welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen week waren er 2 vergaderingen van de gemeenteraad en ging het er zowel letterlijk als figuurlijk heet aan toe.

 

Tijdens het Forum was er een korte presentatie van de nieuw te vestigen bioscoop op het Langgewenst door een architectenbureau uit Apeldoorn. Dit was een eerste aanzet voor de herinrichting van het Langgewenst/markt terrein. De verwachting is dat het nog wel enkele jaren kan duren voordat een en ander gerealiseerd is.

Burgers van Hilversum hebben vanzelfsprekend inspraak en er is een klankbordgroep bestaande uit burgers. Dit project zal een van de laatste in Hilversum zijn de komende jaren en het is nu nog onbekend hoe dit project zich verhoudt tot de komende bezuinigingen. De discussiepunten in dit project zijn de ondergrondse parkeergarage, een vestiging van Mediamarkt, een supermarkt en hoe de omgeving verder in te richten.

Tijdens het vragenuur meldde wethouder Erik van der Want dat hij in gesprek is met Tergooi ziekenhuizen. Na de zomer zal de wethouder een rapport hierover aan de raad sturen.

De bewonersvereniging "Johan Geradtsweg" maakt bezwaar tegen het voornemen van B&W om geen Milieu Evaluatie Rapport (MER) te laten uitvoeren in verband met de uitbreiding van het Mediapark. B&W en de coalitiepartijen vinden dit niet nodig, met als argument dat dit teveel vertraging zou opleveren. Een MER onderzoek zou maar 6 weken in beslag nemen en dat is toch echt geen serieuze vertraging te noemen. LH vindt het schandalig dat de MER niet zal worden uitgevoerd: het gaat immers om de gezondheid van de Hilversummers.

Het onderzoek Grote projecten, dat op initiatief van Leefbaar Hilversum door de Rekenkamercommissie is uitgevoerd, kwam ook in Het Besluit ter sprake. LH vindt het zeer belangrijk dat vooraf een gedegen risicoanalyse en haalbaarheidsonderzoeken gedaan worden en ter inzage aan De Raad gegeven worden. Gemeente en ambtenaren moeten voortaan grote projekten nauwgezet volgen en tijdig de Raad informeren, zodat zij tijdig kan controleren en maatregelen kan afdwingen. Externen inhuren die veel expertise hebben is van groot belang om kennis binnen te halen en te leren hoe je degelijke grote projecten beter kunt managen. Dit verdient zich op termijn zeker terug. Wij hopen dan ook dat het college na het zomerreces dit advies heeft over genomen in haar begroting voor 2011 die in oktober wordt besproken.

De pilot Betaald parkeren in Bloemenkwartier Noord is aangenomen door de Raad. Het betreft een proef van 2 jaar. De evaluatie zal intensief met buurtbewoners gedaan worden. LH was het niet eens met het feit dat de parkeertarieven in die periode niet verhoogd mogen worden. Gelijke monniken, gelijke kappen als het hier om gaat.

De gemeente Hilversum zal geen verhoging van bijdrage van de gemeente aan het Gewest accepteren, behalve verhogingen ten gevolge van de CAO onderhandelingen. Er zal geen bezuiniging plaatsvinden op het advies en steunpunt huiselijk geweld en vangnet jeugd . Echter de extra kosten hiervan moeten binnen de begroting van het Gewest opgelost worden.

Dan was er al toetje nog het hoofdpijndossier De Vorstin over de toekenning van 350.000 euro aanvullend budget voor de aanschaf van de inventaris, nu het gebouw af is en eindelijk geopend kan worden als poppodium. De partijen hadden veel vragen die echter niet alleen over dit bedrag gingen. LH heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in een stichting die er zelf ook geen heil meer in ziet, gezien de reactie in de vorm van een brief over de 2 geschetste scenario A (geen cent er meer bij) en B (alleen nog geld voor de inventaris). Bij A is er direct sprake van sterfte en bij B zal dit niet veel langer duren, is onze interpretatie. Is de wethouder al bezig om een andere huurder te vinden die wel een fatsoenlijke exploitatie kan aanbieden? Vindt er benchmarking plaats met andere poppodia zoals de Melkweg en Paradiso in Amsterdam?

 


Wethouder Lon Jooren-Van der Boor maakte tijdens haar beantwoording (eindelijk) een kordate indruk. Zó kan het niet langer. Als de 350.000 euro wordt vrijgemaakt voor inventaris, dan is de gemeente Hilversum eigenaar van die spullen en niet de stichting. Ze heeft nog wat tijd nodig voor ‘onderzoek’ in de vorm van offertes voor de aanschaf, maar maakte het wel aan de raad duidelijk dat de invloed van de gemeente groter zal gaan worden en minder vrijblijvend. Op de vraag of zij (ook) vond dat haar voorganger Boog in zijn rol als wethouder Cultuur niet adequaat op heeft getreden, antwoordde zij diplomatiek dat het niet aan haar is om hierover te oordelen. Wij weten wel beter, gezien de teneur van haar betoog.

Aanstaande donderdag wordt er een besluit genomen over de toekenning van het extra budget en gaat deze soap een volgend seizoen in (na het zomerreces)

Wordt dus zeker vervolgd.

Gerrit van der Waals en Peter van Westing
Verkiezingsprogramma