welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Gisteren werd in Het Besluit een beslissing genomen over de tracékeuze van de HOV tussen Huizen en Hilversum.
De door LH gevraagde hoofdelijke stemming leverde uiteindelijk 23 stemmen voor (D66-1, PvdA, VVD, CU, GL-1) en 13 stemmen tegen (LH, HvH, SP, CDA 1 raadslid GL en 1 raadslid D66) op.
Wethouder Boog kan voorlopig verder gaan met deze heilloze missie. In 2011 volgt dan de uiteindelijke keuze en besluit.

Leefbaar Hilversum is tegen de HOV en tegen dit voorkeurtracé. Waarom? Ik zal een 4-tal zaken noemen.

1. De publieke opinie

In de Gooi en Eembode stond een aantal weken geleden de uitslag van een poll met betrekking tot dit onderwerp: 83% tegen en 17% voor. De cijfers spreken voor zich. In Huizen is het al niet veel anders.
Tijdens discussie 2 weken geleden, hebben maar liefst 17 insprekers hun mening gegeven: 15 tegen en 2 voor. Als je dat omrekent in een percentage, dan is dat maar liefst 88% tegen en 12% voor.
LH vindt dat er naar de bevolking moet worden geluisterd. Onontbeerlijk voor de geloofwaardigheid van de raad en college. Wij zijn tenslotte door hen gekozen en dat lijkt nog wel eens vergeten te worden.


2. De rol van de provincie

Ruim 6 weken woonde ik de Amsterdam Metropool bijeenkomst in ons raadhuis bij. Verkeersgedeputeerde Elisabeth Post gaf tekst en uitleg over de betekenis van de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum voor de gehele regio. Deze zal op termijn onderdeel worden van een lightrailverbinding tussen Almere en Utrecht. Op termijn: 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, nog langer?

In dezelfde discussie gaf wethouder Verkeer van Almere, Arie Duivenstein, aan dat Almere niets ziet in een ontsluiting via de oostkant, maar juist via de westkant richting Amsterdam zal blijven ontsluiten.
Gezien het feit dat Almere een zeer sterke lobby heeft in Den Haag (hun burgemeester is immers minister van Verkeer en Waterstaat geweest), denken wij dat die lightrailverbinding er nooit gaat komen en dat het belang voor Hilversum er gewoonweg dus niet is. Wij moeten onevenredig veel pijn lijden daardoor.

Tevens gaf mevrouw Post aan dat, als Hilversum niet instemt met de HOV-lijn, de tunnel  onder de Oosterengweg er niet zal komen en dat het gereserveerde bedrag elders besteed zal worden. Dat vinden wij een vorm van politieke chantage, waar wij ons niet door moeten laten intimideren en beïnvloeden.
De tunnel moet los gezien worden van dit hele project. Als we straks een nieuwe wijk Anna’s Hoeve krijgen, dan zij we verplicht om voor een goede ontsluiting van deze wijk te zorgen. Dan zal er opnieuw gekeken moeten worden, door zowel Rijk, provincie als gemeente.


3. De kosten

Waren de in eerste instantie begrote kosten bijna 200 miljoen: deze zijn nu naar beneden bijgesteld tot minder dan 100 miljoen. Dat lijkt mooi, maar helaas blijkt in vele gevallen van overheidsprojecten, dat de uiteindelijke kosten vele malen hoger uitkomen en de duur van veel projecten veel langer is.
Kijk maar naar de Betuwe spoorlijn die pas in 2020 ‘rendabel’ lijkt te gaan zijn en al die jaren miljarden heeft gekost. Of naar de Noord-Zuidlijn die Amsterdam op de rand van een faillissement heeft gebracht terwijl het nog val te bezien wanneer zij ooit gereed is, de uiteindelijke kosten zullen zijn. Ik denk 3 a 4 keer zo hoog als oorspronkelijk beraamd.

Kijk naar wat er met vliegveld Twente gebeurt: miljoenen pompen in de ontwikkeling van een vliegveld, terwijl de animo tegenvalt omdat in Wese, net over de grens in Duitsland al een vliegveld aanwezig is. Pure prestige van de provincie Overijssel over de rug van de belastingbetaler. Waanzin!

De scheidslijn tussen ambitieus en pretentieus wordt bij veel grote projecten vaak overschreden. Zeker in deze tijden van de broekriem aanhalen is verantwoord uitgeven van belastinggeld absolute noodzaak. Bezint eer ge begint.

Er zijn 2 weken geleden vele vragen gesteld met betrekking tot de financiering en de risico’s. De antwoorden van de wethouder waren boterzacht en allerminst overtuigend. Een risicoanalyse is nog niet gedaan en zal in het voorjaar van 2011 het licht zien. Veel te laat als we nu al moeten beslissen over het tracé. Hoe kun je nou besluiten als de risico’s niet helder en afgebakend zijn?
De bijdrage van 2,5 miljoen van Hilversum is wel erg fors, als je die vergelijkt met de 7 ton van Huizen, terwijl zij toch de meeste baat lijken te hebben bij deze HOV verbinding.  Verder denken wij dat die 2,5 miljoen bij voorbaat niet voldoende zal zijn, gezien de slechte reputatie die de gemeente heeft bij onteigeningen en rechtszaken. Wat te denken van de financiële compensatie voor bedrijven die moeten wijken voor de tunnel? Of de mensen wier huis onverkoopbaar wordt...
De meerkosten worden in mindering gebracht op het tracé, staat in het onderzoek. Maar risicobudgetten zijn bijna nooit toereikend. Hoe valt dit te rijmen? Boterzacht, veel aannames.  Ik weet het niet: het geeft mij in ieder geval een onbehaaglijk gevoel ….
 

4. Het tracé

Er wordt erg gepocht over de uitkomsten van het onderzoeksbureau, dat in opdracht van de provincie een ‘onafhankelijk’ onderzoek heeft verricht dat door professor Meurs is uitgevoerd. Het blijkt echter dat de heer Meurs altíjd de aan dit bureau toegewezen opdrachten uitvoert. Dus hoe onafhankelijk kan dit zijn? Wordt hier niet teveel naar de mond van de opdrachtgever gepraat? LH plaatst hier vraagtekens bij.
De keuze voor de uitvoering van deze voor de regio zeer belangrijke opdracht had wellicht Europees aanbesteed moeten worden of in ieder geval getoetst door een andere organisatie die geen banden heeft met zowel de provincie als het onderzoeksbureau.

Er wordt een vergelijking gemaakt met HOV projecten als Purmerend en met name de Zuid-tangent. Dit is echt appels met peren vergelijken. Deze polderrijke omgevingen zijn, met alle respect, minder complex dan de schaarse ruimte en vele natuur in het Gooi.
Wij twijfelen sterk aan de genoemde reizigersaantallen, die gaandeweg de fases van het onderzoek steeds verder naar beneden zijn bijgesteld. De tijdwinst voor de Huizer die werkzaam is in bijvoorbeeld Amsterdam is nihil met de komst van de HOV. De afstand van Huizen naar Naarden-Bussum  is immers veel korter, dus waarom omrijden via Hilversum? Is duurder en niet sneller!
Wat te denken van het besluit eerder dit jaar van het Rijk om de A27 te verbreden. De Nederlander lijkt per definitie lui te zijn en prefereert de auto boven het OV als het enigszins kan. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Dit kan zeker resulteren in een verdere daling van het aantal reizigers en voor de rentabiliteit van de HOV verbinding.

De wethouder gaf in de Discussie aan dat er over het tracé binnen de kom van Hilversum, nog veel varianten mogelijk zijn.  Dat betekent dat, het voor Hilversum meest belangrijke deel van het tracé, dus nog lang niet met zekerheid ingevuld is, wat weer gevolgen heeft voor zowel de financiën als de leefbaarheid.
Het is zeker niet ondenkbeeldig dat, na de Provinciale Staten verkiezingen in maar 2011, er andere bestuurders komen die verdere bezuinigingen gaan opleggen. Dan kan dan alsnog blijken dat we toch maar via de Zuiderweg de bussen laten binnenrijden, omdat dit nu eenmaal korter is en dus minder geld kost. Tevens is de verrailbaarheid niet 100% gegarandeerd en zijn er gelijkvloerse kruisingen, een HOV onwaardig. We moeten niet vergeten: Hilversum is hier niet ‘in control.’

Natuurlijk moet het Tergooi ziekenhuis goed bereikbaar zijn. Maar dat kan ook door te kiezen voor kleine pendelbussen zoals de dolmus die men in Turkije heeft. Die kunnen veel frequenter rijden tussen Hilversum Centraal en het ziekenhuis. Bovendien zijn haltes dan niet meer nodig, want je gaat langs het tracé staan en steekt gewoon je hand op als je mee wilt rijden. Ideaal voor met name de oudere reiziger. Zouden we eigenlijk in heel Hilversum moeten toepassen. In Hasselt in België is het al een groot succes!


Conclusie

Er kleven vele haken en ogen aan dit HOV, qua tijd, kosten, leefbaarheid en effect. Ik zie nu al de zoveelste bouwput in  Hilversum voor me, nu we bijna klaar zijn met het IBP.
Nog jaren van graven, betonnen busgoten aanleggen in buurten als Vitus en Klein Rome voor een HOV die nooit verraild zal worden vanwege niet haalbare reizigersquota en dus wellicht niet te exploiteren valt. Een miljoenenstrop en desinvestering dreigt. De zoveelste in Nederland.
De strategische keuze van Almere om niet te ontsluiten in oostelijke richting naar de Gooi en Vechtstreek  heeft verregaande gevolgen.  Er zal op die manier nooit een railverbinding komen via de Stichtse Brug.

Laten we niet zwichten voor het wisselgeld van de provincie voor de tunnel en het ecoduct. Die moeten er zeker komen, dat is belangrijk voor zowel mens als natuur. Maar dan wel als separaat project.

Het gaat hier om verantwoord geld uitgeven. Dat van de belastingbetaler. Steek liever geld in behoud van de huidige OV-lijnen die wegbezuinigd worden. Dat zorgt er voor dat met name de mensen die volledig afhankelijk hiervan zijn, nu in Weesp hun boodschappen moeten doen en niet meer naar de markt in Hilversum kunnen gaan.

Steek de energie en het geld dus in creatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld het dolmussysteem, dat in landen als Turkije een groot succes is. Ik heb dat vorige week wederom persoonlijk mogen ervaren.

Bedenk welke erfenis we nalaten we aan latere generaties, zowel financieel als qua leefbaarheid. We hebben al zoveel verpest in het centrum de afgelopen decennia. Er is al zoveel wanstaltig beton gekomen. De burger heeft dit reeds begrepen, nu de politiek nog.HOV: niet op dit moment en niet op deze manier!

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma