welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

 

In de raadscommissie van 19-6-2013 werd de zgn. Kadernota besproken. Die nota geeft aan wat b&w van plan is met het beleid voor de komende jaren. Leefbaar Hilversum heeft in die commissie o.a. het volgende gemeld:

Het college gebruikt haar coalitieprogramma als basis voor haar kadernota.
Leefbaar Hilversum gaat uit van haar eigen programma en kijkt van daar uit kritisch naar de kadernota:


1) Voor ons staat een solide financieel beleid bovenaan.


Dat beleid wordt door het college wel gevoerd, maar het lukt nog niet zo best. Goede resultaten worden getoond die voor een deel op boekwinsten en het schuiven met reserves zijn gebaseerd.
De schulden en de lasten nemen nog toe, de solvabiliteit en de reserves nemen af. Het gaat dus nog steeds niet zo lekker met de gemeentelijke financiën.

Door de decentralisaties in het sociale domein komen er m.i.v. 1/1/2015 tientallen miljoenen euros ( misschien wel €. 60 mln.) op ons af waarop 30% moet gaan worden gekort. Dat zal voor een deel lukken door de grotere efficiëntie van gemeentes t.o.v. het rijk. Maar verder zal dat korten dan volgens b&w op de uitkeringsgerechtigden zelf moeten worden bespaard. Dat gaat niet lukken. We kunnen niet nog verder besparen op de ouderen en zwakkeren in onze gemeente dan het rijk al doet.

En een aantal sociale regelingen zijn open-eind, d.w.z. dat een gemeente niet in de hand heeft hoeveel mensen van een uitkering gaan leven. Het risico dat de gemeente nog verder moet gaan bezuinigen op de rest van de begrotingen  is levensgroot. d.w.z. naast de €. 7 mln. Die het college nu voorziet en die erg onvoldoende zal worden.

Door het door laten gaan van het enorm riskante  project Anna’s Hoeve loopt Hilversum een ander levensgroot risico. Er moeten nog enkele tientallen miljoenen euro’s worden opgehaald uit de a.s. grondverkopen om alleen al de kosten te dekken. En dat in een slechte en nog slechter wordende woningmarkt. Een extern bureau schatte het maximale risico op €. 20 mln. Het echte risico is dus waarschijnlijk veel groter dan de voorziening van  e. 6 mln. Die nu door b&w in 2012 getroffen is. In september start de verkoop aan particulieren. Mocht dat niet goed slagen, dan  stellen wij voor de grondverkoop voorlopig op te schorten tot betere tijden.


2)  Er zal nog meer moeten worden bezuinigd op de  bureaucratie d.w.z.op de ambtenarenorganisatie.
 Er gaat al totaal €. 7 mln. extra worden bespaard.  Wij zijn in dat verband dan voor een verdere bezuiniging van minimaal €.1,- mln. Op de personeelslasten, d.w.z. minimaal 15 extra fte’s/voltijdbanen. Door de risico’s van de decentralisatie en van Anna’s Hoeve zal er veel meer bezuinigd moeten gaan worden m.i.v. 2015 en dan volgens Leefbaar Hilversum ook weer op de organisatie. Dat zal dan nog meer ambtenarenbanen vergen.


3)  De totale woonlasten voor de Hilversummers zijn de laatste jaren flink gestegen en ze zijn relatief hoog t.o.v. andere gemeentes. Het gaat dan om  de ozb, de rioolbelasting en de afvalheffing. In deze tijden voor veel Hilversummers van dalende inkomens en dalende huizenprijzen  vinden wij dat deze woonlasten, zolang de inkomens en de huizenprijzen dalen, niet meer mogen stijgen.


4)  De veiligheid voor de Hilversummers, vooral in het uitgaanscentrum en voor de senioren, moet beter worden. De Hilversummers moeten niet bang zijn om uit te gaan en de horeca moet worden gesteund. Er moet meer zichtbaar blauw vanachter het bureau vandaan komen en de straat op gaan. Dat werkt preventief en voorkomt problemen en kosten. Echte onruststokers moeten stevig worden aangepakt met lik op stuk beleid. Voor meerderjarigen desnoods een nachtje in de cel. Voor minderjarigen ophalen door de ouders.


5)  Veel van onze senioren hebben erg te leiden van het asociale beleid van de huidige links-rechtse regering. Daarnaast nog verder besparen op senioren door de gemeente zelf vindt Leefbaar Hilversum onaanvaardbaar. Er zijn 15.000 senioren in Hilversum. Ze worden gelukkig ouder maar helaas vaak wel armer door het rijksbeleid. Dat wordt gesteund door een aantal nationale partijen. Leefbaar Hilversum heeft daar als locale partij niets mee te maken. Betere zorg voor de senioren staat voorop. Er moet meer huisvesting voor ze komen. En er moet bij de volgende coalitie  een wethouder seniorenzorg komen. Voor  jeugdzaken is er  al een. De senioren mogen zeker niet achter blijven.


6)  De verkeerscirculatie moet worden verbeterd. Onnodige files en luchtvervuiling moeten worden voorkomen. Het lange rondjes rijden in Hilversum moet worden doorbroken door meer radialen en kortsluitingsroutes. De Leefbaarheid van Hilversum wordt ook beter door minder  co2  en luchtvervuiling. De kerkbrink moet z.s.m. vrij worden gemaakt van gemotoriseerd verkeer i.v.m. de veiligheid van fietsers en wandelaars.


7)  De Leefbaarheid moet ook worden verbeterd door beleid i.v.m. het groen en de duurzaamheid. Het groen aan de stadsrand moet koste wat het kost worden behouden . Het groen in de binnenstad moet worden versterkt. Er moet worden geïnvesteerd in het onderhoud. In de ontwikkelingsprojecten monnikenberg en Anna’s Hoeve moeten helaas duizenden bomen gerooid worden om ruimte te maken voor nieuwbouw. De her-plant zal vooral niet moeten gebeuren met symbolische zgn. sprietjes, die het gebied lang kaal laten, maar met halfvolwassen bomen. De gemeente zal daar op moeten toezien.
Duurzaamheid staat hoog op onze Leefbaar- agenda. De nieuwbouwwijk  Anna’s Hoeve moet duurzaam worden. Daar is Leefbaar Hilversum  het helemaal mee eens. Maar hoe dat in de praktijk gaat uitwerken is helaas nog steeds onduidelijk.


8)  Er is in Hilversum veel  leegstand vooral in kantoren (17%), in bedrijfspanden en boven winkels. En er is behoefte aan kleinschalige goedkope woningen vooral voor  jongeren. Het herbestemmen van commerciële gebouwen voor woningbouw moet meer worden nagestreefd. 


9)  Het parkeerbeleid moet worden aangepast. De extra-inkomsten van de extra koopzondagen (geschat tussen de €. 25.000,- en de €. 50.000,-) moet worden teruggegeven aan de parkeerders door een tariefsverlaging op alle koopzondagen. Daardoor wordt parkeren op die zondagen aantrekkelijker. Er moet geen parkeergeld meer worden geheven na 18 uur. Dat alles is een steun voor de noodlijdende horeca en het kopende en uitgaande publiek, ook van buiten de gemeente.


10)  Leefbaar Hilversum vindt het rapport Winsemius i.v.m. de samenwerking tussen de negen gooi-gemeentes een goed uitgangspunt voor verdere samenwerking tussen deze gemeentes. De noodzaak van meer samenwerking vooral in het sociale domein is duidelijk. De kleinere gemeentes kunnen dat alleen niet aan. Hilversum is met zijn  85.000 inwoners ook volgens het college  wel voldoende groot om de uitdaging zelf aan te kunnen. De suggestie van Winsemius dat alle gemeentes zich nu eerst moeten uitspreken met wie ze willen fuseren vinden wij goed. Dat bevordert efficiency en bespaart veel kosten en veel tijd. Er  zijn nu al samenwerkingsverbanden die mogelijk uitmonden in fusies. Hilversum heeft daar nog geen rol in. Hilversum moet zich aanbieden als serviceverlener voor de omliggende kleinere gemeentes. En zich openstellen voor een eventuele fusie later met deze gemeentes, als die dat zelf wensen. De realiteit is nu dat Hilversum voorlopig van en voor de Hilversummers blijft en niet opgaat in groot Gooiland.

 

Henk Blok.

Verkiezingsprogramma