welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Raad van 13 maart 2013

Voorzitter,

Leefbaar Hilversum is tegen het doorduwen van het Masterplan ‘Anna’s Hoeve’.

Wat ons betreft moeten we dit plan opschorten totdat de woningmarkt weer aantrekt zodat we er veel meer rendement uit kunnen halen.

De herziene grondexploitatie is niet kostendekkend. De Nota van Uitgangspunten heeft als hoofddoel om er het maximale rendement uit te halen en op deze manier wordt dat doel dus niet bereikt.

We zijn hier bezig met een defensieve investering en dat zal het gevolg zijn als we het besluit nemen om verontreinigde grond te kopen. Op dit moment is het onwaarschijnlijk of de kosten ooit gedekt gaan worden door deze grondopbrengsten.

Mede door een initiatief van Leefbaar Hilversum zijn er alternatieve scenario’s uitgewerkt die allemaal leiden tot hogere verliezen dan de voorliggende grex. De Risico Analyse leidt hoogst waarschijnlijk tot een verlies van meer dan E. 6 miljoen.

Klopt het dat dit bedrag opgenomen moet worden in de Voorzieningen?

De risico’s, van een meer dan de begrootte, beperkte grondsanering, zijn realistisch. De kosten zullen dan voor de gemeente een stuk hoger komen te liggen. Niemand zit te wachten op een herhaling van de ellende die zich voordeed bij het bouwen van de nieuwe REGEV.

In een nog steeds slechter wordende woningmarkt zijn de marktrisico’s groot. De bouwkosten nemen toe en de grondwaarden dalen. Waarom zouden we haast maken met de grondverkoop terwijl er in de komende jaren meer opbrengst valt te behalen?

Leefbaar Hilversum heeft er steeds op aangedrongen om de grondverkopen op te schorten tot er betere tijden zijn aangebroken. Dat wil zeggen: opschorten totdat de grondopbrengsten weer gaan stijgen; dat kan nog wel enkele jaren duren.

De voorliggende GREX is het meest waarschijnlijk ten opzichte van de nieuwe scenario’s. gezien de Risico Analyse, is dit erg irrealistisch daarom vinden wij dat dit niet kan worden goed gekeurd. Door de onvermijdelijke kosten die hieruit voort gaan vloeien (dus voor de baat uit) kunnen er geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan.

Wat betreft de grondverkopen: Géén verplichtingen aangaan op grond van de huidige Memo Grondprijzen. Dit leidt nu tot nog te lage grondopbrengsten die de kosten, zoals we nu reeds zeker weten, niet zullen gaan dekken. Dit zou erg onverstandig zijn en dat moeten wij als Raad niet kosten wat het kost doorzetten.

Hoe ziet het College dit?

Dank u voorzitter.

                                                Tweede Termijn:

Voorzitter,

Wij vinden de reactie op ons voorstel, om het project voorlopig op te schorten, van het College en van de coalitiepartijen, erg teleurstellend.

Leefbaar Hilversum vindt de Herziene Grondexploitatie 2013 het meest onwaarschijnlijke en irrealistische scenario die wij als Raad ooit gezien hebben. Daarom kunnen wij niet akkoord gaan met de vaststelling daarvan.

Het hoofddoel van de Nota van Uitgangspunten, een maximaal rendement, kan nu nog niet worden gehaald. Daarmee komt het hele Master Plan op losse schroeven te staan. Aangezien alle andere beslispunten hiermee samenhangen, kunnen wij dan ook niet akkoord gaan met de andere punten.

Dank u Voorzitter.

Namens LH,

Mirjam Kooloos

Raadslid

Verkiezingsprogramma