welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen woensdag vond de eerste Discussie plaats sinds de laatste vergadering medio juli.

Je kon merken dat iedereen weer goed uitgerust was en er zin in had. Standpunten en pleidooien werden met verve over de bühne gebracht, de debatten waren scherp, er was gevoel voor humor. Kortom: We zijn weer begonnen!

 

Plannen Voor  Anna’s Hoeve

Afgelopen woensdag was er in de raad de eerste Discussie na het zomerreces.

Aan de orde waren o.a. het nieuwe bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie op het gebied van Anna’s Hoeve. 

De oude installatie zal worden gesloopt en worden vervangen door een nieuwe en modernere installatie op een andere plaats op hetzelfde terrein. De gemeente zal op de vrijgekomen ruimte een woningbouwproject van ca. 630 woningen mogelijk gaan maken. Die zullen dan volgens de planning in 2014 gebouwd moeten gaan worden door ontwikkelaars en particulieren.

 

Maar er zal eerst stevig moeten worden aangepakt om de bodemvervuiling te saneren. Dat gaat veel geld kosten. Van de afgegraven vervuilde grond wordt een berg van 25 m. hoog gemaakt. Er is een reëel risico dat deze enorme en zware berg gaat inklinken en doorzakken tot aan het grondwaterniveau. Dan slaat de vervuiling door in het grondwater en dat moeten we niet hebben. Dat is een te groot risico. Leefbaar Hilversum heeft B+W gevraagd de Raad hier nog over te rapporteren. Mocht blijken dat onze zorg terecht is, dan zullen wij er stevige extra maatregelen moeten worden genomen om grondwatervervuiling te voorkomen.

 

Voor de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan voor 630 woningen zal de komende maanden een stedenbouwkundig bureau worden ingeschakeld. De Raad heeft al een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Het bureau maakt op basis daarvan t.z.t. een Masterplan waarin de randvoorwaarden dan zijn opgenomen. Dat Masterplan komt dan in de Raad.

De Raad gaat op 21/9 a.s. nog een definitief besluit nemen over de Visie op het te ontwikkelen plangebied. Die Visie moet het bureau als leidraad gaan gebruiken.

De criteria daarvoor zijn:

  1. Planinvulling, beeldkwaliteit, groen. LH vindt dit het belangrijkste punt omdat dit alles met leefbaarheid te maken heeft.
  2. Betaalbare woningen. Hier moet een verantwoord gespreid woonbeleid worden ontwikkelingen
  3. Duurzaamheid. Hier heeft de Raad in principe al toe besloten.
  4. Financiële optimalisatie. Dit plangebied mag niet leiden tot verliezen voor de gemeente. Vooral door de grondvervuiling zijn er nog onbekende risico’s.


De raad moet aan de hand van wegingsfactoren, op 21/9 gaan vaststellen waaraan de visie moet voldoen. In de Discussie waar dat allemaal aan de orde was leek het net een schoolklasje met allerhande rekensommetjes en rekenvoorbeelden, wegingpercentages etc. Wel een stukje nostalgie, maar niet zo erg zinvol.

Het besluit om hier een duurzame wijk te gaan bouwen, is in principe al genomen. Voor Leefbaar Hilversum geldt dat leefbaarheid voorop staat.

De wijk moet volgens ons een representatieve afspiegeling zijn van de bevolking van Hilversum: sociale woningbouw, maar ook stadvilla’s, starterswoningen, eengezinswoningen etc.

 

B+W gaat ervan uit dat er minimaal een sluitende grondexploitatie zal gaan komen met een maximaal rendement voor de gemeente. Om dat zo zeker mogelijk te maken heeft LH voorgesteld om bij de a.s. aanbestedingprocedure voor de stedenbouwkundige bureaus die sluitende grondexploitatie als conditio sine qua non te stellen. D.w.z. dat bureaus die geen kans zien om de grondexploitatie minmaal sluitend te krijgen, niet meer mee doen met de gunning.

De gemeente kan zich niet meer financiële risico’s veroorloven dan er al zijn in andere projecten. De schuldpositie van de gemeente loopt de volgende jaren nog op met de toenemende rentelasten van dien. Dat is op zich al erg vervelend, maar dat moet dus niet nog erger worden. Het collegeprogramma gaat uit van geen oplopende schulden en dat lukt toch al van geen kant.

Financiële soliditeit staat voor Leefbaar Hilversum voorop. Zeker ook voor dit riskante en nog niet goed in te schatten project.

Henk Blok

 

Notitie Nadeelscompensatie

Eerder dit jaar is er gediscussieerd, op voorspraak van de Christen Unie, over voornamelijk het incidentele geval van de heer Schouten, eigenaar van De Trofee, die door de langdurige werkzaamheden van de ring Zuid aan de Diependaalselaan, grote inkomsten derving heeft gehad.

Hij kwam niet in aanmerking voor compensatie, omdat hij dit financieel niet komen aantonen.

Deze discussie was niet bedoeld om wederom dit specifieke geval uitvoering te behandelen, maar gaat puur om de in Hilversum geldende regels nog eens door te praten. 

Conclusie van alle partijen was, dat de notitie niet eens onredelijk, maar realistisch is opgesteld. Wel wordt aan de wethouder gevraagd om de 15% niet als absolute grens te zien, maar als een richtlijn. Aangezien het maar om een heel klein percentage ondernemers gaat, dat een beroep doet op deze compensatie, is het dus gewenst dat de gemeente zijn menselijk kant toont en de zaken dus zeer individueel gaat kijken. Verantwoordelijke wethouder Boog gaf aan dat hij dit eigenlijk altijd al doet.

 

Dat betekent in het geval van De Trofee, de heer Schouten nieuwe informatie heeft aangedragen die nader bestudeerd al worden en waarna er opnieuw een gesprek zal plaatsvinden. Hiermee konden alle partijen, de wethouder en de heer Schouten mee leven.

 

Na afloop van de disscussie bedankte de heer Schouten mij persoonlijk voor de inzet die Leefbaar Hilversum voor hem heeft betekend. En ja, daar doen we het tenslotte voor …

Peter van Westing

 

Begroting Goois Natuur Reservaat (GNR)

Ook voor deze begroting geldt geen scenario's 5-10-15% bezuinigingen, ondanks het feit dat de opdracht niet is uitgevoerd.

Wethouder Van der Want is niet gelukkig met verwachte afwijzing van de begroting.

De opdracht aan de wethouder uit deze discussie, is dat er nader onderzoek naar de efficiency van het GNR gedaan moet worden en dat de mogelijkheden bekeken worden van fusie met stichting Natuurmonumenten.

Er is nog geen duidelijkheid over het standpunt van de gemeente Amsterdam om uit GNR te stappen.

De raad wil weten welke nieuwe projecten er in 2012 zijn, welke kosten hieraan verbonden zijn. Tevens moet het GNR zich alleen richten op 't Gooi.

Dit onderwerp komt met debat terug in het Besluit.

 

Monumentenbeleid

Een ruime meerderheid van de raad is eens met het voorstel van het college. De raad verzoekt wethouder Van der Want om meer aandacht te besteden aan de Hilversumse monumenten en zeker en aan het achterstallige onderhoud. Problemen zijn er met het AVRO-orgel en het monument op de Tesselschadestraat.

Dit onderwerp komt zonder debat terug in het besluit.


 

Geluidsschermen langs diverse locaties bij het spoor

De partijen zijn zeer content met de voorgestelde inspraakrondes. Wethouder Van der Want is nog in overleg met Prorail om te bekijken of Hilversum ook in aanmerking kan komen voor een nieuwe techniek, die spoorwegggeluid absorbeert d.m.v. lagere schermen.

Mede door de geplande inspraakrondes met de buurt bewoners zal dit project eind 2013 gerealiseerd zijn.

De kosten van de schermen komen geheel voor rekening van Prorail.

Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma