welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Vorige week woensdag werden in de raadsvergadering de Jaarstukken over 2011 behandeld.
Leefbaar Hilversum is in elk geval niet akkoord gegaan met de vaststelling van deze Jaarstukken. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

In de regionale bladen geeft wethouder Van Osch van Financiën aan tevreden te zijn over het negatieve resultaat voor 2011 van 6,2 miljoen euro. Het College ligt volgens hem op koers.
Leefbaar Hilversum vindt dat er helemaal geen reden is om blij te zijn.
Het gaat financieel slecht  met Hilversum  en de Hilversummers. Dat moet gewoon onomwonden gezegd worden.

Er is een groot negatief resultaat, de schulden van 200 miljoen euro de rentelasten van 7,5 miljoen lopen stevig op en de solvabiliteit is erg laag op 23%. Hilversum moet wel uit de artikel 12- zone blijven. Om de orde van grootte te bepalen: de rentelasten zijn al bijna de helft van de OZB-opbrengsten van ca. 16 miljoen. De afbouw van de oplopende schuldenlast zal pas na deze coalitieperiode worden aangepakt. Een negatieve erfenis die dan door de volgende coalitie geweigerd zou moeten worden.
Op de grondexploitaties loopt de gemeente enorme risico’s en dan vooral op Anna’s Hoeve m.b.t. wonen en saneren. Daar worden eerst voor vele miljoenen kosten gemaakt voordat er grondopbrengsten komen. Niemand die nu kan bepalen of die gemaakte kosten ooit kunnen worden terugverdiend.
Bij Villa Industria is het geraamde tekort uiteindelijk ook al 22 miljoen euro geworden en zijn de opbrengsten onzeker.

De veronderstelling van het College dat de grondopbrengsten en de verkoopopbrengsten van woningen de komende jaren gelijk zullen blijven, is erg onrealistisch in een snel dalende markt. De risicobeoordeling van deze grondexploitaties is ook heel erg theoretisch. Het risicobedrag voor specifieke grondexploitaties van 2 miljoen euro is voor bijv. Anna’s Hoeve al veel te laag.
Als de markt tegen blijft zitten, loopt de gemeente enorme risico’s die niet voorzien zijn. Enkele procenten verlaging van de verkoopopbrengsten kost ons al enkele miljoenen.

De Rekeningencommissie signaleert een grote en stijgende schuldpositie en de daarmee samenhangende stijgende rentelasten. Daar maakt de Commissie zich zorgen over. De accountant deelt deze zorgen met de Commissie. Dat is iets waar de Raad wat mee moet doen. Wij moeten het College aanzetten om deze zorgen weg te nemen en met concrete maatregelen te komen.

De grote  bezuinigingsoperatie  is maar pas een beetje op gang gekomen en er zijn nu al tegenslagen: 2011 viel tegen en er was onze vacaturestop voor nodig om nog extra te bezuinigen en het rekeningresultaat op 1 miljoen euro te kunnen brengen.  Voor 2012 zullen er volgens het College aanvullende maatregelen nodig zijn.
Daarbovenop komen nog de extra rijksbezuinigingen, volgens het College voor Hilversum op 4 miljoen gaan neerkomen vanaf 2013.
De ambtelijke organisatie was, toen dit College startte, zeker niet slank en hoogwaardig. Het vertrek van de  ca. 80 ambtenaren t/m 2014 berust niet op een basis van actuele beoordelingen van functioneren door het stelselmatig ontbreken van dossiervorming. Dat zal de gemeente veel extra geld gaan kosten. Vandaar dus ook de hoge reservering voor frictiekosten.

Uiteindelijk zal de juiste man of vrouw op de juiste plaats moeten komen. Dan is er pas de noodzakelijke efficiency en een structureel houdbare bezuiniging.

Ook is er nog geen strategische personeelplanning en is nog onbekend welke ambtenaren op managementniveau zullen gaan vertrekken. Het personeelsbeleid liet en laat al met al nog steeds veel te wensen over.

In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de hoge schulden niet verder zullen oplopen en dat er geen nieuwe grote projecten zullen worden opgestart. Leefbaar Hilversum vindt dat een goed plan, maar er komt dus nog helemaal niets van terecht. Wij staan voor een solide  financieel beleid. Dat is er dus niet.

In de 1e tussentijdse  rapportage 2012 staan gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van deze jaarstukken. Vooral  m.b.t. de schuldenlast en de bezuinigingsoperatie. Er blijkt een noodzaak te zijn voor extra bezuinigingen naast die op de rijksbijdragen, van nu geschat op 4 miljoen. Het verlies voor 2012 wordt nu nl. al geschat op 1 miljoen.

Er wordt gesproken van (ik citeer) “bijsturende maatregelen voor te leggen in de loop van het jaar” en “uitstellen en/of laten vervallen van budgetten.”
De tijd is nu echter aangebroken voor het college en de coalitie om nu dan toch echt eens even te gaan doorpakken. Tot nu toe lukt dat niet zo best.
Er moet ons inziens op korte termijn een herzien  bezuinigingsplan komen, dat minimaal 5 miljoen gaat opleveren, m.i.v. 2013.
De eerste hoofdzoekrichtingen zullen tijdens de a.s. besprekingen van de Tussentijdse Rapportage aan de Raad moeten worden voorgelegd en de uiteindelijke  voorstellen tijdens de besprekingen van de Zomernota.
Dat nieuwe bezuinigingsplan zal, gezien de urgentie, dan ook  al effect moeten gaan krijgen in 2013, wanneer de nieuwe rijksbezuinigingen gaan toeslaan.
Waar Leefbaar Hilversum op wil aansturen is:

M.b.t. de exploitatie:
1.    Verdergaande bezuinigingen op het ambtenarenapparaat (op een totaal ca. 600 fte) van ca. 80 fte naar 100 a 120 fte, d.w.z. een vermindering van 15 a 20 % van de huidige bezetting;
Een structurele bezuiniging van ca. 1,5 a 2,5 miljoen extra door het weer instellen van de in 2011 zo succesvolle door LH gesuggereerde vacaturestop;
2.    Het verlagen van de hoge subsidies, bijv. aan de Vorstin;
3.    Het doorlichten van de hele kostenstructuur op bezuinigingsmogelijkheden. Ons devies is: niet meer schuren maar schaven;
4.    Geen verhoging van de OZB en de riool- en afvalheffingen met meer dan de inflatie. Deze vluchtweg mag niet worden gebruikt.

M.b.t. de schuldpositie en de rentelasten:
1.    Het opschorten van uitgaven aan nieuwe grote projecten zoals Anna’s Hoeve, tot de woningmarkt weer gaat aantrekken. Dat kan echter nog jaren duren. Dit levert miljoenen aan minder schulden en dus lagere rentelasten op;
2.    De sanering van Anna’s Hoeve moet in ieder geval beperkt blijven tot de verplichtingen inzake de RWZI. Sanering van de met woningen te bebouwen grond moet worden opgeschort. Dat scheelt miljoenen;
3.    Voor het Langgewenst de uitgaven stoppen tot er met de nieuwe eigenaar van de bioscoop contractuele afspraken zijn gemaakt en het bestemmingsplan is vastgesteld;
4.    Het beoordelen welke grote investeringsprogramma’s en kredietverleningen kunnen worden opgeschort of gestopt;
5.    Het verkopen van bezittingen, waaronder de resterende lege en leegkomende  gemeentepanden en bijv. het privatiseren van het Museum Hilversum en De Vorstin.
6.    Het zo snel mogelijk verkopen van de lege en leegkomende vier schoolgebouwen voor minimaal de door het College geschatte 4 miljoen euro;
7.    En vooral het maken van een concreet plan om de schuldenlast te gaan verlagen m.i.v. 2013.

In de enorme risico’s m.b.t. de grondexploitaties is naar ons oordeel de slechte woningmarkt  ruim onvoldoende voorzien.
De schuldenlast loopt snel op, waardoor de solvabiliteit verder achteruit zal gaan en er de mogelijkheid bestaat dat Hilversum een Art. 12-gemeente kan worden.

De rekeningencommissie en de accountant delen onze zorgen. Ook zij vragen een visie op het terug brengen van de enorme schuldenlast.

College, ga daar mee aan de slag!

Henk Blok & Peter van Westing
Verkiezingsprogramma