welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Winkelcentrum Kerkelanden moet worden uitgebreid en opgeknapt, terwijl er ook woningen aan worden toegevoegd. Daar heeft de gemeenteraad zich over gebogen. In juli had de raad daarvoor al randvoorwaarden vastgesteld. Helaas bleek het voor de bouwer niet haalbaar om aan alle eisen die door de raad zijn vastgesteld tegemoet te komen. Een van die eisen was dat van de nieuw te bouwen woningen minimaal 37% sociale woningbouw zou moeten zijn...

Dat percentage van 37 komt niet uit de lucht vallen; dat hebben de coalitiepartijen in hun collegeaccoord afgesproken. Ik snap dat met name de SP erg hecht aan meer sociale woningbouw, gezien de beloftes die zij aan haar kiezers heeft gedaan...
Maar wat wij niet begrijpen is dat dit college zó star aan percentages vasthoudt, waardoor uiteindelijk helemaal niet gebouwd kan worden. Die uitkomst valt niet te rijmen met de roep van het college om meer woningen, met name voor starters op de woningmarkt.

GEEN 37%, DAN LIEVER 0%

De PvdA en de SP beschuldigden Leefbaar Hilversum er tijdens de zomernota van, dat LH geen woningen voor starters zou willen bijbouwen. Dat is niet waar; wij riepen het college op om vooral creatief te kijken naar de woningbehoefte, en niet automatisch unieke stukjes Hilversum op te offeren voor nieuwbouw. Daarom hebben we ook de motie Wonen boven Winkels ingediend.
Nu is het het college zelf dat verhindert dat er woningen voor starters kunnen worden gebouwd. Omdat het college weigert water bij de wijn te doen. Zo laat men een plan springen door halstarrig vast te houden aan dat percentage van 37.

NIEMAND BIJ GEBAAT

Een minimumpercentage vaststellen zou een middel moeten zijn om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk sociale woningbouw is. Het lijkt er bij dit college echter op dat de eis van 37% een doel op zich is geworden, met als gevolg dat er opnieuw geen enkele sociale woning bijkomt; ja dat er zelfs geen enkele woning bijkomt. Wij vragen ons af: wie is hier nu bij gebaat?

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma