welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Door de interpellatie van Leefbaar Hilversum, gesteund door alle oppositiepartijen, is er toch nog inspraak van burgers en instellingen geweest omtrent de meerjarenplannen van het college.
De bezuinigingen waren echter al verwerkt in de begroting 2011 en er heeft helaas maar een heel beperkte brede maatschappelijke discussie plaatsgevonden.
Dat is een gemiste kans op echte burgerparticipatie en op het creëren van een maatschappelijk draagvlak in deze moeilijke tijden.Tijdens het Besluit met betrekking tot de Begroting 2011 gisteravond, heeft LH een een motie ingediend om er voor te zorgen dat in de komende jaren er discussie plaatsvindt van en met burgers, raad en college over de meerjarenplannen voor de rest van deze raadsperiode en de begroting. Deze motie is door het college overgenomen.

Door het nieuwe beleid van het college in het collegeprogramma worden de lasten verhoogd met 900.000 euro in 2011. Wij hebben het college gevraagd om, ook in dat nieuwe beleid, meer concrete bezuinigingen te vinden.

Het college zegt:“De opslag voor politieke keuzes van 2,5 miljoen euro is vervallen. De raad moet nu zelf onderzoeksopdrachten gaan formuleren.”
De raad heeft op deze manier geen inspraak gehad om zelf keuzes van te voren voor 2011 in te vullen.

Het college zegt: “Schulden moeten beperkt worden.”
Maar dat gebeurt dus niet; deze worden alleen maar hoger, zonder enig reëel uitzicht op verlaging, integendeel. Het risico is groot dat de rentelasten zullen zeer waarschijnlijk stijgen, omdat de rente thans op een historisch laag peil staat.
LH heeft een motie ingediend om alle eventuele financiële meevallers te gebruiken om de schulden te verlagen. Het college heeft wel haar sympathie uitgesproken,maar deze motie niet aangenomen en behoudt zich het recht voor om dit geld toch aan andere doelen te spenderen.

Het college zegt: “Financieel en sociaal zwakkeren moeten worden ontzien.”
Maar dat gebeurt niet. En ook worden jeugd en ouderen niet gespaard. Het gratis OV voor ouderen en evenementen worden geschrapt en er wordt bezuinigd op sport, groenruimte en speelvelden.

Het college zegt: “Het resultaat van de grondexploitaties moet verbeteren en financiële risico’s beperkt worden.”
Echter enig inzicht in de sanering van de grondportefeuille ontbreekt. Het is nú relevant i.v.m. eventuele, noodzakelijke extra bezuinigingen op de reguliere exploitatie.
LH heeft een motie ingediend om externe expertise aan te trekken om de grondexploitatie gezond te maken. Wij vinden dat bij de gemeente niet de juiste kennis aanwezig is, terwijl hier miljoenen in omgaan. Deze motie is helaas niet overgenomen.

Het college zegt verdere t.a.v. grondexploitaties: “Het projectportfolio mag niet meer drukken op reguliere exploitatie.”
Hier zijn wij het helemaal mee eens. Echter een “raadsvoorstel ergens in het 1e kwartaal 2011” is veel te laat. Als het allemaal tegenvalt, dan moet er meer bezuinigd worden! Dit moet dus meteen na het kerstreces geschieden.

Het college over personeel en organisatie: “De ambtelijke organisatie moet kleiner en efficiënter.”
Daar blijkt echter niets van. Integendeel: Er komen in 2011 een aantal FTE’s bij! De totale besparing op het personeel zit hem alleen in de beperking van de inhuur van externen in 2011, die een besparing van maar 900.000 euro oplevert, terwijl de personeelskosten verreweg de hoogste post zijn op de balans (40 miljoen!).Veel te schraal beleid.
LH heeft een motie ingediend om een transparant personeelsplan te maken en te bespreken. Dit plan moet opgesteld worden met behulp van een extern bureau die een analyse maakt van de status van de gemeentelijke processen en haar ambtenaren. Helaas is ook deze motie verworpen.

Uit een enquête onder het personeel blijkt dat men behoefte heeft aan “meer resultaatgericht werken en meer aansturing van het management.”
Management Development is een goed vertrekpunt voor toekomstig personeelsbeleid, maar is de afweging gemaakt of het huidige management wel die toekomst kan bieden?
LH heeft een motie ingediend om een selectieve vacaturestop in te voeren, om alleen die openstaande vacatures te vervullen die écht nodig zijn. Helaas heeft ook die motie het niet gehaald.


Al met al een zeer teleurstellende begroting van een college dat, in deze moeilijke tijden van crisis en bezuinigingen, niet zelf het goede voorbeeld wil geven door eerst naar zichzelf te kijken.
Vele bezuinigingen op met name welzijn en cultuur zouden niet nodig zijn of verminderd kunnen worden als we het met wat minder ambtenaren zouden doen. Minder bureaucratie dus: we praten hier wel over 40 miljoen euro per jaar aan personeelskosten!

Een gemiste kans.

Peter van Westing


Verkiezingsprogramma