welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Reactie begroting door Leefbaar Hiversum

Reactie op de begroting:

1e termijn

LEEFBAARHEID

Sociaal Domein
We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid over veel geld dat voor een groot gedeelte belastinggeld van onze inwoners is en het daarom ook juist besteed dient te worden. 

Het grootste gedeelte gaat wederom naar het Sociale Domein. Evenals dat we vorig jaar moesten constateren dat we toen 4 miljoen te kort kwamen, is dat nu helaas wederom zo. Het lijkt bijna een onmogelijke opgave om op dit vlak te voldoen aan de Rijksbezuinigingsopdracht. We willen graag dat iedereen die dit nodig heeft goed geholpen wordt. Termen als zelfredzaamheid blijkt steeds meer een holle frase te zijn.

Kwetsbare groepen kunnen dit eigenlijk niet. Dashboard Sociaal Domein van de VVD zal hierin weinig verandering brengen behalve dat het inzichtelijk gemaakt wordt waar het geld blijft.

Moeten we niet de hand in eigen boezem steken en niet bezuinigen op voorzieningen en hulp maar bezuinigen op ons eigen beleid en uitvoeren.

Door de Corona maatregelen valt er heel veel weg voor onze jongelui. Helemaal daar we nu de winter ingaan waarin je aangewezen bent op activiteiten binnenshuis. Er zal oprecht goed gekeken moeten worden hoe we onze jongeren tegemoet kunnen komen in deze verschrikkelijk lastige tijd speciaal voor hen waarin alles lijkt verboden te zijn.Het werkt behoorlijk angstig dat als je maar met een paar mensen samen bent, je aangemerkt kunt worden als crimineel of aso. Politie en boa’s behoren er voor de bescherming van de jongeren en al onze burgers te zijn en niet TEGEN hen.

De vele kretologie als: werken aan de voorkant van het proces, zelfredzaamheid, kindgericht werken, wijkennetwerken, netwerkgericht werken, niemand mag buiten de boot vallen enz. enz. hebben niet geleid tot efficiëntere zorg.
Hoe denkt de wethouder dit toch echt eens beter aan te gaan pakken?
De Rekenkamer heeft in 2019 zeer goede aanbevelingen gedaan. Hoe kan het dat dit desalniettemin niet tot bezuiniging leidt?

 

Wonen
Wij vinden het van essentieel belang dat de gemeente actief meedenkt en meedoet om huizen van inwoners helpt om klimaat-arm of neutraal te maken. Subsidie op isoleren, zonnepanelen of dubbel glas en wat er nog meer nodig kan zijn.

We investeren in innovatieve projecten voor media maar moeten we juist ook niet investeren in innovatieve projecten op het gebied van wonen en duurzaamheid want dat heeft juist de toekomst. En laten we meer budget reserveren om het gesprek aan te gaan en mogelijkheden onderzoeken om anders naar wonen en samenleven te kijken.

Laten we geld budgetteren voor tijdelijke woon overbruggingsinitiatieven voor tijdelijke woningen tussen de 5 tot 10 jaar zodat we dat tegen die tijd doorstroming kunnen realiseren. Eerst Noodvoorzieningen en dan pas permanente voorzieningen.

 

Woonlasten
We kunnen extra kosten gewoonweg niet over de rug van onze inwoners weghalen. Wij zijn tegen verhoging WOZ en vinden ook dat er geen precario bij de horeca geheven kan worden over 2020.

 

Stationsgebied
Grote veranderingen staan op stapel. Brengt enorme kosten met zich mee.

We gaan in deze onzekere tijden enorme grote investeringen doen door een heel ingewikkeld plan daar neer te zetten zoals weg verleggen en Koninginneweg opkopen van de woningen en slopen en nieuwbouw, maar voor hoeveel extra woningen eigenlijk t.o.v. het huidige hoeveelheid bewoners.

 

Cultuur en sport
4 zinnen  terwijl dit juist van essentieel belang is juist in deze moeilijke tijd.
Wij zien liever dat er bezuinigd wordt op zaken als media mile en promotie Hilversum.

 

Groen
|
Mobiliteit / parkeerbeleid/ duurzame wijze van vervoer ( stimuleren van de fiets en te voet).
Bezuinigen op duurzaamheid, terwijl juist duurzaamheid de toekomst is.

 

Welzijn
Bezuinigen op buurtbudgetten terwijl we juist aangeven dat we meer in de wijken willen gaan werken .

 

Corona
We hebben er nu een enorm probleem door de Corona maatregelen bij:

Alle horeca gesloten evenals alle andere vormen van uitgaan zoals de bioscoop en het filmtheater en noem maar op. Er zullen hier zeer veel negatieve consequenties uit voortvloeien zoals veel faillissementen, meer leegstand in en rondom het centrum, meer werklozen, meer mensen in de bijstand, meer druk op de zorg omdat mensen meer klachten krijgen vanwege eenzaamheid en depressiviteit.

Is onze zorg hierop voorbereid en de extra fondsen die hiervoor nodig zijn.
Het gaat er nu om dat we de juiste keuzes maken om dit straks op te kunnen vangen. 

 

 

2e termijn

Hoe kunnen we als gemeente het niveau van dienstverlening verlagen als het al nu al niet denderend is?

Moeten we scherper indiceren of gewoon anders indiceren en andere kijken naar zorg en wonen? Moeten we niet veel meer sturen naar een andere manier van samen LEVEN, samen DELEN, samen VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN en daardoor samen ZORGEN.

Ik vind het fijn dat er in ieder geval kan worden onderzocht over herbouw van het verkeershuisje rondom het station. Dat het plan laat komt is eigenlijk niet zo. Ik heb namelijk al in de eerste plannen van mij, 2 jaar geleden, al aangegeven veel meer in te zetten op de historische context van het stationsgebied en al geopperd voor architectonische kiosk elementen rondom het station waarbij het verkeershuisje ook een voorbeeld was.

Doorstroming qua wonen heeft een prioriteit maar welke plannen liggen er concreet en budgetten om hier ook echt op korte termijn iets aan te doen. We lijken het vooral te willen oplossen door te concentreren op de 3 grote ontwikkellocaties, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat dit juist erg ingewikkelde en dure ontwikkelingen zijn.

Is het niet juist wijsheid om eerst te beginnen bij projecten die sneller resultaat kunnen opleveren en minder complex zijn. En is het niet veel beter om juist te investeren in tijdelijke noodvoorzieningen die ook echt op zeer korte termijn kunnen worden geplaatst. Als de doorlooptijd van een buurthuis al op 5 tot 7 jaar lijkt af te stevenen, hoe verhoudt zich dit tot de 3 mega voorgestelde ontwikkelingen. Ook zijn we als Leefbaar erg benieuwd naar de hoeveelheid woningen en bedrijfsruimten er nu zijn tegen de hoeveelheid wat er op dit moment al is. Daarnaast gaan we bijbouwen terwijl we zouden moeten investeren in onze basis en eerst vullen wat leeg staat.

Welstandsvrij bouwen bespaart op de uitvoeringskosten, welke kosten dan en in welk belang? Het lijkt er namelijk op dat lokale initiatieven die juist zelf willen bouwen of andere woonvormen willen initiëren tegen muren aanlopen en lijken andere woonvormen voor de lagere segmenten lastig realiseerbaar? Is welstandsvrij bouwen alleen mogelijk voor het hogere segment??

Naar ons idee kun je je beter investeren in andere woon- en leefomgevingen, flexibele bouw elementen, doorstroming in je eigen wijk van de verschillende doelgroepen. Door je investeringen anders te doen, bespaar je juist aan de andere kant. Door verschillende maten woningen in de wijk en kangoeroe aanleun hubs voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Alleen als je in je wijk en je netwerk kan wonen en verhuizen kun je besparen op het vlak van zorg.

We vinden als Leefbaar dat er veel te weinig budget is voor cultuur en ook dat er veel te weinig linken worden gelegd met het sociaal domein net als de sport en bewegen waar Tobias het over heeft , We vinden het ook een vertekenend beeld geven. Aangezien de subsidies worden gegeven om de huur van onze eigen panden te betalen, maar niet om inhoudelijk projecten te kunnen uitvoeren. Daarnaast gaat er vooral subsidie naar een paar grote partijen in plaats van juist kleinere initiatieven te ondersteunen. Cultuur lijkt onder te sneeuwen in een media plein en stedelijke ontwikkelingen.

Bij veiligheid moet je juist bepaalde doelgroepen extra aandacht geven in het voor veld maar ook juist door die doelgroep te prikkelen om hun energie op een andere manier in te zetten, dus bijvoorbeeld in kunst, cultuur en sport en de doelgroep die daar helemaal niks mee wil heldere en duidelijke kaders te stellen en aangeven waar letterlijk en figuurlijk hun ruimte is en waar de grenzen echt belangrijk zijn en worden gehandhaafd. Ons inziens kun je de aanwas van jeugdgroepen die overlast veroorzaken niet regulieren wel hoe je ermee om gaat!

Wat doen we met de doelgroepen die net niet aan betaald werk kunnen doen, maar wel vrijwilligerswerk volgens mij categorie 2 en 3 als ik het goed heb. De doelgroep die niet binnen 1 jaar weer aan het werk is volgens mij. Is het niet belangrijk juist hier budgetten te reserveren, zowel voor vw vergoedingen als ook voor de begeleiding van deze doelgroepen.

Liggen de aandachtspunten van de mobiliteit wel waar de bewoners ook willen dat ze liggen of is dit vooral beleid bedacht door het college? Bij veel voorzieningen die jullie willen realiseren zijn een groot deel van de bewoners het helemaal niet mee eens of daar zitten ze niet op te wachten.

Ik begreep dat er elk jaar er gemiddeld 6-10 uur over de begroting wordt gepraat maar dat die altijd doorgaat, is het dan alleen een formaliteit en eigenlijk een wassen neus? Of worden er echt aanpassingen in de begroting gedaan waar de raad achter kan staan en wat ze aan wensen en aanvullingen aandraagt.

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma