welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Toen het college aantrad eind april dit jaar, stond het voor de zware taak om bezuinigingsmaatregelen te treffen. Geen sinecure en een hele moeilijke opgave.

Met de raad werd afgesproken dat op 16 september de bezuinigingslijstjes verstrekt zouden worden en dat er op 23 september een discussie over dit onderwerp zou plaatsvinden, zowel voor raadsleden als voor burgers die konden inspreken.
Leefbaar Hilversum heeft begin september aan wethouder Financiën Frans van Osch gevraagd om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Hij deed dit niet, maar vertelde dat 'ze goed op schema lagen' voor de 16e september.
wethouder Frans van Osch (foto gemeente site Hilversum)Maar ... op die dag viel er geen zware gemeente-envelop binnen met allerhande lijstjes. Alleen maar een summiere brief via de e-mail met de eenzijdige aankondiging dat het college de discussie afzegde omdat zij 'de maatregelen nog moest toetsen op het maatschappelijk effect' (wat dat dan ook moge zijn). De raad ís jusit de afspiegeling vaan de Hilversumse samenleving! Onze inspraak en die van de burgers wordt ons ontnomen. En dat kan niet! LH vindt dit ondemocratisch en zeer afkeurenswaardig.

Morgen tijdens het Besluit zullen we een interpellatie plegen met daarin 10 vragen waarin we het college ter verantwoording roepen.
Na de interpellatie zullen we een motie in stemming brengen om de beloofde discussie alsnog binnen afzienbare tijd te organiseren.

Hieronder vind u de integrale tekst van de interpellatie:


HET OP INITIATIEF VAN HET COLLEGE LATEN VERVALLEN VAN DE DISCUSSIE OP 23/9 A.S. I.V.M. DE BEZUINIGINGSOPERATIE EN HET VASTSTELLEN VAN EEN NIEUWE DATUM DAARVOOR.

 

Het college is al sinds haar aantreden ca. een half jaar druk doende met het voor de raad opstellen van een meerjaren bezuinigingsprogramma.

Het college heeft de raad tijdens de Discussie van 16/6  j.l. al toegezegd haar en ook de burgers intensief te zullen betrekken bij de beoordeling van dat programma. Dat is ook volgens het collegeprogramma. Er zou een communicatieplan worden opgesteld. De “lijstjes” zouden in de Discussie in september aan de raad worden voorgesteld. Van de E. 10 mln. bezuinigingen zou

E. 2,5 mln keuzemateriaal voor de raad zijn.

Met dat alles zou ook het maatschappelijke draagvlak voor de bezuinigingen worden vergroot.

Tijdens de Discussie van 1/9  j.l. bevestigde het college dat alles op schema lag en goed verliep. De maatregelen waren in grote lijnen al uitgewerkt en zouden op 23/9 worden besproken. De stukken zouden de raadsleden op tijd, op 16/9, ontvangen.

Maar op 15/9 kregen de raadsleden een brief van het college dat de Discussie op 23/9 niet door kon gaan. De toezeggingen van het college werden dus niet nagekomen.

De tijd die het college zichzelf verschaft gaat ten koste van de tijd die de raad nodig heeft om zich i.v.m. haar controlerende en kaderstellende rol en het budgetrecht goed te kunnen voorbereiden op de begrotingsbehandeling.

D.w.z. met de geplande en afgesproken 4 weken tussen de behandeling van de bezuiniging en die van de begroting voor 2010.

Ook het betrekken van de burgers komt door deze opzet van het college ernstig in het gedrang.

 

Wij realiseren ons dat Wethouder Van Osch vanavond afwezig zou zijn ivm een VNG bijeenkomst over de bestuurlijke inrichting van Nederland. Onze vragen betreffen echter de verantwoordelijkheid van het hele college. Daarbij laten we het graag aan uw bestuurlijke wijsheid ter beoordeling over of de VNG-bijeenkomst of deze bespreking van de voor Hilversum en de Hilversummers zeer relevante vragen en onzekerheid rondom de bezuinigingen voor de wethouder Financiën op dit moment prioriteit moet hebben.

 

VRAGEN:

 

 

  1.  Het college heeft op 16 juni j.l. aangegeven goed met de raad te zullen communiceren en de raad tijdig goed te informeren over de bezuinigingkeuzen. Op 1 september j.l. werd dit herhaald toen LH aan wethouder van Osch vroeg of hij niet een tipje van de sluiter kon oplichten. Dat kon hij niet, maar deze informatie zou 16 september gereed zijn.

Wat is er tussen 1/9 en 16/9 dan in vredesnaam gebeurd dat het college het niet meer aandurft om de afgesproken planning aan te houden?

 

  1. Bent u het met ons eens dat de afgesproken discussie met de raad en eventuele insprekers op deze manier niet meer op de beoogde wijze (waarop de uitkomst van De Discussie over de lijstjes nog zou kunnen worden verwerkt in de begroting en meerjarenraming) kan plaatsvinden?

 

  1.  Als de korte termijn bezuiniging voor 2011 in de begroting van 2011 wordt verwerkt, dan is er volgens de gemeentelijke regels geen inspraakmogelijkheid meer tijdens de Discussie met betrekking tot dit onderwerp voor burgers. Dat zou wel het geval geweest zijn bij de aparte bezuinigingsbespreking op 23/9.

In de brief van het college aan de raad van 15/9 wordt gesteld dat het college meer tijd nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de ‘maatschappelijke effecten’ van de maatregelen. Volgens ons is de raad juist het democratische orgaan dat een afspiegeling vormt van die maatschappij. Op deze wijze wordt dan de discussie met de raad hieromtrent ontlopen en de burger de kans ontnomen om juist WEL betrokken te zijn bij deze ingrijpende maatregelen. Zo valt zodoende een breed draagvlak voor de bezuinigingsoperatie weg en wordt de burger als haar inspraak ontnomen.

Is het college het met ons eens dat dit het democratisch imago van de gemeente schaadt?  (Hoe) wil het college de burgers alsnog betrekken bij de besluitvorming?

 

  1. Er (b)lijken aankondigingen gedaan te zijn door het college aan instellingen van concrete bezuinigingsmaatregelen. De raad ontving een brief van Versa Welzijn, waarin gesproken wordt over bezuinigingen ter hoogte van €. 610.000,-. Dit lijkt volgordelijk zeer onjuist. Had de raad niet eerst geïnformeerd moeten worden en vervolgens een besluit moeten nemen, alvorens de diverse instellingen hiervan op de hoogte te brengen?

 

  1.  De korte termijn bezuinigingsvoorstellen worden nu in de begroting 2011 verwerkt. Dat is dan zonder dat daar vooraf door de raad en de burgers over kan worden geoordeeld. Hoe is dit te rijmen met de behartigenswaardige teksten over participatie ed in uw eigen collegeprogramma?

 

  1.  De bezuinigingen voor 2011 worden losgekoppeld van het meerjarenprogramma. De raad wil verantwoord te werk gaan, kunnen afwegen en zaken  in een tijdsperspectief zetten. Vindt het college dat dit de goede manier is om de belangrijke raadsbesluiten rondom de begroting voor te bereiden?

 

  1. De raad heeft het totaalplaatje nodig om zich een goed oordeel te kunnen vormen. Wat is nu het totale bezuinigingsbedrag verdeeld over de vier jaren? En wat is het bedrag dat het college nu heeft opgenomen in de begroting van 2011?

 

  1. Wanneer gaat het college nu dan de stukken i.v.m. de bezuinigingen en de begroting versturen? Vindt het college ook dat er voor de vervallen Discussie van 23/9 een alternatieve datum moet komen, ruim voor 20/21 oktober? Zodat de raad zich WEL goed kan voorbereiden en de burger dan WEL kan inspreken?

 

  1. Nu wordt in de brief van 15/9 opeens gesproken over “het oordelen over maatschappelijke effecten”. Is er geen draagvlak meer bij de coalitiepartijen?

 

  1.  Nu de aanpak van de bezuinigingen nog steeds onduidelijk is, vindt het college dan ook met ons dat een “selectieve vacaturestop” moet worden ingesteld? Dat doet niemand pijn en het zet alvast aan tot een kritische beoordeling van de ambtelijke organisatie. Een eerste aanzet tot “Bezuinigen op de Bureaucratie”, waar Leefbaar Hilversum voor staat.


Ook hier geldt weer: wordt vervolgd.
Peter van Westing


Verkiezingsprogramma