welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Initiatiefvoorstel

 

De gemeente heeft in het kader van stedelijke vernieuwing de wijk ?Over ?t Spoor? aangewezen als creatieve wijk. Dit houdt in dat creatieve bedrijvigheid binnen deze wijk zal worden gestimuleerd en dat geprobeerd zal worden om nieuwe creatieve bedrijvigheid zo veel mogelijk in deze buurt te laten plaats vinden.

Dit uitgangspunt wordt vooral ingegeven vanuit het economische belang van de (multi-)
mediasector voor Hilversum, maar het streven om Hilversum op een cultureel en creatief hoger niveau te tillen past hier uitstekend in.

De ervaring leert dat de relatief kleinschalige creatieve bedrijvigheid die met kunst en cultuur gepaard gaat, met name goed in een volkswijk past. Deze bedrijvigheid zal vervolgens een positieve aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op andere uitingsvormen van kunst en cultuur.

 

Hilversum is in zekere zin al een kweekvijver voor creatieve mensen, in het bijzonder op het gebied van (multi-) media [1] en muziek. De multimediasector biedt duizenden arbeidsplaatsen en drie gerenommeerde orkesten hebben hun standplaats in het Muziek Centrum voor de Omroep in Hilversum.

Toch blijkt tot onze spijt dat veel van deze mensen hetzij niet in Hilversum wonen, hetzij hier niet hun inspiratiebron, noch hun werkveld hebben. Te veel creatievelingen richten zich op bijvoorbeeld Amsterdam, omdat er een vals beeld bestaat dat er in Hilversum niets zou gebeuren. Als deze individuele creatievelingen in Hilversum een ?thuisplaats? zouden hebben waar zij hun ondernemingszin zouden kunnen ontwikkelen, zal dit de vitaliteit van de cultuursector ? en dus de leefbaarheid ? in Hilversum enorm ten goede komen.

 

De klassieke grenzen tussen de verschillende disciplines binnen de kunst/ en cultuursector zijn aan het vervagen. Autonome kunst, (grafische) vormgeving, design, ICT, research en
development lopen steeds meer in elkaar over. De klassieke media ? waarmee Hilversum groot is geworden ? krijgen steeds meer concurrentie van multimedia. Door deze klassieke media heeft Hilversum zich een creatieve voorsprong verworven.

De potentie hiervan wordt ons inziens echter onvoldoende benut en het imago van Hilversum is daardoor onnodig negatief.

 

Creatieve wijk

De ontwikkeling van de wijk Over ?t Spoor biedt naar onze mening kansen. Leefbaar Hilversum meent dat wij om te beginnen een broedplaats zouden moeten hebben waar creatieve ondernemers elkaar kunnen treffen en elkaar vanuit hun eigen discipline over en weer kunnen be?nvloeden en inspireren. Er zou ruimte moeten zijn voor betaalbare startplekken voor creatieve ondernemers en kunstenaars om te werken en/of te wonen.

 

HKU

Hilversum hoort een creatieve opleiding binnen haar grenzen te hebben. Geprobeerd zou moeten worden om de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in haar geheel onderdak in Hilversum te bieden. De gemeente zou hierover in contact moeten treden met de directie van de HKU. Hiermee zou Hilversum niet alleen een creatieve impuls krijgen, maar ook haar naam als mediastad weer nieuw leven kunnen inblazen.

 

Atelierruimte / creatief bedrijfsverzamelgebouw

Daarnaast zou aan beginnende kunstenaars en creatieve ondernemers betaalbare werkruimte moeten worden geboden. Hiermee krijgen ex-studenten van de HKU mogelijkheden om hun creatieve werkzaamheden in Hilversum te blijven uitvoeren. Bovendien zijn wij ervan overtuigd het artistieke klimaat zal worden bevorderd door de aanwezigheid van een scala aan disciplines, die bovendien in verschillende stadia worden beoefend (studenten en reeds gevestigde creatieve ondernemers).

 

Campinagebouw

Het Campinagebouw zou bij dit alles een belangrijke rol kunnen vervullen. Niet alleen ligt het in de wijk Over ?t Spoor, maar bovendien is het een aansprekend pand met ruimte en mogelijkheden. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het Campinagebouw een onderwijsbestemming als beste mogelijkheid naar voren.

 

Het College overweegt om in dit pand ??n nieuw multifunctioneel wijkcentrum te vestigen, in plaats van de drie bestaande buurthuizen in Over ?t Spoor. Dit nieuwe centrum zou echter ook op het voormalige bedrijfsterrein van Lemet Chromium kunnen worden gevestigd. (De huidige gebruikers van de verschillende welzijnscentra hebben al aangegeven in meerderheid de voorkeur te geven aan nieuwbouw op het Lemetterrein.)

 

Leefbaar Hilversum is van mening dat de uitstraling van het Campinagebouw als specifiek pand optimaal wordt benut als de HKU daar gevestigd zou kunnen worden, gekoppeld aan werkruimte voor startende ondernemers. Om de synergievoordelen van leer- en werkruimtes te vergroten zou ook onderzocht kunnen worden of een andere vorm van onderwijs in het pand zou kunnen plaatsvinden; wij denken aan een opleiding voor geluid- en beeldtechniek op VMBO-niveau. In Amsterdam is al bewezen dat het tekort aan technici voor de creatieve sector hiermee grotendeels kan worden ondervangen. (N.B. De oude benaming ?VMBO elektrotechniek? was niet populair.)

 

Onderzocht zou moeten worden of dit financieel en praktisch haalbaar is. Uitvoering zal naar verwachting een aanzienlijke investering vergen. De voordelen zouden echter legio zijn; niet alleen zou het Campinagebouw op deze wijze een waardige herbestemming krijgen, maar dit project zou Hilversum een sterke creatieve impuls kunnen geven. Bovendien levert het een sneeuwbaleffect en extra werkgelegenheid op, terwijl het op termijn ook een economische impuls kan betekenen.

 

Het zou, kortom, bijdragen aan de leefbaarheid van Hilversum.

 

Karen Heerschop, Marianne Berenschot


[1] Uit het rapport ?Cross Media Monitor 2006? dat de neerslag vormt van een uitvoerig onderzoek naar trends en ontwikkelingen in ICT en creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad, blijkt dat met ruim 13 duizend banen in vooral de creatieve industrie en de ICT in Hilversum zeer sterk vertegenwoordigd zijn en daarmee goed zijn voor ruim 30% van de totale werkgelegenheid.

 

Verkiezingsprogramma