welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

MOTIE

mede namens de ChristenUnie

 

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 13-11-2008 ter behandeling van de begroting 2009,

 

OVERWEGENDE

 

  • dat dit college stelt geen apart ouderen beleid te willen omdat het geen doelgroepenbeleid wil, maar dat Hilversum wel een apart programma jeugdbeleid heeft, evenals een apart minimabeleid en dat dit inconsequent is;
  • dat het college zich tot op heden op het standpunt heeft gesteld dat het belang van ouderen onder de Wmo afdoende zou worden veilig gesteld, maar dat dat onjuist is en bovendien lang niet alle ouderen van de Wmo gebruik maken;
  • dat het college de digitale dienstverlening in 2009 zal uitbreiden;
  • dat veel ouderen in een relatief grote woning wonen en graag naar een seniorenwoning zouden willen verhuizen, maar hier een tekort aan is;
  • dat de verschraling van de (huishoudelijke) zorg in de Wmo, evenals mogelijke nadelen van de fusie van de Tergooiziekenhuizen, de ouderen in Hilversum onevenredig treft dan wel zou treffen.

 

spreekt als zijn mening uit

 

dat het bevreemdend is dat dit college wél een apart jongerenbeleid en minimabeleid heeft, maar geen apart ouderenbeleid en dat het onwenselijk is dat ouderen de dupe worden van een verdergaande digitalisering; van het gebrek aan voldoende seniorenwoningen en het verschralen van de zorg.

 

verzoekt het college

 

  • op de kortst mogelijke  termijn apart ouderenbeleid te ontwerpen waarin met name gewaarborgd wordt dat ouderen geen nadelige effecten van de digitale dienstverlening in Hilversum zullen ondervinden;
  • en dat ouderen verzekerd zijn en blijven van de noodzakelijke zorg;

en gaat over tot de orde van de dag.

Verkiezingsprogramma