welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

'Samen werken aan een veilige buurt' is het motto van wijkveiligheid. Niet dat Hilversum Oost zo onveilig is, maar het kan altijd beter. Vandaar dat de gemeente van veiligheid een punt maakt. Net als Leefbaar Hilversum: een absolute voorwaarde om samen te leveN is het gebvoel van veiligheid. MEt bewoners, maar ook met politie, opbouwwerk, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen.

In september 2009 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw wijkveiligheidsplan voor Hilversum Oost (Geuzenbuurt, Electrobuurt, Kleine Driftbuurt, Liebergen en de Astronomische Buurt). Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen zich redelijk veilig voelen in de eigen buurt (89%).

De wijkveiligheid in Oost is onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Hilversum. Twee jaar geleden is voor het eerst een project gestart, waarbij bewoners van Hilversum Oost en de gemeente de handen ineen sloegen en een Top 10 van issues samenstelden die in die twee jaar zouden worden aangepakt om de veiligheid te verbeteren. Er is een klankbordgroep opgericht van bewoners, gemeenteambtenaren, politie, opbouwwerkers en een afgevaardigde van woningbouwcorporaties. Ieder issue werd ‘geadopteerd’ door 1 of meer bewoners, die de voortgang monitoren. De uiteindelijke realisatie gebeurde door de ambtenaren.

Ik heb mij toen bij deze klankbordgroep aangesloten: in eerste instantie gewoon als geïnteresseerde wijkbewoner die net in Hilversum was komen wonen, later ook in mijn rol als fractie-assissent van Leefbaar Hilversum, omdat ik geloof dat de politiek nauw verweven moet zijn met locale onderwerpen zoals wijkveiligheid.

Dit jaar zijn zeven activiteiten uit het wijkveiligheidsplan 2006-2008 met succes afgerond: 'Succes op straat' (jongerenwerker en jeugdagent trekken samen op in de wijk), het inzetten van meer agenten (om de zichtbaarheid te vergroten), de afspraak dat de politie beter naar klachten en signalen uit de buurt zou luisteren, 30-km-signalering op de ventweg Kamrad, plantenbakken als verkeersremmende maatregel, aanpak overlast drugscriminaliteit, het openhouden van bestaande buurthuizen en de zorg voor alternatieve voorzieningen.

Daarom hebben de inwoners van Hilversum Oost in november 2008 opnieuw gestemd. Na een vurig betoog van Klaas Wilting, voormalig persvoorlichter van de politie Amsterdam, werden uit ruim 60 ingediende activiteiten tien maatregelen gekozen, die volgens hen het meest bijdragen aan de sociale veiligheid in hun wijk.

DE NIEUWE TOP 10
Op diverse thema's kwamen problemen, maar vooral oplossingen naar voren. De thema's zijn Woninginbraak, Jeugdoverlast en vandalisme, Voertuigcriminaliteit, Kwaliteit woonomgeving & verloedering. Op basis van de meeste stemmen gelden is dit de top 10:

  1. Verlenging van 'Succes op straat'. Jongerenwerker en jeugdagent lopen samen door de wijk en benaderen gezamenlijk de jeugd. In 2008 was dit project al een groot succes.
  2. Extra inzet jongerenbus. De SRV-bus van Versa, waarmee in de wijken jongeren worden bereikt, wordt als mobiel jongerencentrum ingezet.
  3. Buurtschouwen. De bedoeling van de schouw is om de bewoners meer te betrekken bij hun buurt. Door regelmatig met elkaar door de buurt te wandelen en op te schrijven wat er aangepakt moet worden, verbeter je de leefomgeving in je buurt.
  4. Meer Toezicht door jongeren. Het bestaande project Toezicht door jongeren kan worden versterkt.
  5. Verspreiden boekwerk hoe om te gaan met hangjongeren. Bij vaste hangplekken breed verspreiden praktisch boekje Hangjongeren met 99 tips voor buurtbewoners en voorbijgangers.
  6. Borden plaatsen op alle jongerenvindplaatsen. Bewoners van Oost brachten dit punt in op de avond. Het idee is om op alle plekken waar regelmatig jongeren samenkomen borden te hangen met gedragsregels.
  7. Organiseren van een verkeersveiligheidsavond. Bewoners van Oost hebben dit idee zelf ingebracht. Om het hard rijden van auto's in de eigen buurt aan te pakken moeten er meer voorlichtingsavonden worden georganiseerd op gebied van verkeersveiligheid.
  8. Flexibel budget tegen verloedering. Om snel in te grijpen als ergens actie nodig is om verloedering tegen te gaan, is er soms geld nodig. De klankbordgroep van bewoners bepaalt bij dit soort situaties waar het geld heengaat, in overleg met de veiligheidscoördinator van de gemeente.
  9. Politiekeurmerk Veilig Wonen. De gemeente zorgt ervoor dat alle bewoners in Oost een gratis preventie-advies krijgen. Veilig wonen is niet vanzelfsprekend en hangt sterk af van de veiligheid in en om de woning en van de sociale veiligheid in de wijk. Het voorkomen van criminaliteit en onveiligheid in de woonomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  10. Waarschuwingssysteem. In samenwerking met de politie kan worden georganiseerd dat de buurt actief in kennis wordt gesteld als er een (poging) tot woninginbraak heeft plaatsgevonden.

PLAN 2008-2010
In maart 2009 heeft het college het wijkveiligheidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Er is weer een klankbordgroep geformeerd die wederom de 10 punten onderling verdeeld heeft. Uiteraard heb ik mij daar ook weer voor opgeven. Ongeveer een keer per kwartaal komen de leden van de klankbordgroep bij elkaar om de voortgang van de 10 speerpunten met elkaar te bespreken.

Ook voor alle andere wijken in Hilversum zijn veiligheidsplannen opgesteld. Dus ook voor u! En nu bent hierbij van harte uitgenodigd om mee doen!

Peter van Westing

MEER IN FORMATIE
U kunt het Wijkveiligheidsplan van Oost inzien via
www.hilversum.nl/wijkveiligheid  Als u zich wilt opgeven, neem dan gerust contact op met Koen Kokkeler, coördinator Wijkveiligheid voor Hilversum Oost. Hij is bereikbaar per mail op veilig@hilversum.nl of telefonisch op 035 - 629 2349. Uiteraard kunt ook contact met mij opnemen: petervanwesting@tiscali.nl. of 06-40106078.

Verkiezingsprogramma