residuele grondwaarde berekening wordt de verkoopopbrengst eerst vooraf ingeschat door een ontwikkelaar min de stichtingkosten. LH heeft opgemerkt dat de resultaten van de eerste verkoopfase ofwel de “kroonjuwelen” nog helemaal niet inhoudt dat dit hier dan ook maar iets heeft bijgedragen tot vermindering van het enorme risico.

Onze suggestie zou zijn dat de gemeente dat deel van de overwinst moet claimen dat na afloop van een project, waarbij overwaarde boven de geschatte verkoopopbrengst blijkt te zijn, bij nacalculatie overblijft.

 

 

Agendapunt 30: Instemmen plan van aanpak raadsverkiezingen 2014

 

LH vindt dat het plan er goed en uitgebreid uitziet. Politieke partijen hebben en krijgen veel vrijheid om hun eigen partij te promoten en dat is prima.

Wij stemmen hier dan ook mee in.

 

Agendapunt 31: Verordening Drank- en Horecawet 2014

LH heeft reeds positief ingestemd doch wil graag 2 opmerkingen maken:

Het is een nobel streven om de horeca alcohol te laten verstrekken aan 18 jaar en ouder.  Echter is het aannemelijk dat de leeftijdscategorie van 15 –net 18 zich ergens anders of thuis zwaar gaan indrinken.
Wij vinden het goed dat regels aangaande de para commerciële instellingen zijn versoepelt. Want het was toch wel een gemiste kans dat museum Hilversum de burgers vorig jaar geen glühwein mocht aanbieden voor hun eigen deur!

 

Verkiezingsprogramma