welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Hilversum ligt prachtig tussen verschillende heidegebieden. Dat betekent echter ook dat er niet veel ruimte is voor nieuwbouw. Daardoor verdwijnen speelveldjes en andere stukken groen uit de binnenstad. LH zet vraagtekens bij de noodzaak tot het bouwen van het grote aantal woningen dat in de woonvisie als doel staat; uit landelijke cijfers blijkt dat in de nabije toekomst ook in 't Gooi de behoefte aan woningen zal afnemen. ')




Wij zijn bang dat het met de bouw van woningen dezelfde kant op zal gaan als met de bouw van bedrijventerreinen. Daar wordt - ondanks het achterblijven van de vraag - tóch doorgegaan met bouwen, vaak ten koste van natuur en andere unieke plekken.
Daarom vindt LH dat de gemeente Hilversum alles in het werk zou moeten stellen om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande locaties. Niet alleen door te renoveren in plaats van te slopen. Maar ook door gebruik te maken van leegstaande ruimtes boven winkels
 
VOORDELEN WONEN BOVEN WINKELS
 • De leefbaarheid, uitstraling en aantrekkingskracht van de binnenstad verbetert waardoor ook het winkelklimaat verbetert;
 • Het historisch erfgoed wordt behouden;
 • Het draagt bij aan de volkshuisvestingsopgave (kwantitatieve woningtekorten);
 • Het draagt bij aan het kwalitatieve woningaanbod (kinderloze stadsliefhebbers en empty nesters);
 • Het draagt bij aan het woningaanbod voor starters en studenten (willen het liefst goedkope woonruimte in het centrum);
 • Geen weerstand van buurtbewoners/belanghebbenden die bezwaar maken tegen het verdwijnen van alweer een stukje mooi Hilversum.

Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Maastricht, zijn zeer succesvol met het concept “Wonen boven Winkels”. Ook in Hilversum staan talloze woningen boven winkels leeg. Uit een inventarisatie van Dudok Ontwikkeling blijkt dat er in 2004 ongeveer 150 woningen boven winkels leeg stonden. In januari 2006 heeft de gemeente een convenant gesloten met Dudok Wonen en de Hilversumse Ondernemersvereniging STRO. De verwachting was toen dat er zo’n 30 tot 60 woningen zouden kunnen worden gerealiseerd.

LH HEEFT HIEROVER VRAGEN GESTELD AAN HET COLLEGE
 1. Uit de inventarisatie blijkt dat er 150 woningen boven winkels zouden leegstaan; waarom beperkt het convenant zich tot slechts maximaal 60 woningen?
 2. Zijn die 60 woningen inmiddels gerealiseerd? Zo nee, hoeveel dan wel? Waarom wordt er niet meer energie gestoken in pogingen om woningen boven winkels te realiseren?
 3. Heeft de gemeente een beleidsvisie ontwikkeld inzake wonen boven winkels waaruit blijkt welk belang Hilversum hieraan hecht en hoe Hilversum wil bereiken dat de komende jaren daadwerkelijk (meer) woningen boven winkels worden gerealiseerd? Zo nee; waarom niet?
 4. In hoeverre wordt bij bouw en/of verbouw van panden in het centrum rekening gehouden met de mogelijkheid van wonen boven winkels? (Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van voorzieningen en/of het positioneren en ontwerpen van nieuwe ontsluitingen).
 5. Heeft de gemeente een contactpersoon Wonen Boven Winkels? Zo nee, is het college bereid om die alsnog aan te stellen?
 6. Veel gemeenten zetten ISV-gelden in (subsidiebedragen die variëren van € 5.000 tot 20.000). Is Hilversum hiertoe ook bereid? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, waarom niet?
 7. Is er een gemeentelijk subsidieprogramma inzake Wonen Boven Winkels dat gericht is op panden van lokale eigenaren? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft het college overwogen om een constructie met een laagrentende lening in te stellen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten? Zo ja, wat is het resultaat van die overweging? Zo nee, waarom niet?
 9. Waarom wordt in de regionale woonvisie niet meer aandacht besteed aan het concept Wonen Boven Winkels?

Marianne Berenschot

 

') De verwachting is dat de bevolkingsgroei in Nederland na 2020 stagneert en zelfs daalt. Volgens de PRIMOS-prognose 2003 zou de woningvoorraad in Hilversum met 1.747 woningen toenemen tot 2.019. Dat zou dus een reëel maximum zijn. Het College wil echter ongeveer 3.000 nieuwe woningen bouwen, terwijl blijkt dat de behoefte voor eigen aanwas ongeveer 800 à 1.000 woningen bedraagt! Het realiseren van 3.000 woningen zal naar verwachting leiden tot 4.000 extra inwoners! (Bron: Woonvisie Hilversum 2006-2009)
Verkiezingsprogramma