welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Gisteravond is tijdens de raadsvergadering de gladheid uitgebreid aan de orde geweest. Dat was hard nodig!
Tijdens het vragenuurtje om 19.30 uur zijn vragen gesteld over de huidige situatie en de ad hoc maatregelen voor de komende periode.
In het Besluit heeft ondergetekende namens LH een initiatiefvoorstel namens alle fracties van de Hilversumse raad ingediend bij verantwoordelijk wethouder Frans van Osch.
Wethouder Openbare Ruimte Frans van Osch (foto website Gooi en Eembode)Hieronder de integrale tekst:


"Namens LH, VVD, D66, PvdA, Hart voor Hilversum, SP, CDA, GroenLinks en Christen Unie, dat zijn dus alle fracties van deze raad, wil ik de volgende vragen stellen aan wethouder Van Osch.

Koning Winter heeft begin december 2010 al heel vroeg toegeslagen in Nederland. Ook Hilversum was onder een dik pak sneeuw en ijs bedolven. Behalve dat dit veel mooie plaatjes en veel plezier oplevert zoals schaatsen, sneeuwpoppen maken en sleetje rijden, was er ook sprake van veel problemen en overlast door dit winterse weer.

Aanvankelijk leek het nog goed te gaan met het schoonmaken van wegen en fietspaden. De winter bleef echter aanhouden. Weldra was het strooizout op en brak de vakantieperiode rond de feestdagen aan. Rijkswaterstaat claimde het zout voor de rijks- en provinciale wegen en Hilversum bleef spekglad. Toen het ’s nachts hard ging sneeuwen, is verzuimd om direct te gaan vegen met alle vervelende gevolgen van dien.
De kou hield aan, er kwam alleen maar sneeuw bij en de wegen, fietspaden en trottoirs veranderden in ijsvlakten. Gelukkig heeft dit tot relatief weinig persoonlijke ongelukken geleid, maar wel tot veel blikschade, economisch verlies en bewegingsbeperking c.q. isolement van met name de ouderen en minder valide medeburgers.

Het regende klachten zowel bij de gemeente als bij de fracties van de politiek partijen. Hoe kon het toch weer zo mis gaan? Heeft de gemeente dan helemaal niets geleerd van de vorige winter? De pers deed ook een flinke negatieve duit in het zakje.

Enkele voorbeelden:
 • Waarom herroept SBS voor zijn groenploeg het vorstverlet niet? In plaats van een hark kan men toch ook aan het werk met een sneeuwschuiver?
 • Waarom worden de wagentjes die normaliter de goten schoonvegen niet benut voor de stoepen?
 • Waarom heeft Hilversum geen eigen zoutopslag?
 • Waarom schuiven sneeuwschuivers de sneeuw van de straat op de stoep en wordt die vervolgens niet opgeruimd?
 • Waarom pekelen op een sneeuwlaag van 10 centimeter? Het gevolg is dat fietsen onmogelijk wordt omdat dit hetzelfde effect geeft als rijden door mul zand.

Wij hebben de indruk dat de verantwoordelijke wethouder Van Osch zich de stormachtige en massale kritiek heeft aangetrokken en gaan ervan uit dat doet wat hij kan. Daar zijn in het vragenuurtje om 19.30 uur al inhoudelijke vragen over gesteld.
Het blijft echter improviseren en ad hoc regeren. Laten we hopen dat de huidige zachte periode een lange zal zijn, zodat provisorische maatregelen verder kunnen worden uitgewerkt en afdoende zullen zijn voor de rest van deze winter. Maar het moet anders, écht anders als we praten over de volgende winter.

Deze massale ontwrichting door het winterweer mag nooit meer dergelijke proporties aannemen. Daar zijn alle fracties in deze gemeenteraad het roerend en eensgezind over eens Regeren is vooruitzien. Dat is wat de burger van Hilversum eist en hij ook recht op heeft. Daar moeten we collectief onze schouders onder zetten.

Maar ook de burger is aan zet. Enige zelfkritiek omtrent sociaal gevoel en eigen verantwoordelijkheid is ook aan de orde. Wees een enquête van de Gooi en Eembode vorig winterseizoen nog uit dat 75% van de inwoners van Hilversum het belangrijk vindt dan stoepen sneeuw- en ijsvrij zijn: het is slechts een handjevol mensen dat dit uiteindelijk doet. Ook in de winkelgebieden was dit het geval, dus ook de ondernemers gaan niet vrijuit.
 
 • Wij dragen dan ook het volgende op aan wethouder Van Osch:
 • Communiceer tijdens deze winterperiode vooraf en duidelijk over plannen en maatregelen;
 • Voer in de komende maanden een grondig onderzoek uit;
 • Kom met een evaluatierapport van deze winter en een concept Winterplan voor de  toekomst terug naar de Raad, zodat we beide in een Discussie in april/mei dit jaar kunnen bespreken;
 • Benut de feedback en gemaakte afspraken uit die Discussie en verwerk dit in een definitief Winterplan. De term Winterplan vinden wij een betere benaming, want het gaat immers verder dan alleen maar het bestrijden en voorkomen van gladheid.
 • Vervolgens accorderen we dat definitieve plan nog voor het zomerreces in Het Besluit.

Ik noem de belangrijkste zaken die wat ons betreft moeten worden onderzocht en die zowel in evaluatie als nieuw plan terug moeten komen:

 1. Zorg ervoor dat is Hilversum niet meer afhankelijk is van Rijkswaterstaat en er voldoende voorraad gegarandeerd is voor de winter. Er dient te allen tijde voldoende strooizout aanwezig te zijn, maar ook voldoende mensen en materieel. Alleen met zout kom je er niet. Onderzoek of er een eigen strooizoutdepot op gemeentegrond moet komen, met voldoende capaciteit voor zowel gemeentelijke diensten voor de gladheidbestrijding als voor burgers zelf, berekend op basis van gebruik van de laatste 2 winters.
 2. Stringentere maatregelen ter aansturing van onderaannemers zoals SBS, zodat de regierol van de gemeente versterkt wordt en zij in the lead is en blijft;
 3. Eventuele aanpassing van de APV, zodat burgers worden verplicht hun eigen stoep schoon te houden;
 4. Communicatieoffensief in het najaar om burgers aan te sporen op tijd afdoende maatregelen te nemen ter voorbereiding van de komende winter: Haal op tijd strooizout, zorg voor een goede sneeuwruimer, maar roep ook op tot sociaal gewenst gedrag zoals stoepen sneeuwvrij maken voor ouderen en minder validen, een boodschap meenemen etc. Scholen zouden hierin ook een rol kunnen spelen;
 5. Beschikbaar stellen van strooizout voor burgers, af te halen bij het depot of evt. wijkafhaalpunten;
 6. Onderzoek naar betere regionale samenwerking m.b.t. inzet van mensen en materieel."

Wethouder Van Osch aarzelde geen moment. hij gaf zelf ruiterlijk toe dat het een debacle was geweest en dat het zo niet langer kan. Buiten de ad hoc maatregelen van dit moment heeft hij alle eisen van de voltallige raad
.
Al met al stond Leefbaar Hilversum aan de wieg van een mooi succes en een voorbeeld van goede samenwerking en eensgezindheid van de lokale politiek om een duidelijk en unaniem statement te maken naar de burgers van Hilversum. Vanzelfsprekend zullen we Van Osch aan zijn toezeggingen houden.

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma