welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Naar verluid zal het college dinsdag opnieuw spreken over het plan om op het parkeerterrein hoek Melkpad/Hoge Naarderweg 24 containerwoningen voor jongeren neer te zetten. Dat bevreemdt Leefbaar Hilversum. Sinds de plannen in mei door de raad (met LH, DLPH en VVD tegen) werden aangenomen, leken zij in de ijskast te zijn gezet. Terecht, want het verzet van de Bewonersvereniging Raadhuis en omgeving laat aanzien dat er een jarenlange juridische procedure kan worden verwacht. Nu gaat het college ervan uit dat er uiterlijk begin volgend jaar een ontwerpbestemmingsplan zal liggen. En ze kan er wat ons betreft ook vanuit gaan dat buurt de buurt in de daar op volgende inspraakronde zich niet onbetuigd zal laten. Waarom dit plan dan willens en wetens tóch doorgezet? Zijn er nog niet genoeg signalen dat advocaten inzetten niet lonend is?
In de Gooi- en Eemlander van 21 februari van dit jaar ('Geen containers midden in het beschermde stadsgezicht') onderstreepte ik dat het bestemmingsplan het bouwen van (tijdelijke) woningen op deze plek niet eens toestaat. Ik schreef dat Bewonersbeweging Raadhuis en omgeving hier een punt heeft: volgens planologische procedures kán er geen ontheffing worden verleend. In de discussie in het raadhuis heb ik er daarom voor gewaarschuwd dat de bewonersvereniging hier zeker en met succes tegen zal protesteren.
LH heeft eerder dit jaar betere plekken geopperd, waar zelfs nog een veel groter aantal wooneenheden kan worden gerealiseerd, bijv. aan de Kapelstraat of het Hilversums Kanaal. Wij vinden nl. wel degelijk dat er serieus werk moet worden gemaakt van jongerenhuisvesting, alleen niet op deze monumentale plek. Ook de VVD en DLPH staan op dit standpunt.

De heer Knap van de bewonersvereniging heeft ons destijds gezegd dat de tijdelijke basis onwettig is, omdat er geen definitief besluit ligt over wat er gebeurt als de vijf jaren voorbij zijn. Op de alternatieve plekken zal de investering overigens lager zijn, omdat daar geen maximale termijn van maar vijf jaar hoeft te zijn.
Daar komt nog bij dat de verhuurder van het voormalige Avro-gebouw aan de bel heeft getrokken omdat er een groot parkeerprobleem is rond dit pand. Daardoor wordt het steeds moeilijker een huurder te vinden.
Het terrein had een woonbestemming die op dit moment is gewijzigd in een kantoorbestemming. Het was dan ook bevreemdend dat B&W aan Dudok Wonen toestemming zou willen geven voor jongerenhuisvesting met containerwoningen. (Overigens zullen deze jongeren voor een deel óók weer auto's hebben!)
Leefbaar Hilversum vindt dat het college eieren voor zijn geld moet kiezen. Zie af van het plan om op de monumentale plek aan het Melkpad wooncontainers te plaatsen.
Dick Klees
Verkiezingsprogramma