welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bij de commissiebehandeling van de begroting heeft Leefbaar Hilversum bij monde van fractievoorzitter Marianne Berenschot vraagtekens gezet bij het door het college uitgezette beleid. En bij het soms ontbreken van beleid.

 

WMO

Het college wil een kwart miljoen euro bezuinigen op de maatschappelijke ondersteuning van Hilversummers. Dat is onmogelijk zonder de zorg verder te verschralen. Destijds kon de wethouder daar wegens de opgelegde geheimhouding over Europese aanbesteding niet veel over kwijt. De kosten bleken steeds te moeten worden verhoogd. Intussen hebben zorginstellingen ook nog eens hoge boetes van de NMa gekregen.

 

OUDERENBELEID

We hebben in Hilversum rond 20.000 jongeren en eenzelfde aantal ouderen. Er is een speciale wethouder voor jeugd, maar we missen de inzet, speciaal voor ouderen. We leven in een snelle maatschappij waarin steeds meer menselijke aandacht plaats moet maken voor digitale snelheid. Vo/lgend jaar wordt de digitale dienstverlening uitgebreid en kunnen burgers meer zaken via internet rechtstreeks met de Gemeente regelen. Op zich een goede ontwikkeling. Maar is rekening gehouden met de ouderen die iets moeten regelen bij de Gemeente?

 

SOCIALE INFRASTRUCTUUR 

Het kabinet stelt voor dat jongeren tot 27 jaar minder bijstand krijgen. Het college weet nog niet hoe de nadelen daarvan moeten worden opgevangen. Ook moet het college nadenken over het Haagse idee de pensioenen niet te indexeren. Maar de sociale infrastructuur is niet alleen voor jongeren bedoeld, ouderen tellen ook mee.

 

BOUWEN VOOR SENIOREN

Terwijl onze bevolking vergrijst zet het college vooral in op betaalbare jongerenhuisvesting. ‘Anders verlaten jongeren Hilversum’, zo wordt gedacht. Denkt dit college echt dat jongeren massaal in Amsterdam en Utrecht gaan wonen vanwege de betaalbare woonruimte? Het is natuurlijk gewoon de stad die trekt. LH vindt dat je er vooral voor moet zorgen dat de lokale bevolking die kiest voor Hilversum, hier kan blijven wonen. Als je nieuw wilt bouwen, dan voor senioren. Daarmee bevorder je de doorstroming. In de begroting zien we daar niets over terug.

 

WONEN BOVEN WINKELS

In onze motie Wonen boven Winkels heeft LH al opgeroepen niet te snel te slopen of nieuw te bouwen. Kijk eerst naar de mogelijkheden binnen bestaande bebouwing en probeer díe jongeren die bewust voor Hilversum kiezen, een plek in de binnenstad te geven.

Al heeft het college die motie overgenomen, wij merken er nog weinig van. Maar het maakt de binnenstad veiliger en levendiger, verbetert het winkelklimaat en draagt er toe bij dat unieke stukjes Hilversum behouden blijven. Bovendien creëer je extra woonruimte voor bijvoorbeeld jongeren.

 

WONINGSPLITSING/KAMERVERHUUR

In Oost worden panden opgekocht door huisjesmelkers. Het lijkt erop dat de gemeente dit nog steeds gedoogt. In 2003 werd al door bewoners de noodklok geluid. De raad heeft toen ingestemd met een krediet van bijna 8 ton. De verwachting was dat handhaven zou leiden tot terugverdienen.

 

PARKEREN
Het betaald parkeren wordt tegen hoge kosten fanatiek gehandhaafd. Maar de grote boosdoener is het parkeren op trottoirs en daar wordt niets aangedaan. Er wordt gedoogd, terwijl visueel gehandicapten, senioren en moeders met kinderwagens de openbare weg op worden geduwd. Tot op heden wordt er aan deze onveilige situatie niets gedaan.
Bij de vorige begroting diende LH de motie parkeerfonds in. De wethouder stond hier positief tegenover, maar we zijn nu een jaar verder en er is nog niets gebeurd.

 

BEREIKBAARHEID

Leefbaar Hilversum is tegen een HOV-verbinding die het natuurgebied van Anna’s Hoeve zal verstoren. Over een weg langs de hei mag niet gesproken worden, maar voor een weg dwars door een natuurgebied wil de provincie veel geld betalen. We willen van dit college horen hoe het er voor gaat zorgen dat de provincie dit onzalige plan van tafel veegt. Zo was Leefbaar Hilversum ook tegen het tot mislukken gedoemde plan voor woontoren van ruim 70 meter die het mooie uitzicht vanaf de hei zou verpesten.

Bij dit college ontbreekt de wil doorgaand verkeer dat niet in Hilversum hoeft te zijn te ontmoedigen. LH heeft ooit een motie ingediend om aan te dringen op actie. Maar dit college lijkt onwillig om hier zelfs maar plannen voor te maken. Je zou je als lokale overheid toch moeten inspannen om voor je lokale bevolking de overlast te beperken, vooral als de meeste overlast wordt veroorzaakt door niet-lokaal verkeer. 

Bij de zomernota gaf de wethouder aan in september voorstellen over de fijnstofproblematiek naar de raad te zullen brengen. We hebben niets gezien…

 

DALING LASTEN VOOR DE BURGERS

Het onzalige plan voor differentiatie van rioolrechten naar inkomen is bij de zomernota in de prullenmand beland. Toch komt dit plan t.z.t. weer op tafel.

Een daling afvalstoffenheffing lijkt mooi, maar is een koekje van eigen deeg. Bovendien heeft Leefbaar Hilversum er herhaaldelijk op gewezen dat het ophalen van afval een  probleem is. Dus willen we van dit college weten wat de relatie is tussen de heffing en het ophalen van afval.

 

AMATEURKUNST

LH is blij dat er nu eindelijk een nota Passie voor Cultuur is. Maar van echte passie voor cultuur lijkt geen sprake. Uit de creatieve debatten die wij organiseerden bleek het grootste probleem van (amateur)kunstenaars het vinden van geschikt onderdak. En wat is de reactie van dit college? Verenigingen en kunstenaars wisten dat ze in tijdelijke panden zaten. Dus moeten ze niet zeuren en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En als ze in financiële problemen komen kunnen ze subsidie aanvragen. 

Als het om jongerenhuisvesting gaat wordt een parkeerterrein aan de Hoge Naarderweg OM NIET geschonken aan Dudok, maar bij amateurkunstenaars zou het niet mogelijk zijn om korting te geven op de huurprijzen van kraakpanden? Hoezo niet mogelijk? Dat is een politieke keuze; dit college wil dat niet.

 

ONDERWIJSHUISVESTING

Bij de zomernota hebben we al onze zorg uitgesproken over het ontbreken van de actualisatie onderwijshuisvesting. Nu weten we nóg niet waar we aan toe zijn. Ja, de investeringen zullen toenemen en er wordt een grove inschatting gemaakt. Er zou op zo’n 30 miljoen aan ontwikkelingen spelen die nog niet zijn opgenomen in het convenant 2009-2012 en de beschrijving daarvan ligt ter inzage. Het is te gek de raad zo moet zeuren om actuele informatie en dat we die dan vervolgens in stukken en brokken krijgen toegediend. Hoe kunnen we dan als raad ons werk goed doen?

Ook de rekenkamercommissie komt tot de conclusie dat de situatie ernstig is. Sowieso zal de Raad zich moeten beraden of we jaarlijks nog wel een vast investeringsbedrag willen vrij maken, want daardoor geven we het college wel erg veel vrijheid.

 

37% SOCIALE WONINGBOUW

Wij vragen ons af hoe star dit college wil vasthouden aan de eis dat elk woningbouwproject minimaal 37% sociale woningbouw is. Projecten worden er onbetaalbaar en dus onhaalbaar door. Vasthouden aan dit principe blokkeert de woningbouw alleen maar. Idealen zijn mooi, maar je moet wel realistisch blijven: sociale bouw op dure grond is financieel niet haalbaar.

Marianne Berenschot, fractievoorzitter

 

Verkiezingsprogramma