welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De gemeente bezit enkele tientallen stukken grond en ontwikkelingslocaties, grondexploitaties, ook wel grexen genoemd.  Bij zeven van deze exploitaties loopt de gemeente grote financiële risico’s en komt er maar geen einde aan afboekingen en verliezen.
De Gemeenteraad heeft op 2 februari j.l. dan ook besloten om zeven van deze grexen te stoppen, af te sluiten en af te boeken ten laste van het boekjaar 2010.
Voor deze exploitaties worden de verdere financiële risico’s dus beëindigd en wordt ook het maken van (ontwikkelings-)kosten gestopt. De exploitaties waar geen andere partijen bij betrokken zijn, zijn het eerst aangepakt. Daar zijn n.l. geen claims te verwachten. Voor wat betreft deze zeven exploitaties kan Hilversum 2011 door dit grondbeleid met een schone lei beginnen.


LH IS VOOR GEZOND FINANCIEEL BELEID
Deze eerste inzet voor de sanering van de grondportefeuille heeft de volle steun van Leefbaar Hilversum. Het past n.l. goed in de politieke doelstellingen van onze fractie voor een gezond financieel beleid. Die doelstellingen van Leefbaar Hilversum zijn in dit verband vooral: het bezuinigen op de bureaucratie, het verminderen van de financiële risico’s, van de enorme schuldenlast en van de daarmee samenhangende hoge rentelasten.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) mag wat Leefbaar Hilversum betreft niet reëel stijgen en dat heeft de Raad ook besloten, maar alleen voor 2011.  De totale woonlasten zullen in 2011 echter wel flink gaan stijgen. Daar moet dus nog wat aan gedaan worden.


LH IS VOOR STEVIG, MAAR AFGEWOGEN BEZUINIGEN
Dan vooral bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Dat moet efficiënter, “leaner and meaner”, worden.
Als de personeelskosten (40 miljoen euro per jaar, 600 fte) niet flink worden verlaagd, dan kan de politieke druk binnen de coalitie om de OZB structureel te gaan verhogen zeker toenemen.
De totale woonlasten zullen dus volgens de begroting voor 2011 toch al flink stijgen en tijdens de verdere collegeperiode dan mogelijk nog verder gaan stijgen.
Aan dat stijgen moet als gevolg van de komende bezuinigingen, wat Leefbaar Hilversum betreft, wel een eind komen. Er moet bezuinigd en niet steeds meer uitgegeven en geleend worden!


LH IS VOOR VERDER GEZOND MAKEN GRONDBELEID
Dit saneringsbeleid m.b.t. de grondportefeuille is het gevolg van het beleid om de financiële risico’s voor de gemeente op bestaande exploitaties kleiner te maken en geen projecten met nieuwe risico’s te starten.
In deze tijden van de noodzakelijke bezuinigingen is Leefbaar Hilversum het dan ook eens met deze eerste start van de grote schoonmaak van de grondexploitaties.
Wel moet B+W ook nog verder gaan met het saneren van de grondportefeuille. Er moeten meer projecten worden afgesloten en andere projecten qua aanpak worden versneld. Stevig doorpakken dus!


LH IS TEGEN GEHEIMZINNIGHEID EN VOOR OPENHEID
Het beoordelen van de grondexploitaties door de Raad is met nogal wat geheimzinnigheid omgeven. Er wordt in beslotenheid over gesproken. De argumentatie van B+W daarvoor is dat marktpartijen anders “inside information” krijgen, hetgeen niet in het belang van de gemeente kan zijn.
Leefbaar Hilversum is voor een grotere openheid. Raadsleden vertegenwoordigen de Hilversummers en dat kan het allerbeste in openheid. De raadsstukken i.v.m. het afsluiten van de zeven exploitaties waren een ware cijferbrij, financieel technisch niet voldoende doorzichtig en slecht te begrijpen voor de gemiddelde Hilversummer.
Op ons initiatief hebben raadsleden daarom een paar dagen voor de aan het Besluit voorafgaande Discussie een ambtelijke toelichting gekregen over de ingewikkelde techniek achter de cijfertjes. Die toelichting was goed en gaf een veel beter inzicht achter de schermen.
Zo kwamen de raadsleden goed beslagen ten ijs in de Discussie en daarna in het Besluit. Dat was aan de kwaliteit van de discussies goed te merken. Leefbaar Hilversum en ook de Raad streeft naar minder geheimpjes i.v.m. de grondexploitaties. B+W blijkt daar ook in mee te gaan. Dat is een goede ontwikkeling!


LH IS VOOR STEVIG, VERANTWOORD DOORBEZUINIGEN
Omdat deze zeven exploitaties nu zullen worden afgesloten en het werken daaraan dus ook, geven B&W zelf ook aan dat er op korte termijn op een aantal ambtenaren kan worden bespaard.
Ondanks dit door haar zelf aangegeven beleid, was het College in het Besluit niet bereid om aan te geven om hoeveel ambtenaren ze denken dat het hier gaat en om welke bedrag aan bezuinigingen.
Pas in de tweede bezuinigingsronde, die in de Zomernota voor de zomervakantie aan de orde komt, zullen B&W met voorstellen komen om deze besparing door te voeren. Dat vindt Leefbaar Hilversum wel erg lang duren.
De betrokken afdelingen hebben al meteen met een lagere werkdruk te maken en het kost de gemeente een flink bedrag aan ongedekte projectkosten. Sneller duidelijkheid dus!
Leefbaar Hilversum heeft als speerpunt het efficiënter en goedkoper maken van het ambtelijk apparaat.
Wij zullen dan ook het inkrimpen van die organisatie op de voet en actief blijven stimuleren. Wij houden u dan ook verder op de hoogte.

Henk Blok
Verkiezingsprogramma