welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen woensdag was er weer een raadsvergadering (Het Besluit) en voorafgaande een vragenuurtje met vragen aan het College.

Hier volgt een kort verslag.Vragenuurtje

 

Rondleiding Oosterspoorpleinbuurt

Wethouder Frans van Osch merkt op dat hij goed op de hoogte is van de problematiek in deze buurt. Hij stelde dat er wel degelijk handhaving plaatsvindt, desnoods via bestuursdwang. Dit is een juridische maatregel die echter nogal veel tijd in beslag neemt en zorgvuldig moet gebeuren. Het duurt erg lang voordat er resultaten geboekt worden.

 

Verbetering winkelcentrum Kerkelanden

Wethouder Jan Rensen is druk in overleg met alle belanghebbenden en is bijna klaar. Er moeten nog enige details worden ingevuld. Er is een klankbordgroep van winkeliers, maar de communicatie met de onafhankelijke winkeliers verloopt niet goed. De wethouder zegt toe alle winkeliers te informeren over de plannen.

 

Aanpak leegstand kantoren in Hilversum

Wethouder Rensen meldt dat Hilversum landelijk een van de koplopers is bestrijding van de leegstand. Er komt nieuwe leegstandwet waarin bestemmingsplannen sneller aangepast kunnen worden. Hier is nu het wachten op. 

Egelshoek

Ondanks eerdere toezeggingen tijdens bijeenkomst deze zomer om te komen tot een bewonersoverleg, hebben zich geen bewoners aangemeld om hieraan deel te nemen.

Op 11 oktober zou er weer een overleg zijn met bewoners van de Egelshoek maar door gebrek aan belangstelling is deze avond helaas niet doorgegaan.

De gemeente ligt op schema met het inrichten van nieuwe plekken.

Burgemeester Broertjes en wethouder Rensen gaan samen binnenkort op werkbezoek naar de Egelshoek.

 


Het Besluit

 

Tijdens het Besluit werd afscheid genomen van John van Otterloo en in zijn plaats Bianca Verweij als nieuw raadslid beëdigd. Leefbaar Hilversum wenst John veel woonplezier toe in zijn nieuwe gemeente Laren (Gelderland) en Bianca veel succes toe in haar nieuwe functie.

 

Er stond een heftige discussie omtrent voorstel over agendapunt Verordening functioneringsgesprekken burgemeester. De oppositie vroeg zich af waarom dit agendapunt niet eerst in de Discussie was behandeld. De heer Smit (D66) antwoordde dat verordening uitgebreid in presidium was besproken met alle fractieleiders en mede daarom rechtstreeks in Het Besluit is geagendeerd. De verordening werd met meerderheid van de Raad aangenomen.

 

Agendapunt Aankoop Loorntzweg 46c werd met debat behandeld. De Raad heeft gewezen op risico van verontreiniging van de grond en de kosten. Op de Lorentzweg komen 11 duurdere koop-eengezinswoningen. Wethouder Rensen ziet dit deelproject als onderdeel van het gehele gebied Villa Industria. Dit houdt in dat er ruimschoots voldaan wordt aan verdeling tussen sociale woningbouw (37%) en overige bouw.

 

De parkeertarieven in Hilversum gaan fors omhoog. Er is benchmark gedaan met overige gemeenten en Hilversum zit na verhoging in de middenmoot.Een deel van opbrengst gaat naar het fonds Algemene middelen om zodoende minder te hoeven bezuinigen op andere posten in de begroting.

De gemeente wordt fors getroffen door de maatregelen van Rijksoverheid en moet minimaal 13,5 miljoen bezuinigen tot 2014.

 

De Verordening wet inburgering 2011, waarin geen geld meer beschikbaar is ter ondersteuning aan nieuwe Hilversumse Nederlanders, is puur tot aan de opgelegde, grote financiële kortingen vanuit Den Haag. Het is eenvoudig weg niet meert te betalen. Dit tot spijt van wethouder Eric van der Want en frustratie van met name de oppositie.

 

Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma