welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De  herziene begroting van Hilversum voor 2011 en de begroting voor 2012 was op vorige maand 9 november in de gemeenteraad aan de orde.

Het ziet er allemaal niet zo best uit. De bezuinigingen en de inkrimping van de personeelssterkte komen maar langzaam op gang. De financiële situatie was, is en blijft slecht.

 

Het doel van burgemeester en wethouders (B&W) is volgens het collegeprogramma “De Bakens Verzetten” om een degelijk financieel beleid te voeren. De schulden en de rentelasten moesten omlaag en er zouden geen nieuwe grote projecten worden gestart.

Een erg goed plan waar Leefbaar Hilversum helemaal achter staat, maar waar helemaal niks van terecht komt. Dat gaat tot toekomstig verdriet leiden.

 

De schulden en de rentelasten gaan namelijk echter wel flink omhoog en er zijn wél een aantal geldverslindende nieuwe miljoenenprojecten in de pijplijn gekomen: Anna’s Hoeve woningbouw, het Langgewenst en de HOV-buslijn.


2011 gaat nu dan voorlopig al 8,5 miljoen euro verlies opleveren en 2012 zou eindigen op nul, maar alleen door de nog onzekere verkoop van 1,8 miljoen aan gemeentelijk vastgoedbezit. Pas in 2014 zou er een omslag kunnen komen door het aanslaan van de traag opstartende bezuinigingsoperatie. 

De positieve verwachtingen van B&W met ingang van 2013 hangen wel erg af van de circa 12 miljoen euro, die de resterende collegeperiode uit de grondexploitaties zouden moeten komen. Uit de praktijk blijkt dat Hilversumse projecten nogal eens blijken tegen te vallen; daar moet  dus rekening mee gehouden worden.

 

De schuldpositie van de gemeente stijgt de komende jaren met 35 miljoen naar een enorm hoog totaal van ongeveer 200 miljoen euro. De solvabiliteit van de gemeente holt hard achteruit. De rentelasten stijgen met 1,3 miljoen euro op basis van het huidige renteniveau. En de marktrente is aan het stijgen. Allemaal geen beste ontwikkelingen.

 

Een deel van de bezuinigingen is nu nog het gevolg van incidentele maatregelen zoals de door Leefbaar Hilversum eind 2010 voorgestelde vacaturestop. Die levert circa1 miljoen euro  op in 2011.


B+W en de Raad hadden wel eerst onze motie verworpen maar een paar maanden later ging het toch door!! Maar even zo snel wordt er personeel aangehouden die aan afgesloten projecten werkten en die overtollig zijn. Wat aan de ene kant wordt bespaard, wordt aan de andere kant weer teniet gedaan voor eenzelfde bedrag.

 

Leefbaar Hilversum maakt zich ernstig zorgen over het financiële welzijn van Hilversum en dus ook van alle Hilversummers.

Eigenlijk komt er pas in 2013 een ingrijpende bezuinigingsronde op gang. Op de bureaucratie worden circal80 formatieplaatsen bezuinigd. Maar als er dieper moet worden bezuinigd, dan moet er nog harder worden ingegrepen in de personeelsbezetting.

 

De bezuinigingen komen dan, weliswaar erg traag, op gang maar er wordt geen goed financieel beleid gevoerd. Als gevolg daarvan zullen er meer bezuinigingen, ook op de bureaucratie, nodig zijn. Beter in één keer goed dan alsmaar nieuwe rondes.

 

Stop je hoofd niet in het zand, wees wijs en kijk realistisch vooruit naar de risico’s die ons nog wachten. Dat vinden wij verstandig en realistisch beleid.Daarom heeft Leefbaar Hilversum vier moties ingediend om die verdere bezuinigingen nu op te starten. Zij werden verworpen door het College en de coalitiepartijen.  Zoals dat ging met onze verworpen motie i.v.m. de vacaturestop die daarna toch werd uitgevoerd: wijsheid komt helaas achteraf.

 

De  moties:

  1. Er moet een plan van aanpak komen om de omhoog schietende schuldpositie van de gemeente niet verder te laten stijgen en samen met de rentelasten, juist om te buigen.
  2. De gemeente leunt de komende jaren veel te zwaar op de verwachte positieve uitkomsten van de grondexploitaties ad. E 13 mln. en de rentelasten stijgen flink. Dan is het verstandig om een extra fase voor te bereiden voor een verdere inkrimping van de personeelsformatie
  3. De gemeentefinanciën zijn veel te afhankelijk van de uitkomst van de grondexploitaties. De risicoanalyses van het College zijn veel te theoretisch. Daarom moet de accountant worden opgedragen om de grondportefeuille te evalueren en extern te laten taxeren. Dat blijkt nota bene nooit eerder gebeurd te zijn.
  4. Het tarief van de Onroerend Zaak Belasting gaat in 2012 voor woningen omhoog met 5,3 % in plaats van  met een inflatiecorrectie van 2 %. Ten opzichte van 2011 zakte de gemiddelde taxatiewaarde met 2,5 %. Dat compenseert het College met een opslag met hetzelfde percentage. Verder wil het College een totaal nieuwe opslag opleggen van 0,8 %. Dat is een soort solidariteitsheffing om de kwijtgescholden schulden te compenseren. Leefbaar Hilversum is tegen deze nieuwe heffing.


En de burgers  begrijpen echt niet waarom hun WOZ-aanslagen omhoog gaan en niet omlaag als gevolg van dalende taxatiewaarden. Daarom hebben wij het College gevraagd om de opbouw van het verhoogde tarief aan de Hilversummers publiekelijk uit te gaan leggen. Dan wordt het transparant en daar staan wij voor.

 

Alle moties hadden flink kunnen bijdragen aan een meer solide financieel beleid. Wij hopen voor de Hilversummers dat het met deze “solidariteitmoties” net zo zal gaan als met onze “vacaturestopmotie” van een jaar geleden: Dat het College tijdig tot het inzicht komt dat het echt beter moet met haar financiële beleid. En dat onze moties daarom toch alsnog moeten worden uitgevoerd.

 

DE  BAKENS  VERZETTEN? WELNEE, DE  BAKENS  MISSEN!!

 

Henk Blok

Verkiezingsprogramma