welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Hilversummers zijn zich veiliger gaan voelen en het instellen van een advies- en steunpunt voor huiselijk geweld is daarbij belangrijk gebleken. Alleen jeugd en veiligheid baart ons nog veel zorgen.

 

Bij de opzet van deze nota voor de nieuwe periode 2007 tot 2010 constateert LH er een prioriteitenlijst is ontstaan, die een breed draagvlak heeft in de Hilversumse samenleving. Dat is bereikt door het tijdig betrekken van een breed platform van relevante groeperingen in een conferentie ?Integrale veiligheid?. Bovendien zijn de bewoners erin betrokken in het kader van samenlevingsgericht werken. Hierdoor is ook voor iedereen betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid gecre?erd.

 

LH is te zijner tijd benieuwd naar het eerste op te stellen jaarplan voor het veiligheidsbeleid voor de periode 2007/2008, en natuurlijk vooral naar de concrete activiteiten en de inzet van de benodigde financi?le middelen. Wij zijn ook ge?nteresseerd in de voortgang van reeds bestaande activiteiten op veiligheidsgebied, die opgenomen zijn in andere plannen, zoals die voor o.a. brandweer, politie, brandweerzorg en de plannen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Binnenkort start ook de kerntakendiscussie van politie en de brandweer. Vanzelfsprekend dient de  burgemeester, maar ook het gehele college, de voortgang van deze activiteiten en de aansluiting ervan op het Integraal Veiligheidsplan nauwlettend te bewaken en zonodig te versterken.

 

Doel van dit alles is het voorkomen en bestrijden van onveiligheid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met landelijke ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen en vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij allen. Dat is het meer dan alleen het bestrijden van criminaliteit.

 

Als we de gepresenteerde prioriteitsstelling voor 2007 ? 2010 beschouwen zien wij dat het meeste het voortzetten is van reeds bestaand beleid.

LH is tevreden met de aandacht voor de senioren en hun veiligheid. Voor het aspect radicalisering en terrorisme kan onze fractie echter minder enthousiasme opbrengen, alhoewel wij de aandacht die in dat kader aan het Mediapark dient te worden geschonken niet willen onderschatten.

 

De jeugd en veiligheid en de Senior en veiligheid, het zijn twee uitersten. Wie had ooit gedacht dat wij voor de veiligheid van de senioren nog een aparte prioriteit zouden moeten vaststellen. Uit de cijfers blijkt dat met name de jeugd een steeds groter aandeel heeft in de toename van de problematiek rond het ?je veilig voelen?. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Dat dit een toename van het gevoel van onveiligheid laat zien bij senioren is helemaal betreurenswaardig.

 

Wij hebben tenslotte aandacht gevraagd voor het feit, dat deze problematiek niet alleen op het bordje van de overheid in casu de gemeente en de politie moet worden gelegd. Leefbaar Hilversum wil graag wijzen op de verantwoordelijkheid die ouders in eerste instantie hebben voor het gedrag van hun jeugd. Het opvoeden van de jeugd is toch een zeer belangrijke taak van ouders. Wij zijn er derhalve voorstander voor om de ouders van deze jeugd te betrekken bij deze problematiek.

Wij vragen het college of het in het kader van het jeugdbeleid wil nadenken over methoden die deze betrokkenheid vorm kunnen geven en wat LH betreft op welke wijze de ouders daarin betrokken worden.

Ad Decker, raadslid

Verkiezingsprogramma