welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het Huis voor de Kunsten is dichterbij gekomen. Het zal onderdak bieden aan de Hilversumse amateurverenigingen, Globe, een culturele naschoolse opvang van SKH en het Grafisch Atelier. In de raadsvergadering van woensdag 12 april werd het initiatiefvoorstel van LH-raadslid Marianne Berenschot en fractievoorzitter Karen Heerschop aangenomen. Daarin wordt het college verzocht een haalbaarheidssudie uit te voeren naar het Huis voor de Kunsten. Ook heeft de gemeenteraad besloten de uitkomsten van zo'n onderzoek op de agenda te zetten van de commissie Welzijn.

Raadslid Marianne Berenschot, burgemeester Ernst Bakker, raadsgriffier Miep Drenth
en wethouders Eric Boog en Karin Walters
(Foto m.m.v. Studio Moojen)

Als lokale partij heeft Leefbaar Hilversum aandacht gevraagd voor de positie van de amateurkunst en de cultuureducatie in Hilversum. Er is in Hilversum een tekort aan repetitie- en zaalruimte voor de amateurkunst. Amateurverenigingen hebben ook steeds meer moeite met het vinden van vrijwilligers voor bijvoorbeeld bestuursfuncties. Ook in Hilversum blijkt dat het streven kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur niet altijd in het reguliere onderwijsprogramma past en dat scholen vaak eenzijdig gebruik maken van het aangeboden programma cultuureducatie. Daarnaast laat de huisvesting van sommige instellingen die cultuureducatie aanbieden te wensen over.

Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH)

Kinderen in contact brengen met kunst en cultuur zou heel goed kunnen gebeuren tijdens de naschoolse opvang (NSO). In Hilversum heeft de SKH met ?sportkids? (sport na schooltijd) al bewezen dat zij heel goed in het gat kan springen dat scholen hier ? al dan niet noodgedwongen ? laten ontstaan. Ons is bekend dat de SKH hier ook idee?n over heeft en al bezig is met het ontwikkelen van initiatieven op dit terrein. Voor de combinatie naschoolse opvang en cultuureducatie zal een geschikte ruimte nodig zijn.

 

Globe, centrum voor kunsteducatie

Bij het aanbod van cultuureducatie speelt het centrum voor kunst en cultuur Globe een belangrijke rol. Globe zit momenteel in een deel van het Arend Globe gebouw aan de Noorderweg. Dit gebouw voldoet niet; er is geen geschikte plek voor (kleine) voorstellingen, geen ontmoetingsruimte en geen representatieve entree. Er is geen ruimte voor eventuele uitbreiding.

 

Grafisch Atelier

Ook het Grafisch Atelier zit in het programma voor cultuureducatie.

Daarnaast bezit het Grafisch Atelier cultuurhistorische drukpersen die voor de toekomst behouden zouden moeten worden. Het pand aan het marktterrein, waarin het Grafisch Atelier momenteel is gevestigd, zal gesloopt worden in verband met de nieuwbouw op het Langgewenst. Al jaren wordt er gezocht naar een geschikte locatie om deze instelling onder te brengen.

 

Amateurkunst

In Hilversum is behoefte aan een locatie waar amateur-kunstenaars kunnen repeteren, hun voorstellingen kunnen geven en hun eigen ruimte hebben om rekwisieten, instrumenten e.d. veilig op te bergen. Er is een tekort aan repetitie- en zaalruimte voor amateurverenigingen. Indien een gemeenschappelijk pand zou bestaan, zouden de amateurverenigingen niet alleen over een gezamenlijke bar- en/of ontmoetingsruimte kunnen beschikken, maar ook hun overhead kunnen delen (huur, faciliteiten, schoonmaak en barbezetting).

 

Huis voor de Kunsten

In dit gebouw zouden verschillende disciplines onderdak kunnen krijgen: een afdeling van de naschoolse opvang, Globe, het Grafisch Atelier en Hilversumse amateurverenigingen. Dit ?huis? zou een aantal zalen voor repetities en voorstellingen moeten bevatten, evenals een centrale ruimte met een gezamenlijke bar en kleine (berg-)ruimten voor de amateurverenigingen. Daarnaast zou er genoeg ruimte moeten zijn om Globe, de SKH en het Grafisch Atelier onderdak te bieden. Een dergelijk ?huis? zal ongekende synergievoordelen voor de (amateur-)kunst in Hilversum hebben. Globe zou de regie en de co?rdinatie kunnen voeren en als een spin in het web van de amateurkunst en cultuureducatie zitten. Leefbaar Hilversum vindt het belangrijk om kunst en cultuur binnen onze gemeente te stimuleren. Dat begint bij het ondersteunen (economisch en/of facilitair) van de bestaande amateur- en professionele kunst. Het vormgeven van een multidisciplinair kunstpand voorziet in een behoefte en kan een creatieve impuls voor Hilversum vormen.

 

Leefbaar Hilversum wil zich sterk maken voor een Huis voor de Kunsten, vandaar ons initiatiefvoorstel om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een Huis voor de Kunsten waarin bovengenoemde functies van Globe, SKH, de amateurkunst en het Grafisch Atelier kunnen worden gecombineerd.

Verkiezingsprogramma