welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De Raad behandelde de begroting voor 2010, maar het is zaak voor de komende vier jaar goede plannen te maken om financieel weer gezond te worden. De begroting mag dan boekhoudkundig sluitend zijn te maken, het gaat erom als gemeente meer rendement te kunnen maken. Dát is pas slim. Neem de grondexploitaties. LH blijft zich daar grote zorgen over maken.

Inhuur van externe krachten is een hoge kostenpost. LH is niet per se tegen inhuur. Daardoor is het mogelijk flexibeler om te gaan met de budgetten. Neem de werkloosheid. Er is nú extra personeel nodig om alles in goede banen te leiden. Als de conjunctuur aantrekt, gaat de werkloosheid omlaag. De gemeente gaat nu ruim 20 arbeidsplaatsen creëren. Wat doen we daarmee als de werkloosheid daadwerkelijk weer is afgenomen? We maken ons zorgen om die jarenlange uitdijing.

MEER BEREIKEN MET MINDER PERSONEEL

Leefbaar Hilversum heeft ooit het initiatief Perspectief voor de Toekomst genomen. Het streven was om tot 450 arbeidsplaatsen te komen. We zitten al op 650. Maar het aantal Hilversummers is nagenoeg gelijk gebleven. Is onze dienstverlening daarmee ook evenredig verbeterd? Leefbaar Hilversum merkt daar niets van. Wij stellen voor – in navolging van het onderzoek van de Rekenkamer met betrekking tot grote projecten – een soortgelijk onderzoek in te stellen naar de effectiviteit van de gemeentelijke processen in 2010. Door een onafhankelijke instantie natuurlijk, daar hebben we externe krachten voor over; dat budget kan snel worden terugverdiend. Wellicht leidt dit tot een vacaturestop. Wij zijn er van overtuigd dat de processen kunnen worden verbeterd door toepassing van betere middelen (ICT) en het effectief inzetten van huidig personeel (denk aan job rotation en scholing). Wij denken nog altijd dat er met minder mensen beter werk verricht kan worden. Maar we zullen het externe onderzoek het gras niet voor de voeten wegmaaien.

DE HAND OP DE KNIP

Bezuinigingen zijn hard nodig. De vaste schuld per inwoner is in één jaar gestegen met  €455 tot €1.740. Daar moet rente over worden betaald, geld dat niet beschikbaar is voor investeringen.LH stelt voor om de komende vier jaar de hand op de knip te houden en alleen de strikt noodzakelijke bouwprojecten uitvoeren, sober bouwen (we hoeven niet overal landmarks te hebben staan), gebruik te maken van bestaande gebouwen en flexibel scholen of ouderenwoningen te bouwen. Met spanning wachten we de conclusies en met name de aanbevelingen van de Rekenkamer af. Als het College niet zo halsstarrig had vastgehouden aan 37% sociale woningbouw hadden we meer woningen gehad en waren de exploitatiecijfers in ieder geval rooskleuriger geweest

WONINGVOORRAAD BETER BENUTTEN

Er staan heel veel panden in Hilversum leeg. Buurten verloederen en de leefbaarheid wordt geweld aangedaan. Leefbaar Hilversum wil dat de gemeente alle leegstaande panden in kaart brengt en actief bijdraagt aan het vinden van de juiste bewoner in het juiste pand. Zo hoeven we minder te bouwen. We kunnen kunstenaars, creatieve ondernemers en jongeren beter huisvesten, zodat zij in Hilversum blijven. Beter voor de economie, beter voor de openbare ruimte, beter voor een leefbare sfeer.

Het gaat om wérkelijk slimmer met geld omgaan. Uit een landelijk rapport bleek dat de financiële reserves van scholen bv. erg hoog zijn. Waarom wordt gemeenschapsgeld opgepot, zeker in deze crisistijden? De gemeente moet terughoudend zijn met het toekennen van lokale subsidies voor bv. onderhoud of huisvesting.MEER AANDACHT VOOR OUDEREN

Ouderen maken een kwart van de bevolking van Hilversum uit; dat is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. LH komt voor deze groep op. Hun wens is zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zorg moet hier beter op worden afgestemd, zodat ouderen de mogelijkheid krijgen om hun vaak te grote woning in te ruilen voor een passende, dichtbij de ouderenzorg. De Samenwerkende Bonden van Ouderen in Hilversum heeft hier goede ideeën over en wil hierover met alle belangenbehartigers in gesprek om concreet beleid te maken. In het grijze verleden was er zelfs een wethouder Ouderen, (dat was overigens een toen jonge Barend Smit). Waarom nu niet? Wordt het geen tijd om die opnieuw in te stellen? Destijds werd nog ingezien dat ouderen een belangrijke groep vormen in onze bevolking. Waarom komt er geen notitie waarin bij nieuwbouwprojecten een vast percentage voorgeschreven wordt voor woningen voor ouderen, bijv 37,5 %. dan ben je als gemeente pas echt sociaal.
Wij zeggen: verban ouderen niet naar seniorengetto´s, maar zorg in Hilversum voor een juiste mix van bewoners in alle wijken, dus ook in het stationsgebied geen voorrang voor alleen starters of jongeren. Ouderen zijn zeer gebaat bij een centrale locatie vlak bij openbaar vervoer, winkels en zorg.

STRIJD TEGEN HONDENPOEP EN ZWERFVUIL

Onze oproep is: gebruik de hondenbelasting daadwerkelijk voor het opruimen van de shit. LH meent dat de komende vier jaar een goede kosten/batenanalyse gemaakt moet worden van het hondenbeleid; dwz: bereken de specifieke uitgaven aan hondenpoepbestrijding, kwantificeer het aantal hondenbelastingbetalers en stel voor het jaar daarop de premie vast om kostendekkend te zijn. Dus vooral niet opnemen in de algemene middelen en wel zo eerlijk voor de belastingbetaler: de vervuiler betaalt, en niet teveel. We zien Hilversum alleen maar vuiler worden. Maar op het opruimen van zwerfvuil wordt volgend jaar bezuinigd. Dat is niet te rijmen.

WIJ EISEN OPENHEID

Er wordt te weinig gekeken naar kostenreductie. Het tafelzilver is al verkocht, het College kan en mag niet langer voor Sinterklaas spelen. Bovendoen spreekt Leefbaar Hilversum haar vrees uit over de te verwachten claims ten aan zien van het niet doorgaan van het Lieven de Key-project. Dan praten we echt niet over kleingeld.

Last but not least: de Raad beschikt niet over alle benodigde informatie, omdat het College domweg weigert antwoord te geven op alle vragen uit de raad. Dat is een kwalijke zaak. Informatie is de levensstroom van de democratie. Alleen daarom al kan Leefbaar Hilversum deze begroting niet goedkeuren.


Verkiezingsprogramma