welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Er wordt nu al jaren gesteggeld over de vraag of het ziekenhuis nu in zijn geheel in Hilversum moet blijven of niet. De SP houdt vol van wel (tegen beter weten in, ook gisteren weer) en de andere partijen zijn inmiddels tot inkeer gekomen: het gaat niet. Leefbaar Hilversum heeft ervoor garant gestaan dat kwalitatief goede zorg in Hilversum moet blijven. En dat blijven we doen.

In de recente Discussie in de Raad verdedigde wethouder Landsaat zijn ‘procesaanpak’: projectgroepen, partners, een stuurgroep, een procesbegeleider... Veel tekst, erg vaag, niet concreet, geen tijdlijnen. Wat ontbreekt er dan? Een totaalvisie, als basis voor een goed zorgbeleid. Niet alleen voor de komende vier jaar, maar voor de komende decennia. Dat is wat LH voorstaat.

Nu het Lieven de Key is afgeblazen, komen, ook met betrekking tot de zorg, veel problemen naar boven. Inspreker mevrouw Walter is huisarts. Zij wees er op dat er in Hilversum Noord en Oost een groot tekort is aan huisartsen, de wijken vergrijzen De huisartsen lobbyen al jaren voor een goed bereikbaar gezondheidscentrum met uiteraard artsen, fysiotherapeuten, een apotheek enzovoort. De wethouder ’heeft iets op het oog’ en ‘er wordt aan gewerkt.’ Kreten die hij vaak uit, maar net zo vaak niets concreets inhouden.

Maar er moet snel iets gebeuren, dat staat vast:

  • Een visie ontwikkelen met alle partners in de zorg, directie Tergooi, wethouder Ruimtelijke Ordening.
  • Aan de slag met het zoeken naar permanente ruimte voor wijkgerichte zorg in Noord en Oost.

Het CDA is het met de wethouder eens: de materie is te complex voor onze eigen ambtenaren. Zij willen een externe procesbegeleider. LH vindt dit geen goed plan: het kost veel geld en wat levert het nu op? Kijk naar het proces van de Cocon: muurvast en een procesbegeleider die er geen heil meer in ziet en na anderhalf jaar de brui aan geeft. Nee, laat ambtenaren nu maar eens doen waar zij voor hebben gestudeerd op hun universiteiten: gewoon hun werk! Concreet beleid maken en dit proces zelf aansturen. Met de wethouder zélf als procesbegeleider. Dat deze wethouder niet consistent is in zijn uitspraken, blijkt als hij op het standpunt van LH (‘geen externe procesbegeleider') juist reageert met de aankondiging dat er een interne procesbegeleider komt. Heeft hij dit dan net bedacht? In zijn voorstel staat toch echt iets anders. Hij spreekt zichzelf voortdurend tegen.

Leefbaar Hilversum wil dat de wethouder Zorg (en ook zijn collega’s) een vierjarenprogramma maakt, opgeknipt in vier jaarplannen. Die plannen zijn gefundeerd, concreet, (financieel) goed onderbouwd met resultaatafspraken en tijdlijnen. Bovendien moeten deze goed aansluiten bij de programma’s van de andere wethouders. Minder ad hoc regeren, meer samenhang. Alleen dan beheers je de problematiek, de complexiteit, de kosten en kan de politiek zich geloofwaardiger maken voor de belastingbetalende burger.

Ieder jaar wordt dit plan geëvalueerd en het plan voor het volgend jaar geactualiseerd. Dát is modern en transparant besturen. Dát gaat meer resultaat opleveren (kwalitatief en kwantitatief) voor minder kosten. Dat dit hard nodig is, staat wat LH betreft buiten kijf: het worden vier zware jaren voor Hilversum. Maakt u de borst maar nat, dat doen wij ook!

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma