welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

HOV in ’t Gooi en de mogelijke risico’s

 Wij zijn vóór de voltooiing van de missing link in het IBP nl. de tunnel onder de Oosterengweg. Wij zijn voor een complete rondweg alleen niet ten koste van behoorlijk overschatte risico’s.

 Aangezien er weinig ervaring in Nederland is met het bouwen van een tunnel van deze omvang, kunnen onvoorziene risico’s niet exact van te voren berekend worden. Gezien de krappe ruimte van de weg om de tunnel te bouwen met de aangrenzende huizen en bedrijven is de kans erg groot dat er grote tegenvallers komen gezien er 25 m diep gegraven moet worden met alle mogelijke daaruit voort vloeiende consequenties oftewel risico’s.

In de commissie is het allemaal ruimschoots aan de orde gekomen met name door de insprekers wat de zeer voor de hand liggende risico’s zijn. Noem ik alleen al dat je niet weet wat je tegen gaat komen wanneer er 25 m diep gegraven wordt.  Wij verwachten dan ook dat de begroting voor de tunnel bij lange na niet dekkend zal zijn (reeds onderzocht door Arcadis) en daaraan gerelateerd  is het dan ook onze steeds terugkerende punt van zorg:

 

Op welke wijze gaan die overschrijdende kosten gedekt worden.?Hoe dicht getimmerd is die bestuursovereenkomst dat wat er ook gebeurt, Hilversum “slechts’ die € 2 1/2 miljoen aan de Provincie behoeft te betalen? De GS geeft nl in haar brief aan dat zij “als financieel verantwoordelijke voor budgetoverschrijdingen een oplossing moet gaan vinden ‘… Dit houdt uiteraard niet in dat de Provincie als enige opdraait voor meerkosten. In de Bepalingen van de concept Bestuursovereenkomst is aangegeven dat er bij geschillen tussen partijen een mediation en uiteindelijk een rechter aan te pas komt. Mochten zich  er onvoorziene risico’s voordoen (denk aan nalatigheid of onvoorzien meerwerk) dan kan de Provincie, Hilversum op zeer hoge juridische kosten jagen .

 Daar komt bij dat het taakstellend budget door de provincie € 107,3 miljoen is. Bij overschrijding hiervan is het de taak van de gemeente om deelprojecdten verder te versoberen of zelfs te schrappen.

 

De rapporten van de technische experts geven aan dat het schetsontwerp van de stapeltunnel nog erg onvoldoende is om de begroting van € 32 miljoen te onderbouwen en kostenverhogende risico’s zijn nog niet doorgerekend.

Ook kan nog na verder onderzoek worden besloten dat de duurdere combitunnel van € 40 miljoen de beste oplossing is.

Een deugdelijke onderbouwing voor deze keuze ontbreekt. De specifieke uitvoeringsrisico’s zijn nog niet bepaald en het geotechnische onderzoek is nog onvoldoende (vooral i.v.m. de zwerfkeien).

 

Nog een risico is dat (Art. 3.3. lid 7) wanneer er wordt afgeweken van de kaders en dit tot meerkosten zou leiden dat die meerkosten dan zijn voor de partij die dat verzoek indient.

 

Dan hebben we nog de grond die voor de busbaan gratis wordt overgedragen naar de Provincie. Daar zijn reeds art. 41 vragen over gesteld door de raad. (Als de Provincie deze gronden niet wil behouden, worden deze om ‘niet’ overgedragen aan de desbetreffende gemeente. Met die overdracht wordt de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze grond..”

 

Wij stemmen tegen het aangaan van de bestuursovereenkomst zoals die er nu ligt (f)

En pleiten dan ook voor een gedegen advies door een externe adviseur over de juridische risico’s voor Hilversum.

 

Wij vinden het essentieel dat er eerst de 3e consultatie ronde plaats gaat vinden omdat dat over enorme projecten gaat zoals o.a. de tunnel en ook omdat de Raad het College adviseert en zijn dan ook tegen punt g. evenals punt c. en e.

 

Eveneens blijkt uit de rapporten van de technische experts dat de risico’s onvoldoende zijn bekeken. LH pleit ervoor dat eerst het definitieve ontwerp wordt gemaakt en doorgerekend. Vervolgens zal de begroting moeten worden verhoogd en de bestuursovereenkomst worden aangepast.

 

Resumerend: Wanneer deze hele lijst risico’s gedekt kunnen worden dan zouden wij voor dit plan kunnen zijn maar wij wachten het antwoord van wethouder Boog af om te bezien hoe de eventuele risico’s beperkt kunnen blijven en/of gedekt kunnen worden. Wij willen dat de wethouder ons garandeert dat Hilversum niet boven de € 2 ½ miljoen uitkomt en dat alle verdere kosten/risico’s voor de Provincie zijn. Alleen in dat geval kunnen wij voor dit voorstel zijn.

 

Mirjam Kooloos

Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Verkiezingsprogramma