welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
De gemeente Hilversum is druk doende met haar visie op hoe Hilversum er in 2030 voor wat betreft ruimtegebruik uit zou moeten zien. Leefbaar Hilversum is actief betrokken bij de opstelling van deze toekomstvisie door deelname aan een hiervoor speciaal opgericht raadsteam.

Dit raadsteam, bestaande uit raadsleden, fractiemedewerkers en een aantal ambtenaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening, komt periodiek bij elkaar. Deze bijeenkomsten hebben een informeel karakter en staan geheel in het teken van de leefbaarheid richting 2030. Doelstelling is de visie verder te ontwikkelen en te concretiseren en deze voor te leggen aan zowel burgers als aan de gemeenteraad.

De leefbaarheid voor de Hilversummers staat centraal. Het gaat ons bij de visie om de verbetering van de kwaliteit van het wonen, werken, leven en ontspannen in ons dorp.
In het algemeen zijn de Hilversummers tevreden met hun mooie dorp in het groen.  Uit een enquête van het Burgerpanel blijkt dat ca. tweederde van de bewoners “groen” de belangrijkste reden vindt voor het prettig wonen in Hilversum. Groen behouden waar het al is aan de randen van de gemeente en meer groen in de wijken is wat men wenst.
Dat groen moet wat ons betreft dan ook in elk geval blijven, ondanks de grotere ruimtebehoefte. Het gaat dan in feite om behoud en vooral verbetering van wat er al is en staat.

Het gaat er om hoe de beperkte beschikbare ruimte gaat worden ingedeeld of kan worden heringedeeld. Die ruimte is dan nodig voor allerhande bouwwerken: woningen, bedrijfsgebouwen, gebouwen voor maatschappelijke doeleinden, etc. Er is echter in de eerste inventarisatiefase van de ruimtevraag, de zogenaamde Kenschets, al een flink tekort aan bebouwbare ruimte vastgesteld van ca. 900.000 m2. Dat is een enorm tekort; dat betekent dan dus een start met een grote achterstand.
Daarbij is Hilversum omgeven door prachtige natuurgebieden en dat maakt de mogelijkheden voor uitbreiding heel beperkt. De gemeente is omgeven door een zogenaamde “rode contour”, een ring waarbuiten in principe niet gebouwd mag worden. Leefbaar Hilversum wil in geen geval dat de natuur rond de gemeente wordt aangetast: Geen “groen voor rood”, zoals dat heet, dat wil zeggen “geen natuur inruilen voor stenen.”

De bevolkingsgroei lijkt te gaan stabiliseren op een niveau van ca. 85.000 inwoners. Volgens Leefbaar Hilversum is er grote behoefte aan betere en meer levensloopbestendige woningen voor ouderen en aan betaalbare woningen en een betere doorstroming vooral voor starters en jonge gezinnen. Binnen de paar huidige, nog resterende ontwikkelingslocaties, is maar ruimte voor enkele duizenden nieuwe woningen en dan is de ruimte echt op. Aan deze nu nog bestaande huidige tekorten zal de komende jaren hard en concreet gewerkt moeten gaan worden.
Een visie is goed, maar moet leiden tot concrete actie. De komende periode zullen er namelijk nog een aantal bestemmingsplannen moeten worden gemoderniseerd.   De kans om vooral voor ouderen en jongeren in die nieuwe plannen woonruimte te gaan creëren zal moeten worden aangegrepen. In de bestaande bestemmingplannen zal nochtans ook ruimte moeten worden gevonden voor deze groepen.
De Hilversummers zijn door de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van de visie. Dat kon via een Internetenquête en via een Stadsdebat op 16 maart j.l. Het Stadsdebat werd door ca. 100 Hilversummers bezocht. Ook daar was de algemene stemming: niet bouwen buiten de rode contouren, dus niet bouwen ten koste van de natuur. Leefbaar Hilversum is het daar dus helemaal mee eens.

Hilversum in 2030: Een veiligere, groenere stad, waar het goed is om in te leven. Een beter leefbaar Hilversum voor de Hilversummers. dat is waar Leefbaar Hilversum voor staat en gaat.

Henk Blok
Verkiezingsprogramma