welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De belangrijkste gemeenteraadsvergaderingen van het jaar zitten erop. In de zomernota 2008 worden tenslotte keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Daarover is op 12 juni gediscussieerd en zijn op 26 juni besluiten genomen. Wij vinden het jammer dat de krant juist bij deze vergaderingen niet aanwezig was. Behandeling van de zomernota is belangrijk, omdat daarin de kaders worden aangegeven voor de komende begroting. Alle fracties hebben hun best gedaan om hun standpunt zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen, maar vervolgens ligt er een taak voor de journalistiek om de kern van die standpunten aan de burgers over te brengen. Daarom hierbij ons verslag.

RIOOLBELASTING DOORTREKKEN

Een besluit over de verfoeide rioolbelasting is niet genomen; het plan om de tarieven voor de rioolbelasting te koppelen aan de WOZ-waarde van het huis waar je woont. Leefbaar Hilversum is daar principieel op tegen, omdat dit betekent dat je met rioolbelasting aan vermogenspolitiek doet. Wij hadden graag gezien dat dit rare plan van de SP direct was verworpen. Nu is er sprake van uitstel, LH vindt dat er sprake moest zijn van afstel.

WEET U NOG: HILVERSUM NOOIT MEER DE DUURSTE

Leefbaar Hilversum heeft zich altijd ingespannen om de woonlasten omlaag te krijgen. Drie van de vier collegepartijen hadden dit ook in hun verkiezingsprogramma staan. Toch werd dit plan van de SP ons als collegevoorstel voorgeschoteld. Hiermee toont het college zich als onbetrouwbare overheid. Je kunt de mond vol hebben van bewonersparticipatie en het verkleinen van de kloof met de burger, maar dat begint met een betrouwbare overheid. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.

FINANCIËN ZORGELIJK

Wij maken ons grote zorgen over de onduidelijke financiele positie van de gemeente. Daarom heeft Leefbaar Hilversum een motie van de Christen Unie van harte medeondertekend. Die draagt het college op met grote spoed een financiële risicoanalyse uit te voeren. Wij vrezen dat de lasten voor de burger in de toekomst weer gaan stijgen. 

WONEN BOVEN WINKELS

Het college heeft de motie van Leefbaar Hilversum over Wonen boven Winkels overgenomen. We wisten dat het college niet negatief stond tegenover dit project om vooral meer jongeren te kunnen huisvesten, maar tot nu toe ontbrak het aan daadkracht. LH hoopt dat daar nu verandering in komt en dat het college ook daadwerkelijk zal investeren in Wonen boven Winkels!

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN... OPENHEID

Ook heeft LH haar zorg uitgesproken over de WMO. Dit college gaat er van uit dat geld bespaard kan worden op de huishoudelijke zorg, terwijl uit landelijk onderzoek blijkt dat de huishoudelijke zorg grote problemen kent. Niet alleen voor de hulpvragers zelf, ook voor de bedrijven die die zorg moeten leveren. We zouden het knap vinden als dit college tegen de landelijke trend in kan besparen op de zorg, zonder dat de zorg er op achteruit gaat. Want daar draait het toch allemaal om. 
Overigens snoerde de wethouder woordvoerster Marianne Berenschot in eerste instantie de mond toen zij over die bezuiniging was begonnen. Hij beschuldigde haar ervan vertrouwelijke informatie te hebben prijsgegeven. Dat zou een politieke doodzonde zijn geweest, maar Marianne kon gelukkig achterhalen waar ze haar informatie over de aanstaande bezuinigingen vandaar had. Die bron was – zo moest ook de wethouder toegeven - helemaal niet geheim.

De gang van zaken vonden wij om verschillende redenen kwalijk; niet alleen voelden wij ons ten onrechte beschuldigd van het lekken van politiek gevoelige informatie. bovendien zou dit college elk gevoelig onderwerp buiten de discussie kunnen houden door maar te roepen dat het om geheime informatie gaat. Dat kan toch niet waar zijn, vooral niet als het zo’ n belangrijk onderwerp als de WMO betreft.  
De wethouder heeft zijn excuses aangeboden voor deze politieke uitglijder, maar heeft hij daarmee ook onze inhoudelijke zorgen weggenomen? Helaas, niet echt.

Iedereen die de media volgt weet dat er grote problemen zijn in de thuiszorg. En wie zijn daarvan de dupe? Enerzijds de (kleine) thuiszorginstellingen, maar met name natuurlijk de zorgvragers, de zwakkeren in de samenleving. Tegenstanders van de WMO hebben altijd gezegd dat het hier ging om een ordinaire bezuinigingsoperatie vanuit Den Haag, uitgevoerd over de rug van kwetsbaren. Leefbaar Hilversum heeft al eerder, samen met de SP, haar zorg uitgesproken over de mogelijke verschraling in de zorg. Volgens het college zou daar echter geen sprake van zijn; huishoudelijke zorg zou goedkoper kunnen, zonder dat dat ten koste van de kwaliteit zou gaan.

Van een college dat zich laat voorstaan op haar sociale beleid verbaast het ons dat het denkt minimaal €250.000 te kunnen bezuinigen, zonder dat de zorg daardoor verschraalt. We zouden dat knap vinden en hopen dat het gaat lukken. Want een besparing is, gezien de financiele onzekerheid, meer dan welkom. We houden echter ons hart vast voor de Hilversummers die afhankelijk zijn van huishoudelijke zorg.

 
STOP MET NODELOOS SLOPEN

Over de noodzaak om blindelings door te gaan met het bouwen van nieuwe woningen was er een aanvaring met vooral de PvdA en in mindere mate met de SP. LH riep het college op om kritisch te zijn als het gaat om de noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen. Wij riepen het college op om in plaats van uniek stukjes Hilversum op te offeren, eerst creatief na te denken over mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden of Wonen boven Winkels. Daar kan toch niemand tegen zijn. Maar de PvdA-fractievoorzitter reageerde als door een wesp gestoken en beschuldigde LH ervan dat wij geen starterswoningen zouden willen! Dat is niet alleen aantoonbaar onjuist (we roepen niet op tot een algehele bouwstop en hebben oog voor de positie van starters), maar gaat ook voorbij aan de realiteit van een dalende bevolking in het Gooi. 
Het blijkt maar weer eens hoezeer de Raad voor het Openbaar bestuur gelijk heeft als ze stelt dat bijna iedereen in Nederland een blinde vlek heeft voor de bevolkingsdaling. 
 
TENSLOTTE

Wij hebben opnieuw aandacht gevraagd voor het tegengaan van sluipverkeer en verminderen van fijnstof. We missen plannen van dit college op dat gebied. En natuurlijk hebben we ook opnieuw aandacht gevraagd voor de culturele impuls van Hilversum. De wethouder cultuur wil wel, maar wij missen actie. 

Verkiezingsprogramma