welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Initiatiefvoorstel

 

Belang amateurkunst en cultuureducatie

Het nieuwe kabinet wil 100 miljoen euro extra uittrekken voor kunst en cultuur, waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor amateur- en volkskunst.

Daarnaast is vorige maand een landelijk sectorinstituut voor de promotie en ondersteuning van amateurkunst (?Kunstfactor?) opgericht met het doel om de ?passie en het plezier? van naar schatting 6 miljoen amateurs meer aandacht van politiek en media te geven.

De gedachte erachter is dat amateurkunst de ondergrond is waarop kunst kan gedijen. Als die basis ontbreekt, stort de kunstensector in elkaar.

Bovendien blijkt dat amateurkunst- evenals sport - verbroedert en kan bijdragen aan de noodzakelijke samenhang in de maatschappij. De amateurkunst vraagt bijvoorbeeld aandacht voor kunst in probleemwijken en kan jongeren helpen bij het stijgen op de sociale ladder. Het is dan ook belangrijk om kinderen actief in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

 

Problemen amateurkunst en cultuureducatie

Helaas is er de afgelopen jaren veel bezuinigd op cultuureducatie. Zo hebben veel scholen geen geld meer voor een muziekdocent. Daarmee is het structureel muziekonderricht verdwenen. De samenwerking tussen scholen en instellingen voor kunstbeoefening blijkt lang niet optimaal; sowieso hebben de meeste scholen hun prioriteit bij de samenstelling van het lessenpakket niet bij kunst en cultuur liggen.

Daarnaast blijkt dat strengere naleving van brandvoorschriften de mogelijkheden voor repetities en bijeenkomsten schaars heeft gemaakt.

Ten slotte zijn er steeds minder vrijwilligers beschikbaar.

Voormalig minister van OCW, Maria van der Hoeven, heeft naar aanleiding van geluiden uit de sector amateurkunst een onderzoek gelast naar o.m.

?   de behoeften en knelpunten bij samenwerking tussen scholen en instellingen voor kunstbeoefening;

?   de noodzaak van initiatieven om vrijwilligerswerk te stimuleren;

?   de vraag hoe kunstbeoefening probleemjongeren kan helpen;

?   de vraag wat de kunstsector van de sportsector kan leren;

?   en hoe van cultuureducatie een kernactiviteit van door het rijk gesubsidieerde instellingen kan worden gemaakt.

 

Situatie Hilversum

Leefbaar Hilversum juicht deze landelijke ontwikkelingen van harte toe. Als lokale partij willen wij de aandacht vragen voor de positie van de amateurkunst en de cultuureducatie in Hilversum.

Er is in Hilversum een tekort aan repetitie- en zaalruimte voor de amateurkunst. Amateurverenigingen hebben ook steeds meer moeite met het vinden van vrijwilligers voor bijvoorbeeld bestuursfuncties.

Ook in Hilversum blijkt dat het streven kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur niet altijd in het reguliere onderwijsprogramma past en dat scholen vaak eenzijdig gebruik maken van het aangeboden programma cultuureducatie.

Daarnaast laat de huisvesting van sommige instellingen die cultuureducatie aanbieden te wensen over.

 

Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH)

Kinderen in contact brengen met kunst en cultuur zou heel goed kunnen gebeuren tijdens de naschoolse opvang (NSO). In Hilversum heeft de SKH met ?sportkids? (sport na schooltijd) al bewezen dat zij heel goed in het gat kan springen dat scholen hier ? al dan niet noodgedwongen ? laten ontstaan.

Ons is bekend dat de SKH hier ook idee?n over heeft en al bezig is met het ontwikkelen van initiatieven op dit terrein. Voor de combinatie naschoolse opvang en cultuureducatie zal een geschikte ruimte nodig zijn.

 

Globe, centrum voor kunsteducatie

Bij het aanbod van cultuureducatie speelt het centrum voor kunst en cultuur Globe een belangrijke rol.

Globe zit momenteel in een deel van het Arend Globe gebouw aan de Noorderweg.

Dit gebouw voldoet niet; er is geen geschikte plek voor (kleine) voorstellingen, geen ontmoetingsruimte en geen representatieve entree. Er is geen ruimte voor eventuele uitbreiding.

 

Grafisch Atelier

Ook het Grafisch Atelier zit in het programma voor cultuureducatie.

Daarnaast bezit het Grafisch Atelier cultuurhistorische drukpersen die voor de toekomst behouden zouden moeten worden. Het pand aan het marktterrein, waarin het Grafisch Atelier momenteel is gevestigd, zal gesloopt worden in verband met de nieuwbouw op het Langgewenst. Al jaren wordt er gezocht naar een geschikte locatie om deze instelling onder te brengen.

 

Amateurkunst

In Hilversum is behoefte aan een locatie waar amateur-kunstenaars kunnen repeteren, hun voorstellingen kunnen geven en hun eigen ruimte hebben om rekwisieten, instrumenten e.d. veilig op te bergen. Er is een tekort aan repetitie- en zaalruimte voor amateurverenigingen. Indien een gemeenschappelijk pand zou bestaan, zouden de amateurverenigingen niet alleen over een gezamenlijke bar- en/of ontmoetingsruimte kunnen beschikken, maar ook hun overhead kunnen delen (huur, faciliteiten, schoonmaak en barbezetting).

 

Huis voor de Kunsten

Leefbaar Hilversum pleit voor de oprichting van een Huis voor de Kunsten. Daarin zouden verschillende disciplines onderdak kunnen krijgen: een afdeling van de naschoolse opvang, Globe, het Grafisch Atelier en Hilversumse amateurverenigingen. Dit ?huis? zou een aantal zalen voor repetities en voorstellingen moeten bevatten, evenals een centrale ruimte met een gezamenlijke bar en kleine (berg-)ruimten voor de amateurverenigingen. Daarnaast zou er genoeg ruimte moeten zijn om Globe, de SKH en het Grafisch Atelier onderdak te bieden.

Een dergelijk ?huis? zou natuurlijk ongekende synergievoordelen voor de (amateur-)kunst in Hilversum hebben. Globe zou de regie en de co?rdinatie kunnen voeren en als een spin in het web van de amateurkunst en cultuureducatie zitten.

Leefbaar Hilversum vindt het belangrijk om kunst en cultuur binnen onze gemeente te stimuleren. Dat begint bij het ondersteunen (economisch en/of facilitair) van de bestaande amateur- en professionele kunst . Het vormgeven van een multidisciplinair kunstpand voorziet in een behoefte en kan een creatieve impuls voor Hilversum vormen.

 

Leefbaar Hilversum wil zich sterk maken voor een Huis voor de Kunsten, vandaar ons initiatiefvoorstel om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een Huis voor de Kunsten waarin bovengenoemde functies van Globe, SKH, de amateurkunst en het Grafisch Atelier kunnen worden gecombineerd.

 

Karen Heerschop, Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma