welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De gemeenteraad heeft de jaarlijkse zgn. planning- & controlkalender vastgesteld. Daarbij wil LH dat de raad een gespecificeerd overzicht houdt over de bestedingen. LH-raadslid Ad Decker heeft in de raadsvergadering gezegd het oneens te blijven met de stelling van wethouder Walters "dat zij alleen de wet moet uitvoeren".

 

Dat moet zij natuurlijk wel, maar wij hebben nergens kunnen vinden dat dat zou betekenen dat de raad akkoord moet gaan met het voorstel de begroting 2008 op het niveau van baten en lasten per programma vast te stellen.

 

LH vindt de nauwkeurigheid van de definities van bijv. de prestatie-indicatoren bij de diverse functies te gering om op dit moment al in te stemmen met autorisatie op een niveau hoger.

 

"De raad moet in staat worden gesteld om het college te kunnen controleren op een niveau, waarbij zij een goed inzicht en beeld krijgt van de financi?le situatie binnen de gemeente. Dan wordt er ook voldaan aan de taakstelling van een wethouder". Decker bracht nog eens in herinnering wat de gemeentewet zegt op dit punt:

 

"Een wethouder is gehouden te werken volgens wat de Gemeenteraad taakstellend dan wel controlerend van hem/haar verlangt. Vaak worden veel voorkomende zaken door de raad gedelegeerd aan het college van B&W. Hij/zij dient de Raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn."

 

Daar hoeven we niets aan toe te voegen. Vandaar dat LH de motie hierover heeft gesteund.

Verkiezingsprogramma