welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
 
Er viel bij Wethouder Walters in november vorig jaar een 'lijk'uit de archiefkast toen bleek dat er bij de sectie Informatiebeheer van de Dienst Bestuur een enorme achterstand van jaren bestond.
 
Wat doet deze sectie? Zij heeft als belangrijkste taken het verwerken en distribueren van de post en het archiveren van stukken. Voor een ambtelijke organisatie zoals een gemeente verricht zij uiterst belangrijke werkzaamheden. 
Door de Dienst wordt de grote achterstand toegeschreven aan de reorganisatie bij de Gemeente in het kader van Perspectief voor de Toekomst, waarbij een effici?nter werkende organisatie beoogd werd.
Naar nu is vastgesteld was er al voor 2004 sprake van grote achterstanden, wat ook door de medewerkers is geconstateerd en tijdens de introductie van de reorganisatie aan het college gerapporteerd.
Hier is niets mee gedaan.
 
De wethouder betoogde dat dit pas eind 2006 bekend werd bij het management van de Dienst, zij waren al die jaren volstrekt onbekend met de problemen bij deze afdeling. In de raadscommissie Economie, waar deze problemen aan de orde kwamen, geloofde bijna niemand het, er was zelfs sprake van ongeloof.
Leefbaar Hilversum wilde dan wel van de wethouder weten hoe zo iets mogelijk is in een organisatie waar bijna niets geheim blijft.
Ook vond zij de aangedragen oplossing voor het probleem typisch een ambtelijke oplossing: nl. het uitbreiden van het aantal medewerkers en een substanti?el bedrag in euro's voor o.a. het inhuren van personeel.
 
Leefbaar Hilversum vindt met het merendeel van de fracties dat er eerst een goed plan van aanpak met een tijdsplanning moet komen, alvorens LH accoord kan gaan met het voorstel van het college.
De wethouder heeft dit toegezegd en zal per kwartaal aan de commissie rapporteren over de voortgang.
Trouwens, de Provincie eist inmiddels ook actie.
Wij houden U op de hoogte.
Ad Decker
Verkiezingsprogramma