welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 21 april j.l. presenteerden D’66, de VVD en de PvdA het resultaat van hun coalitie onderhandelingen aan de gemeenteraad.

Het concept voor hun collegeprogramma (en hun voordracht voor de wethouders) werd aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. Het programma staat voornamelijk in het teken van de noodzaak voor diepgaande bezuinigingen. De bijdrage van de rijksoverheid zal flink gaan dalen, minimaal met €15 miljoen. De exploitaties van “grondzaken”, d.w.z. de taxaties van toekomstige opbrengsten, worden met €18 miljoen afgewaardeerd.


In het programma staan geen concrete maatregelen. De coalitie wil wachten tot duidelijk is geworden welk bedrag de het Rijk zal gaan korten. Het zal dus na de verkiezingen op 9 juni a.s. nog wel een aantal maanden gaan duren voordat de hoogte van uitkeringen aan de gemeentes bekend worden maakt. Daarna gaat het college pas aan de slag met maatregelen. Met afwachten verdoet de coalitie de kostbare tijd waarin meteen stevig had moeten worden aangepakt. Een gemiste kans. Slappe hap!


 

 Ook had het vorige college veel eerdere actie moeten ondernemen. In de afgelopen raadsperiode zaten D’66 en de PvdA namelijk ook in het college. Er is toen op de pof geleefd: mooie plannen werden betaald met geleend geld, zonder af te lossen. Per bewoner is de schuld in vier jaar ongeveer verdubbeld. De gemeente staat er financieel erg slecht voor en haar solvabiliteit is onvoldoende. Terwijl het al minimaal een jaar zeker is dat de uitkeringen uit de staatskas flink omlaag zullen gaan, zijn er geen maatregelen genomen. “Na ons de zondvloed”.

D’66 en de PvdA hebben de VVD er kennelijk bijgehaald om de zware ombuigingsklus te klaren. De VVD heeft namelijk de portefeuilles gekregen die voornamelijk met de bezuinigingen te maken gaan krijgen. D.w.z. financiën en personeel en organisatie.

 

Leefbaar Hilversum vindt dat de tijden van op de pof leven en van potverteren voorbij moet zijn. Ons devies in de verkiezingen was: “bezuinigen op de bureaucratie”, naast de verbetering van de dienstverlening van de gemeente.  Dat kan goed samen gaan.

De hoge prijs van het slechte financiële beleid van de laatste en de komende vier jaren mag ook niet op de burger worden afgeschoven door een verhoging van de OZB. Een aanpassing met alleen een inflatiecorrectie is wat ons betreft het maximum. De enige effectieve weg om in de pas te komen met de snel dalende opbrengsten is het ombuigen van de omvang en van de kwaliteit van het ambtenarenapparaat.

In het verleden heeft Leefbaar Hilversum de leiding genomen van een gelijksoortige operatie: “Perspectief voor de Toekomst”. Die operatie is toen goed geslaagd en heeft een  kleiner en beter gemeenteapparaat opgeleverd. Een dergelijke ingreep zou nu weer moeten worden geleverd. Leefbaar Hilversum zal die zeker steunen.


Voor de nu al bekende, minimaal noodzakelijke ombuigingen op de uitgaven van totaal € 15 miljoen zijn dus geen concrete plannen in het collegeprogramma te vinden. Er zijn alleen wat algemene en vage kreten en de aankondiging dat op een aantal uitgaven nota bene in elk geval niet zal worden bezuinigd.

Het collegeprogramma blijkt duidelijk een compromis te zijn op basis van woorden en niet van daden. De hele oppositie stemde tegen dat programma: alleen de partijen uit de nieuwe coalitie waren voor.

Pas als de concrete maatregelen van de coalitie in de tweede helft van dit jaar bekend worden gemaakt, kunnen de Hilversummers zien of deze politieke samenwerking echt werkt.

Het wachten is dan nu op de Zomernota in juli a.s. en de Begroting 2011 in oktober a.s.

 

Wordt dus vervolgd.

 

Henk Blok


Verkiezingsprogramma