welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Bij een groot aantal gemeenten is al gebleken dat de verwachte opbrengsten van grondverkopen sterk naar beneden moesten worden aangepast en de te verwachten verliezen alvast moesten worden genomen. Lopen wij in Hilversum nu hetzelfde risico? Jazeker!


Eén groot project heeft n.l. al tientallen miljoenen gekost en voor een ander groot project gaan bedragen van die orde worden uitgegeven zonder dat dekking daarvan nu realistisch is.ilversum Hil

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 4 april waren de herziening van de grondexploitaties van Villa Industria (het vroegere Regev-gasterrein) en van Anna’s Hoeve aan de orde.


VILLA  INDUSTRIA 

Bij Villa Industria was er sprake van een enorme grondvervuiling en een ruzie met het bouwconsortium. De claim die dit consortium heeft ingediend vanwege o.a. een vertraagde start van de bouw, wordt afgekocht met ca. 6 miljoen euro. Verder is de gemeente meegegaan met de door het consortium gewenste herontwikkeling van het plan van 370 koopwoningen en –appartementen naar maar 104 huurappartementen. Dat scheelt dan veel in de grondwaarde voor het consortium. Het zal hier om een groot waardeverlies van het consortium gaan, dat de gemeente dan ook deels zal hebben gecompenseerd.

 


De vastgestelde grondexploitatie van 2012  laat nu een negatief saldo zien van  20,8 miljoen euro. Dat is een erg groot verlies voor onze gemeente. Dat verlies is voornamelijk ontstaan  als gevolg van de erg tegenvallende vervuiling en reinigingskosten van de grond. De gemeente heeft hier in het verleden enorme risico’s gelopen en genomen en heeft daar diep voor in de buidel moeten tasten.


"Veel geld gooien naar het diepe vuil," zullen we maar zeggen. De Hilversummers draaien daar voor op. Dat proces van gemeenschapsgeld in zwarte gaten laten vallen, en dan ook nog de enorme schulden verder laten oplopen, móet worden gestopt. Dit is een van de speerpunten van Leefbaar Hilversum.


De gemeentelijke Rekenkamer heeft de raad ook gewaarschuwd dat zij in de beginfase van vooral grote projecten meteen stevig moet inzetten en vooral op de grootste risico’s moet gaan letten. Dat is ook het doel van Leefbaar Hilversum voor toekomstige projecten.


ANNA’S  HOEVE

Het eerstvolgende grote project is dan het plan voor een groot woningbouwproject op  Anna's Hoeve. Het gaat hier om een miljoenenproject. De gemeente heeft 33 hectare grond verkregen die ook weer vervuild is. 13 Hectare zal worden bebouwd met 580 woningen. Het wordt een project met een erg hoge woningdichtheid en daardoor weinig groen. Het doel van de gemeente hier is nogal defensief: de hoge kosten van het bouwrijp maken, inclusief de grondreiniging, moeten worden gecompenseerd door de toekomstige grondopbrengsten. De grond zal t.z.t. in 2015-2017 worden uitgegeven aan projectontwikkelaars en particulieren.De voorlopige schatting van het college is dat er in 2015-2017 maar een klein verlies zal worden geleden op de grondexploitatie. Dat is absoluut niet realistisch. Het college gaat er namelijk van uit dat de verkoopopbrengsten van de woningen m.i.v. 2010  gelijk blijven t/m de verkoopperiode van 2015-2017. De verkoopopbrengst van de gemiddelde woning in Nederland is sinds 2008 al gedaald met ca. 20% en de grondwaarde met ca. 10 %. De gemiddelde verkoopopbrengsten zullen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog verder afnemen. Dus dat verlies heeft de gemeente al te pakken, maar nog niet genomen.


De algemene verwachting voor dit jaar is een verlaging van de verkoopopbrengsten met minimaal 5 % en de verwachting voor de komende jaren is ook nog negatief. Als wee de geruchten vanuit het Catshuisoverleg mogen geloven, dan gaat er kennelijk wat gebeuren met de aftrek van de hypotheekrente; dat zal ook een extra negatief effect op de woningmarkt hebben.


Het college kan dus niet met droge ogen volhouden dat er niks aan de hand is. En procentenverlaging van de verwachte verkoopopbrengsten t.z.t. schelen miljoenen aan grondopbrengsten voor de gemeente.  Het college blijft echter volhouden dat het allemaal wel zal gaan meevallen later. Daarin gesteund door de coalitiepartijen en vier oppositiepartijen.


Leefbaar  Hilversum  heeft  zich  in  de  raad krachtig ingezet  om vooral deze opbrengstenkant realistisch te maken. Wij hebben voorgesteld om het project voorlopig af te sluiten, de verliezen nu te nemen en het project pas weer op te starten als de woningmarkt weer blijkt aan te trekken. De aanbesteding van het grondwerk, dat een enorm bedrag gaat kosten, moet voorlopig worden opgeschort. Kosten voor de baat zal niet altijd anders kunnen, maar dan de kosten liever zo dicht mogelijk bij de baat. Ook om de rentelasten zo laag mogelijk te houden.


Alleen al de enorme uitgaven die aan dit project op Anna’s Hoeve zullen worden besteed, brengen al qua grootte een groot financieel risico mee. Hilversum is te klein en financieel te kwetsbaar om zich een dergelijk risico op  de hals te halen.


De gemeente heeft al een schuldenpositie die gaat oplopen tot 200 miljoen euro in 2014, met de hogere rentelasten van dien. Maar het is juist een doel van de coalitie om de schulden in elk geval niet te laten stijgen in 2010-2014. Daar komt zo niets van terecht: ook als gevolg van de ambitieuze, grote bouwplannen. Er zijn ook nog andere projecten komen opdagen die flink wat geld gaan kosten zoals bijvoorbeeld de plannen voor het Langgewenst.


We hebben te maken met een coalitie en een college dat dubbel bezig is.

Zij beloven  de Hilversummers geen hogere schulden en rentelasten, en geen nieuwe grote projecten op te zullen starten i.v.m. de financiële risico’s. Maar de schulden en de rentelasten gaan wél flink omhoog en er worden wél geldverslindende nieuwe en risicovolle projecten gestart. Wel beloven en niet doen; dat is politiek op z’n slechtst vinden wij.


De huidige bezuinigingen op de bureaucratie leveren t.z.t. mogelijk minder op dan de financiële risico’s die het college nu willens en wetens gaat lopen op grote projecten. Dat zou dan inhouden dat de enorme bezuinigingsinzet die velen nu leveren, met de pijn en kosten van dien, niet zou opwegen tegen de niet te stoppen ambitie van de coalitie en het college om grote projecten door  te zetten.


De linkerhand geeft makkelijk meer uit dan wat de rechterhand met moeite probeert te besparen, zullen we maar zeggen…

Leefbaar Hilversum zal de ontwikkelingen van de grote projecten op de voet blijven volgen.

 

Henk Blok

Verkiezingsprogramma