welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Leefbaar Hilversum vindt dat de gemeente haar huishoudboekje goed op orde moet hebben. Daar hebben wij altijd naar gestreefd, ook als dat betekende dat we pijnlijke beslissingen moesten nemen. De tering naar de nering zetten, dat is ons devies. We zijn dan ook niet zo enthousiast over de verkoop van bijna al het tafelzilver en het loslaten van het voorzichtigheidsprincipe.

LH snapt best dat dit college tussentijds winst wil nemen van het plan Diependaal. Blijkbaar mag dat, maar wij vinden het onwenselijk. Want wat gebeurt er? Dit college neemt alvast de winst, en laat het verlies straks voor het volgende college. Maar dát is makkelijk Sinterklaas spelen!

 

ONDERWIJSHUISVESTING

 

Wij maken ons bovendien grote zorgen over de onderwijshuisvesting. Ten eerste vanwege de financiële risico’s en ten tweede vanwege de belabberde informatievoorziening aan de Raad. En het klinkt prachtig dat wethouder Roerig ons als raad oproept om 'samen aan zaken te werken', maar dat is wat ons betreft toch de omgekeerde wereld. Gebleken is dat wij als raad niet hebben kunnen volgen hoe het nu zit en dat is kwalijk en vrij ernstig in de woorden van de rekenkamercommissie.

Opnieuw zegt dit college toe transparant te zullen zijn, maar we hebben nog anderhalf jaar tot aan de verkiezingen en willen niet dat er dan lijken uit de kast komen, waar vervolgens niemand meer politiek verantwoordelijk voor is. Het gaat hier om miljoenen aan gemeenschapsgeld, waar wij als raad geen controle over hebben.

Dat reken ik ons als raad ook aan. Wij hebben blijkbaar in het verleden de controle uit handen gegeven door een vast investeringsbedrag per jaar vrij te maken. Daarom heb ik de raad tijdens de commissie opgeroepen ons te beraden over de vraag of we dat nog wel willen. De PvdA wees er toen op dat we daar voor een aantal jaren aan vast zitten, maar wij willen niet afwachten. Wij vinden dat we als raad de controle terug moeten pakken en wel zo snel mogelijk. Dus daarom onze oproep aan ons raadsleden: hoe krijgen we die controle terug?

 

ONTBREKEN GOEDE VERANTWOORDING

 

Dat was de hand in eigen boezem steken. Maar wij zijn als raad natuurlijk niet de hoofdschuldigen in dit debacle. Dit college is ernstig de regie kwijt over de onderwijshuisvesting en dat baart ons grote zorgen.

Hetzelfde geldt voor het ontbreken van de nota grondbeleid, en de magere onderbouwing van de reserve ongebonden van 3,5 miljoen euro. Relatief kleine bedragen worden in deze begroting wel verantwoord, maar juist de miljoenen niet!

 

ONDERDAK KUNSTENAARS

 

We hebben passie op papier, en papier is wel geduldig maar niet zo heel erg sterk. Dat geldt wat ons betreft ook voor de inzet van dit college voor kunst en cultuur in Hilversum. Gelukkig wil dit college de subsidie van Globe structureel verhogen, maar er ligt nog steeds een niet weggewerkt fusievlek, daarom dienen we een motie in over Globe.

 

Maar wat jammer nou weer dat gezegd wordt dat kunstenaars niet moeten zeuren en hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als het om onderdak gaat. Het college heeft  toegegeven dat de tekst “inderdaad beter had gekund” maar het gaat hier niet om een schrijffout; zo’n tekst in je begroting opnemen is voor ons een teken dat je er niet voldoende bovenop zit en dat juist bij een van de grootste problemen voor creatief Hilversum; het gebrek aan onderdak voor (amateur) kunstenaars .

 

Dat geldt ook voor Campina, we hebben  de wethouder in het verleden gecomplimenteerd met de toenmalige creatieve plannen voor Campina, maar wat is daar nu van over? Woningen, onderwijs en kinderopvang. Oók belangrijk, maar wat een gemiste kans voor creatief Hilversum, wij roepen dit college nogmaals op om zich sterk te maken voor onderdak voor amateurs.

 

We zijn wel blij te horen dat de relatie tussen de faculteit van de HKU en de gemeente Hilversum steeds hechter wordt, we hopen echter dat dat ook voor meer (HBO)-instellingen geldt die met creatieve multimedia te maken hebben. De creatieve sector  is een niet te onderschatten factor voor de aantrekkelijkheid van Hilversum en ook financieel van groot belang.

 

HOV-TRACÉ: GEBREK AAN STRIJDVAARDIGHEID

 

LH heeft gevraagd hoe dit college ervoor gaat zorgen dat de provincie het onzalige plan van een weg over het natuurgebied Anna’s Hoeve van tafel veegt. En wat is de reactie van dit college? 'Er loopt een onderzoek'. Dat weten we, maar we willen dat dit college zijn verontwaardiging uitspreekt. En het lokale belang van Hilversum met hand en tand verdedigt. Het ontbreekt aan strijdvaardigheid!

Collegepartijen liepen voorop (met D66 in de hoofdrol) toen het ging over een weg over de hei, waar is die strijdvaardigheid nu? College, ga alsjeblieft lobbyen bij de provincie en Den Haag en laat zien dat je je sterk maakt voor Hilversum als het om verkeersoverlast gaat. Dit college wil overal wel naar kijken, maar waar wordt nu daadwerkelijk de schouders ondergezet?

 

OOK WEINIG PASSIE VOOR ZORG

 

Wij vinden het te GEmakkelijk om maar te roepen dat het ziekenhuis moet blijven zonder je te verdiepen in wat kan. Dat neemt niet weg dat we al eerder hebben uitgesproken dat we ons – net als alle ander politieke partijen - hier zorgen maken over de aanwezigheid van noodzakelijke zorg in Hilversum.

We vinden dat het college ook hier te weinig passie heeft laten zien. Wij hopen dar dit college zich nu realiseert dat er hard aan getrokken moet worden, en dat alles op alles gezet zal worden om de noodzakelijk zorg in Hilversum te kunnen blijven garanderen; juist ook voor de ouderen.

 

OUDERENBELEID

 

LH heeft gepleit voor ouderenbeleid. Dit college vindt dat niet nodig onder het mom; 'we doen al genoeg voor ouderen in het kader van de Wmo'. Wat een vreemde opmerking!

De Wmo is gericht op mensen met beperkingen. Gelukkig hebben lang niet alle ouderen beperkingen, maar dat neemt niet weg dat het een doelgroep is die wel wat meer aandacht kan gebruiken, al is het alleen maar omdat een kwart van de bevolking ouder is.

Bovendien klopt het niet. Juist onder de Wmo is de huishoudelijke zorg er op achteruitgegaan, en daar worden met name ouderen de dupe van. En waarom wél veel aandacht voor starterswoningen en niet voor seniorenwoningen?

Vandaar dat Leefbaar Hilversum samen met de ChristenUnie een motie heeft ingediend.

  

WONEN BOVEN WINKELS

 

Leefbaar Hilversum hoopt dat dit college zich echt hard wil maken voor wonen boven winkels; Leefbaar Hilversum heeft vorig jaar een motie ingediend en nu samen met de griffie een reisje op touw gezet naar Amersfoort om in de praktijk te ervaren hoe dat nu zit met WBW.

Helaas hebben we begrepen dat onze nieuwe wethouder niet mee zal gaan  maar aangezien onze motie  door het college is overgenomen, gaan we er van uit dat de overige leden van het college wél aanwezig zullen zijn.

 

GROEI

 

Als dit college de regionale woonvisie blijft onderschrijven - en daar lijkt het wel op - bouwt ze in onze ogen voor groei en mogelijke leegstand. Leefbaar Hilversum vindt dat je voor de Hilversumse bevolking zou moeten bouwen en dus meer seniorenwoningen om doorstroom te bevorderen.

Wij zijn er niet van overtuigd dat de woningnood in Hilversum tussen nu en 20 jaar zo groot is, dat er massaal bijgebouwd moet worden. Het is natuurlijk onzin om te gaan bouwen voor mensen die nu op een wachtlijst staan. dat is een typisch voorbeeld van het paard achter de wagen spannen.

Bijbouwen zoals het college voor ogen staat, is kiezen voor groei; het kan best dat je daar als college voor kiest, maar kom daar dan ook eerlijk voor uit en verschuil je niet achter de noodzaak om voor Hilversummers te bouwen.

 

ZEVENENDERTIG PROCENT

 

Toen we het college tijdens de commissiebehandeling vroegen uit te spreken of dit college bereid was de randvoorwaarde van 37%  sociale woningbouw te laten vallen, reageerde de woordvoerder van het college nogal gepikeerd. We begrijpen best dat dit een gevoelig punt is voor dit college. Het gaat immers om een afspraak in het collegeakkoord. Maar daar hebben wij als oppositiepartij natuurlijk niets mee te maken. Wíj willen gewoon weten of er in de nabije toekomst nog iets terecht kan komen van bouwplannen in Hilversum.

Als dit college het werkelijk goed voor heeft met de (behoefte aan woningen van) Hilversum, dan vinden wij dat het moet uitspreken dat die eis van 37% wordt losgelaten in die gevallen dat die eis bouwen in de weg staat.

Bij twee grote onderwijshuisvestingsprojecten (Laapersveld en Hilversum Noord) wordt er vanuit gegaan dat de woningbouw daar minimaal 1,5 miljoen moet opbrengen. Woningbouw waarvan minimaal 37% sociaal. En die 1,5 miljoen zou dan ten goede moeten komen aan de algemene reserve gebonden. De bedoeling is dan dat met de rente van die 1,5 miljoen de stijgende kosten voor onderwijshuisvesting op worden gevangen.

Zo staat het op (blz 24) in de programmabegroting.

 

Wij zien het volgende debâcle er alweer aankomen: dat gaat natuurlijk niet lukken en daarmee wordt het gat voor onderwijshuisvesting de komende jaren alleen maar groter; en wie gaat dat betalen?

HET MAG DUIDELIJK ZIJN DAT LEEFBAAR HILVERSUM ZICH ERNSTIG ZORGEN MAAKT OVER DE GEVOLGEN VAN DEZE BEGROTING.

Marianne Berenschot, fractievoorzitter  

Verkiezingsprogramma