welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Afgelopen woensdag was de Discussie met betrekking tot de meerjarenbegroting in het Raadhuis. Deze discussie zou aanvankelijk niet doorgaan omdat het college eenzijdig had afgezegd, maar door de interpellatie van Leefbaar Hilversum en alle oppositiepartijen die zich hierbij aansloten, vond deze bijeenkomst toch plaats.


Maar liefst 9 insprekers van diverse organisaties hebben van hun recht gebruik gemaakt om de raad en het college uit te leggen wat de consequenties zijn van het stopzetten of reduceren van de (in de meeste gevallen kleine) subsidies. LH is met allen solidair, maar de 3 kleinste organisaties hebben we de gelegenheid gegeven om op onze site extra aandacht te vragen, te weten het Alzheimer Café Hilversum,
Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek en Autisme Informatiecentrum in Hilversum

 

Alzheimer Café Hilversum               

U moet zich voorstellen dat de diagnose dementie of het nu voor je partner is of voor jezelf en enorme impact heeft op het dagelijks leven. Dementie is niet meer te genezen en de levensverwachting bij de dementievorm Alzheimer is na diagnose 6 tot 8 jaar. Veel mensen hebben in hun directe omgeving of in de familie wel iemand die een vorm van dementie heeft. In Hilversum zijn er op dit moment rond de 1600. En ook Hilversum zal een groei ondervinden naar aanleiding van de vergrijzing.


Het is belangrijk dat mensen steun krijgen. Er is veel behoefte aan informatie over de ziekte, het ziekteproces en het omgaan met dementie. Het Alzheimer Café is een geweldige voorziening om aan deze behoefte te voldoen en is maandelijks een laagdrempelige informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café wordt geleid door professionals van Hilverzorg, Amaris, Versa en Symfora. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief aanwezig in het café om de mensen te begeleiden en te helpen aan informatie. Het is dus niet zomaar een vorm van lotgenotencontact.


Er is een gedegen voorbereiding van ruim een jaar voorafgegaan aan de oprichting van het Alzheimer Café in Hilversum. Samen met zorgorganisaties, welzijnsinstelling, Alzheimer Nederland en met medewerking van gemeente Hilversum is het Café tot stand gekomen. Het Alzheimer Café in Hilversum heeft sinds haar oprichting in september 2008 ongekend veel succes. Er komen bij elk café zo’n 40 bezoekers en dat is meer dan het landelijk gemiddelde.


Het draaiende houden van het Alzheimer Café kost nu eenmaal geld.  Bij de oprichting van het Alzheimer Café is afgesproken dat zorgorganisaties, Alzheimer Nederland en de gemeente de kosten zouden delen. Dat komt neer op 7500 euro voor gemeente Hilversum.
De inwoners krijgen daarvoor een professioneel vraaggestuurd product voor een zeer aanvaardbare prijs, dat ook nog eens binnen het gemeentelijke  beleid past. Het college moet dan ook  dit Alzheimer Café moet omarmen en koesteren als een belangrijke bijdrage aan ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het kan dus niet zo zijn dan per 2011 deze subsidie niet meer verstrekt wordt.


Onze definitie van bezuinigen is “zuiniger zijn”, niet “iets niet meer doen.”   Het advies aan de raad en het het college is om vooral de inhoud niet uit het oog te verliezen en daarmee de behoeften van de mensen met dementie en hun naasten.


Mieke Bos, Alzheimer Café Hilversum

 

e-mail: mieke@webwork.nlStichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek   


Deze stichting werkt sinds 1994 aan de ontwikkeling van lessen over de natuur/milieu en het erfgoed in de eigen omgeving voor het basis-en voortgezet onderwijs. Dat doen we altijd in samenwerking met de scholen en erfgoedinstellingen.
In samenwerking met de Van Leeuwenhoekschool, de Lorentzschool, het Kruispunt en met de Hilversumse erfgoedinstellingen zijn in afgelopen schooljaar vier Erfgoededucaties gerealiseerd. Deze projecten worden aanstaande woensdag 10 november gepresenteerd van 14.00 – 15.30 uur in de Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55 in Hilversum.

Stichting Omgevingseducatie laat leerkrachten het erfgoed van Hilversum kennen. Leerkrachten zijn de motor van de klas : omgevingseducatie is de motor van de leerkrachten. Veel leerkrachten zijn niet bekend met wat Hilversum aan lesstof te bieden heeft.  Zij kennen de erfgoedinstellingen en de mogelijkheden niet, het waardevolle erfgoed van Hilversum niet  en zijn altijd verrast als Omgevingseducatie hen meeneemt naar het Regionaal Archief of op een wandeltocht door Hilversum.


Met een meerjaren subsidiebedrag van 3.000 euro kan Omgevingseducatie samen met de drie pilotscholen bij de andere Hilversumse scholen ‘Hilversum Buiten’ promoten, gebruikersinstructies geven, leerkrachten ondersteunen.

Erfgoededucatie valt onder de binnenschoolse cultuureducatie (kunst-erfgoed-media) genoemd in Programma 9 Cultuur en Monumenten.  Erfgoededucatie is geen kunsteducatie en vraagt zeer zeker een eigen aparte benadering naar leerkrachten. Deze subsidie mag dus niet vervallen.


Alice Geijsel, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

a.geijsel@omgevingseducatie.nl  www.omgevingseducatie.nl  www.regionalebronnenbank.nl
Autisme Informatie Centrum Hilversum  


Het Autisme Informatiecentrum in Hilversum, kortweg AIC Hilversum  genaamd, is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dankzij een subsidie van de gemeente Hilversum in 2010 van 7.500 euro kan dit AIC bestaan. Het AIC is gevestigd in het gebouw van MEE, Oude Torenstraat 45 in Hilversum.

In het AIC wordt informatie en lotgenotencontact voor  mensen  met autisme die in  Hilversum wonen en hun ouders, familie, partner en omgeving (school, studie, werk, hulpverlening)  beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zeer laagdrempelige manier door ervaringsdeskundige  vrijwilligers, allen ouder van een kind met autisme, sommige ook partner van een man met autisme.
Onderzoek wijst uit, dat 1,1% van de bevolking kampt met autisme. De doelgroep van het NVA van 1000 mensen met autisme in Hilversum is niet onaanzienlijk. Bovendien heeft elke persoon die aan autisme lijdt minstens 4 mensen in zijn omgeving die met hem/haar, dus met autisme, te maken hebben.  Als elk van die 1.000 mensen vier mensen in zijn omringend netwerk heeft, gaat dat over 4.000 mensen, dus is de doelgroep van de NVA in Hilversum 4.000 mensen. Er is dus veel werk te doen en bezuiniging op het werk van de NVA maakt dat in mindere mate mogelijk.  De NVA bekijkt wat er door herschikking, herordening en een andere aanpak toch kan. Geen bezuiniging maar helemaal stopzetten van de subsidie,waarvan in Hilversum sprake is voor 2011, betekent dat dit AIC niet meer kan voortbestaan.

Het AIC Hilversum is inmiddels goed geworteld in Hilversum. Elke vrijdagochtend (behalve in de schoolvakanties) kunnen mensen bij het AIC binnenstappen tussen 9.00-12.30 uur. Daarnaast organiseert het AIC  film/themabijeenkomsten voor max. 35 mensen (zaalgrootte), zoals recent over huwelijksrelaties waarbij een van beide partners autisme heeft en recent een informatiebijeenkomst over de woonmogelijkheden voor( jong)volwassenen met autisme. Het AIC organiseert ook maandelijkse  koffieochtenden voor vrouwen met een man met (sterk vermoeden van) autisme.

Dankzij een enthousiast en actief team van 8 vrijwilligers zijn er inmiddels in samenwerking met de bibliotheek Hilversum en het Tergooiziekenhuis ook daar AIC inloopspreekuren gestart, die zeer druk bezocht wordt (gemiddeld 3-7 bezoekers met een vraag of persoonlijk gesprek met een van de vrijwilligers. Anno oktober 2010 zitten we op een bezoekersaantal van ongeveer 140, we verwachten over het hele jaar 2010 een totaal aan 200 bezoekers te hebben gehad.

Het AIC is de enige plek in Hilversum en omstreken waar mensen zonder dossiervorming  die in de hulpverlening vereist  is, laagdrempelig contact kunnen hebben met ervaringsdeskundigen die aan een half woord genoeg hebben omdat zij precies weten wat leven met een kind of volwassene met autisme met zich mee kan brengen. Ook mensen die een vermoeden van autisme bij hun kind of partner hebben durven hier naar binnen te stappen om dit zonder hun naam bekend te hoeven maken te kunnen bespreken.
Het zou een gemiste kans voor Hilversum zijn om dit goeddraaiende AIC met contactmogelijkheden die nergens anders te halen zijn, te laten stoppen doordat de subsidie niet meer gegeven wordt. Hier is over 2011 niet slechts sprake van een bezuiniging, waarvoor wij als AIC begrip kunnen opbrengen, maar van de mededeling dat het AIC helemaal geen subsidie meer krijgt.


Dolien Buijs, Autisme Informatie Centrum Hilversum
E-mail: Dolien.Buijs@autisme.nl   www.autisme.nl

 


Leefbaar Hilversum heeft in de behandeling van de Begroting 2011 afgelopen donderdag onder anderen voorgesteld aan het college om minimaal 1 FTE te bezuinigen. Dat vertegenwoordigt een waarde van 100.000 euro en dat is meer dan voldoende om veel kleine maatschappelijke organisaties zoals bovengenoemde 3, alsnog die broodnodige subsidie te verlenen.

 


Peter van Westing
Verkiezingsprogramma