welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Wat gebeurde er allemaal tijdens deze commissievergadering?

En waar heeft Leefbaar Hilversum zich in die commissie voor ingezet?

1)     KADERNOTA.

De nieuw opgezette zgn. “Kadernota” gaat de Raad helpen bij het sturen vooral op hoofdlijnen bij haar kaderstelling en bij haar controle. Na het vaststellen van de Kadernota zullen belangrijke afwijkingen tijdens het lopende begrotingsjaar tussentijds en tijdig aan de Raad worden voorgelegd. Daardoor ontstaat meer interactie tussen het College en de Raad. De Raad hoeft zich veel minder te verdiepen in allerhande boekhoudkundige details en krijgt sneller informatie als er iets belangrijks aan de hand is. Het College heeft het vertrouwen van de Raad gevraagd voor een nette uitvoering van deze nieuwe opzet. De Raad moet n.l. haar controletaak kunnen uitvoeren en is daarvoor afhankelijk van de informatie van het College.

Het College heeft op basis van haar collegeprogramma een lijst samengesteld met wat zij belangrijke onderwerpen vindt. De hoofdlijnen daarvan zijn:

Gedegen financieel beleid (w.o. bezuinigingen, woonlasten, Slank en Hoogwaardig, d.w.z. minder en betere ambtenaren, en grondexploitaties), daadkrachtig open bestuur (w.o. regionale samenwerking), tegengaan sociale uitsluiting,  veiligheid en sociale voorzieningen (w.o. wonen) en stedenbouw met kwaliteit (w.o. duurzaamheid).

LEEFBAAR  HILVERSUM  maakt hier als locale oppositiepartij geen reclame voor de coalitie maar deze hoofdlijnen op zich zijn voor ons wel akkoord.

Wij blijven ons inzetten voor vooral verdergaande bezuinigingen, nog minder ambtenaren  met meer efficiëntie, niet verder stijgende woonlasten, w.o. de OZB, geen nieuwe grote geldverslindende projecten, schuldverlaging, grotere veiligheid vooral in het centrum, woningen voor starters en ouderen en leefbaarheid/duurzaamheid.

De Commissie heeft de conceptlijst aangevuld met onderwerpen die de partijen zelf van belang vinden.

LEEFBAAR  HILVERSUM heeft het punt van een verlaging van de schuldpositie toegevoegd. De schulden waren al hoog toen de coalitie aantrad maar zijn door de kosten van vooral  grote projecten nog steeds onaanvaardbaar snel aan het stijgen naar nota bene E. 200 mln. Dat is overigens in strijd met het collegeprogramma: geen nieuwe grote projecten en schuldverlaging.

Verder heeft LEEFBAAR  HILVERSUM  het punt “Ouderenbeleid” toegevoegd. Er is een jongerenbeleid en een wethouder Jeugdzaken. Vooral door de inzet van de nationale partijen de VVD en de PvdA, geholpen door o.a. D’66, is de positie van vooral ouderen hard achteruit aan het gaan en het wordt nog erger. LEEFBAAR  HILVERSUM vindt het schandalig dat vooral ouderen, die niet meer in staat zijn hun dalende inkomen aan te vullen, op deze onmenselijke manier worden afgeserveerd. Op locaal niveau is er weinig aan deze situatie te veranderen. Dat moeten de nationale partijen doen. Wij zijn in elk geval voor een wethouder Ouderenzaken en het ontwikkelen van een locaal ouderenbeleid.

 

2)     SAMENWERKING  GOOI- EN  VECHTSTREEK.

Pieter Winsemius, uit Blaricum en een McKinsey-man, is door onze burgemeester Pieter Broertjes gevraagd om een rapport over een regionale  samenwerkingsagenda te maken. Winsemius heeft ontmoetingen gehad met alle soorten belanghebbenden: bestuurders, burgers, ondernemers, raadsleden, etc.

Het Rapport richt zich op het belang van samenwerking tussen de Gooigemeenten. Er is b.v. al een regionale politie en brandweer, een GGD, een GAD en een GNR. Vooral de BEL-gemeenten werken al samen.

Decentralisaties in de sociale voorzieningen komen er aan en dat wordt een hele klus. Kleinere gemeenten hebben de dienstverlening van sociale zaken al uitbesteed, b.v. Weesp aan Hilversum.

Winsemius is voor een gemeentelijke herindeling. De kleinere gemeenten zijn te klein  voor een kwalitatief voldoende dienstverlening aan hun burgers. Het beroep op dienstverlening zal dan ook nog snel gaan toenemen.

De BEL-gemeenten en Muiden, Naarden en Weesp zijn dan te klein.

Een eerste samengaan van Muiden, Weesp en Wijdemeren (42.000 inwoners)(en evt. later met Stichtse Vecht) is aan de orde. Een sleutelpositie ligt volgens Winsemius bij Huizen (42.000 inwoners), die met Bussum/Naarden (50.000 inwoners) zou moeten fuseren. Dan zou er een tegenwicht tegen Hilversum (85.000 inwoners) ontstaan.  De BEL-gemeenten (d.w.z. Laren en Blaricum, maar niet Eemnes) zouden zich dan moeten aansluiten bij Hilversum.

LEEFBAAR  HILVERSUM heeft haar reactie op het Rapport gegeven.

Wij zien niets in het fuseren met de andere grote gemeentes. Hilversum is voldoende groot van schaal. Een logge organisatie wordt na zo’n fusie  nog logger en burgeronvriendelijker. En het bestuur komt nog verder van de burgers te staan.

Dat willen wij niet.

Ook de aansluiting bij Hilversum van de kleinere gemeenten Wijdemeren (23.000 inwoners), Laren (11.000 inwoners) en Blaricum ( 9.000 inwoners) lijkt ons niet van belang voor deze gemeentes, als zij een fusie al zouden willen. De cultuurverschillen zijn waarschijnlijk te groot. Wijdemeren hoort dan meer bij Muiden en Weesp. En de BEL-gemeenten werken goed samen.

Wel zou Hilversum de dienstverlening van haar organisatie kunnen aanbieden aan de kleinere gemeentes en daar zelf een betere eigen kostendekking van kunnen krijgen.

3)     VEILIG  UITGAAN.

In een Nota stelde het College voor om het aantal camera’s in het centrum i.v.m. het toezicht op de criminaliteit nog verder uit te breiden. De proef met  de camera’s op de Groest werkt in het totale kader van intensievere politie-inzet goed.

LEEFBAAR  HILVERSUM ziet meer in preventie vooral d.m.v. meer zichtbaar blauw in het uitgaanscentrum dan te laat of achteraf ingrijpen via camera’s.

Internationaal onderzoek wijst uit dat langere openingstijden leidt tot meer alcoholmisbruik en dat is weer de grootste oorzaak van meer geweld. Dat is toch ook wel logisch. De nachtzaken zijn open van 4 uur in de week tot 5 uur in het weekeinde. Wij stelden voor de openingstijden in te korten tot 1 uur resp. 3 uur, d.w.z. gelijk aan de cafés.

Verder hebben wij aangedrongen op een betere controle op het verboden illegale gebruik van drugs in de horeca en eventuele sluiting van zaken die e.e.a. faciliteren of gedogen.

 

Henk Blok.

 

Verkiezingsprogramma