welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Tijdens de laatste discussie van de gemeenteraad zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest.


Jaarverslag welstand 2009
Uit het “Jaarverslag welstand 2009 ” bleek dat er in 2009 898 welstandsadviezen zijn gegeven, waarbij alle positieve adviezen door B&W zijn overgenomen. Zes keer werd een negatief advies niet overgenomen. De basis voor een welstandsbeoordeling is de  Welstandsnota.

Deze Nota werd niet tijdig aangepast, waardoor welstandstoetsing steeds moeilijker is geworden en moet dus nodig en snel worden geactualiseerd. Wethouder Van Osch heeft, ook op verzoek van Leefbaar Hilversum, toegezegd daar middelen van geld en capaciteit voor te gaan inzetten om de herziene nota in de zomer 2011 af te hebben.


Structuurvisie Hilversum 2030
De gemeente is druk doende met de “Structuurvisie Hilversum 2030”.
De bedoeling is om de komende jaren een visie te ontwikkelen over hoe Hilversum er over 20 jaar uit zou moeten zien. Het gaat dan vooral om de vraag naar ruimte, het aanbod daarvan en welke ruimtelijke ontwikkeling de gemeente voorstaat.

De ruimte rond Hilversum is o.a. door de ring van natuurgebieden rondom beperkt. De ruimtevraag is veel groter dan het aanbod.
Een raadsteam met vertegenwoordigers van de fracties, w.o. Leefbaar Hilversum, denken actief mee over deze visie. De planning is dat eind 2012 de Structuurvisie zal worden afgerond.

Er is nu een zgn. “droomfase” begonnen waarbij burgers gevraagd is om mee te denken en vooral mee te dromen.
Dat meedenken ziet LH wel zitten, maar dat “dromen” niet zo. Het gaat namelijk vooral om het dichtgooien van het grote gat tussen de vraag en het aanbod van allerhande ruimte in de gemeente.
De aanbodkant is tot nu toe veel te weinig uitgewerkt. Het gaat dus om het heel concreet zoeken naar extra ruimte. Dat zal een moeizaam proces worden waarbij dromen die leiden tot extra ruimtevraag volgens ons gewoon niet reëel is.

LH heeft daarom gevraagd om deze droomfase niet uit te laten monden in te hoog gespannen verwachtingen van de burgers en vooral de onvoldoende en beperkte aanbodkant nu dan allereerst uit te werken. Dat werkt efficiënter. Verwachtingsmanagement en duidelijkheid over de beperkte mogelijkheden zijn van groot belang.


Bestemmingsplan Mediapark
Voor het Mediapark moet op 15 december a.s. een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het Park moet namelijk een uitbreiding krijgen van 170.000 m2 voor multimediabedrijven. De grondeigenaren zijn TCN en de NOS.
Op 30 juni j.l. was het al of niet uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) aan de orde in het Besluit. 

Volgens een rapport van een externe adviseur was een MER hier niet nodig. Er waren veel aanbevelingen van de adviseur om de bestaande risico’s voor mens (vooral i.v.m. de veiligheid) en natuur zoveel mogelijk te beperken.
LH heeft voorgesteld om die aanbevelingen in elk geval integraal over te nemen in het ontwerp bestemmingsplan. En waar dat qua opzet niet kan, de rest van de aanbevelingen op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met de eigenaren. Dat heeft wethouder Jooren- van der Boor ons ook toegezegd.

De Raad besloot de MER niet op te stellen met o.a. de stem van LH tegen.

Tegen het ontwerp zijn zienswijzen ingediend die op 1/12  j.l in de Discussie zijn behandeld. Die zienswijzen kwamen o.a. neer op het voorkomen van ongewenste begroeiing, de onvoldoende doorstroming ondanks het IBP, de risico’s van fijnstof, de noodzaak van verkeersmetingen en de verharding van het Dievenpaadje, om fietsen mogelijk te maken.
Voor wat betreft  de kinderopvang van de “Koningskinderen” aan de Ceintuurbaan werd de aanpassing van het Ontwerp van harte ondersteund.

Er kwam ook in een zienswijze een verzoek om toch nog een MER te gaan uitvoeren; LH was, is en blijft in principe voor een MER hier en zal dat in het Besluit van a5 december a.s. ook laten merken. Het is ook een beetje “common sense” dat alle risico’s van zo’n enorme uitbreiding zonder een MER niet goed in kaart kunnen worden gebracht.


Dat Besluit kan nog spannend worden.  Alleen D’66 en de PvdA staan positief tegenover het bestemmingsplan. Vrijwel alle andere partijen hebben een voorbehoud gemaakt, vooral bij de instemming voor de behandeling van de zienswijzen.


Henk Blok
Verkiezingsprogramma