welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Ruim een maand geleden is de fractie van Leefbaar Hilversum benaderd door een slachtoffer van een geweldsdelict, begin februari dit jaar.  Deze Hilversummer van 30 jaar zag ons als zijn laatste strohalm omdat hij zich niet begrepen en onheus bejegend voelde door met name de politie en de gemeente (o.a. de burgemeester). Hij heeft ons zijn verhaal verteld. We spraken af dat we de zaak nader zouden onderzoeken.

 

Na achtereenvolgens met de gemeente, politie, de sociale dienst en Slachtofferhulp gesproken te hebben, trokken we een aantal conclusies:


Er is nogal wat fout gegaan. Daarin had iedere partij een aandeel. Ook het slachtoffer.

2  Strafrechtelijk zijn we geen partij in deze. Er zijn juridische procedures als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter of voor een klacht t.a.v. het gedrag van de politie.

Er heeft een evaluatiegesprek met het slachtoffer en slachtofferhulp plaatsgevonden. LH heeft daarin over bovenstaande bevindingen met het slachtoffer gesproken en aangegeven in gesprek te willen met de wethouder Sociale Zaken, Jan Rensen om te kijken of we deze jonge Hilversummer meer stabiliteit en richting in zijn leven kunnen geven in de vorm van huisvesting en een uitkering of werkmogelijkheden. Wij vinden dat er een morele verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente op sociaal gebied voor een dergelijk slachtoffer van een geweldsdelict. Het slachtoffer zou zelf samen met slachtofferhulp een gesprek aangaan met de sociale dienst begin juni.

 


Wethouder Rensen (foto: gemeentesite)


Op 26 mei heb ik een  e-mail aan de wethouder gestuurd met daarin een korte uitleg en de aanvraag van een gesprek. In een kort onderhoud op diezelfde 26 mei na de Discussie met collega raadslid Gerrit vd Waals, had de wethouder aan hem gevraagd wat nu precies de bedoeling was. Hij wilde geen gesprek met het slachtoffer daarbij. Dat had hij kunnen weten, want in mijn mail stond expliciet aangegeven dat Gerrit en ikzelf alleen bij dat gesprek zouden zijn. Toen hij daarover nader was geïnformeerd, heeft hij aangegeven contact op te nemen.

Toen ik geen gehoor kreeg, heb ik ruim een week daarna een reminder gestuurd op 1 juni. Wederom bleef het stil. Ik heb toen de telefoon gepakt en het secretariaat om opheldering gevraagd. Een dag later was er in mijn voicemail ingesproken dat heer Rensen geen prijs stelde op een gesprek. Ik was echt furieus.

Een dag later tijdens de raadsvergadering van 2 juni kwam hij naar me toe om te zeggen dat het dossier bij burgemeester Bakker lag. Dat had hij toch direct kunnen zeggen?


Burgemeester Bakker ( (foto: gemeentesite)Ik heb direct de volgende dag een mail gestuurd naar de heer Bakker. Die vertelde tijdens de Discussie vorige week 9 juni dat hij geen gesprek wilde met het slachtoffer erbij. Hij kwam op mij nogal angstig over. Wat is er in het verleden in hemelsnaam gebeurd? Hij mag en kan hier niet over uitwijden. Ook toen heb ik aan de burgemeester aangegeven dat dit ook niet de bedoeling was. Hij vertelde dat hij zelf ook niet zoveel kon doen. Ik heb hem toen aangegeven dat hij wel over en groot gemeentelijk netwerk beschikt en dat LH een gesprek wilde hebben met alle relevante partijen om de hulpvraag meer te stroomlijnen en nu eindelijk iets voor het slachtoffer te dóen. Hij vertelde me dat hij dit zou oppakken.

 

Eind vorige week heb ik een telefonisch onderhoud gehad met het slachtoffer om hem bij te praten van de moeizame gang naar een gesprek. Tijdens dit gesprek bleek dat het slachtoffer een positief en constructief gesprek had gehad met de sociale dienst en dat zijn uitkering voorlopig gecontinueerd zal worden. Tevens vertelde hij dat hij de sleutel had gehad van een tijdelijke (anti-kraak) woning.

Dit betekende dat de doelstelling die we voor ogen hadden nl. huisvesting en een financiële ondergrond, bereikt waren. Ik heb dan ook een mail gestuurd naar de burgemeester om aan te geven dat het gesprek uiteindelijk niet meer nodig was.

Concluderend kan ik zeggen dat LH blij is dat het slachtoffer zelf de (voorlopige) oplossingen heeft gevonden. We hebben hem uiteraard van harte gefeliciteerd en succes toegewenst. In mijn mail aan de burgemeester heb ik hem aangeraden hetzelfde te doen.

Anderzijds vind ik dat, gezien de urgentie en het belang van deze zaak, de wethouder en burgemeester laks hebben gereageerd op onze meerdere verzoeken. Zo ga je niet met raadsleden om. Dit geeft te denken wat er allemaal gebeurd kan zijn voor onze bemoeienis met deze zaak. Waar rook is is vuur. Dit laatste vind ik een pijnlijke constatering.

 

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma