welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Tijdens het Besluit van gisteren in een zeer verhit raadhuis werd de door het nieuwe college opgestelde Zomernota besproken. Leefbaar Hilversum is van mening dat er met name in staat waar niét op bezuinigd gaat worden. Het plan blijft erg vaag over de concrete maatregelen. De raad moet maar even geduld hebben: het komt allemaal in september.

Leefbaar Hilversum heeft in haar verkiezingsprogramma al aanbevelingen gedaan om op een verantwoorde wijze de komende 4 jaar te bezuinigen. Uiteraard hebben wij dan ook in ons betoog gisteravond een constructieve uiteenzetting gedaan van waar volgens óns de schoen wringt.

Personeel en organisatie

Er wordt door het college gesproken over een Management Development traject. Dat is natuurlijk prima, maar daar gaat nog een fase aan vooraf: is het huidige management binnen de gemeente capabel genoeg?

Wij weten eigenlijk bitter weinig over het personeelsbeleid bij de gemeente. Is er sprake van een HR cyclus? Wordt er een methodiek gevolgd waar bij iedere medewerker een planningsgesprek heeft aan het begin van het jaar waarin concrete ontwikkel- en resultaatafspraken worden gemaakt? Volgt er halverwege het jaar een voortgangsgesprek waarin evt. bijgestuurd kan worden? Vindt er aan het eind van het jaar een evaluatie plaats? Wordt er bij aanblijvend disfunctioneren een exit-traject ingegaan? Allemaal belangrijke zaken als je het hebt over het ontwikkelen van personeel. Waarom krijgt de raad geen P&O rapportages waarin dit soort statistieken worden weergegeven? LH vindt dan ook dat hier verandering in moet komen.

Daarnaast zijn wij voor een onderzoek door een onafhankelijke partij naar de efficiency en effectiviteit van onze gemeentelijke processen. Het kan altijd slimmer, beter en slanker is ons devies.

M.b.t. het externenbeleid: natuurlijk is LH voor zo weinig mogelijk externen. Echter moeten we vaststellen, dat er op sommige onderdelen binnen de gemeente onvoldoende kennis is. Vooral op het gebied van  grote projecten en  grondexploitatie. Met opleiden alleen kom je er niet: zorg dat bekwame interimmers tijdelijk gaan managen en tevens hun kennis gaan overdragen aan de vaste medewerkers. Dat verdient zich op relatief korte termijn dubbel en dwars terug. Juist van die praktijkervaring van die door de wol geverfde mensen valt veel te leren. Zorg ervoor dat oudere medewerkers meer gaan coachen en hun kennis overdragen voordat zij ‘ineens’ met pensioen gaan. Zorg voor kennisborging: minder in het hoofd en meer op papier. Ga geen mensen meer opleiden die binnen korte termijn toch al weggaan.

LH is voor een selectieve vacaturestop. Alleen díe vacatures vervullen die absoluut noodzakelijk zijn. Dat vergt een kritische kijk. Een vacaturestop kan juist heilzaam werken. Meer druk kan ook leiden tot creativiteit. Je móet dan wel streven naar een effectiever en efficiënter proces.

Het college wil de komende jaren veel geld uitgeven aan personeelsontwikkeling. Dat is natuurlijk een goede zaak. Wel wil LH een kosten-batenanalyse zien voor die komende periode. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Waar willen we over 2 jaar staan en met wie? Laten we vooral niet vergeten dat personeelskosten verreweg de grootste post is: 50 milj per jaar. Hier móet dus het meest op te bezuinigen zijn.


Grondexploitatie

In 2009 was nog een bescheiden winst van € 0,6 mln. In 2010 was er een verlies van €. 2,8 mln. M.i.v. 2011 zijn er zeer beperkte positieve resultaten te verwachten.

Daarom bouwen we geen reserves op en lossen we geen schulden af. De VVD heeft  in verkiezingstijd geroepen dat we anders maar op de ‘pof blijven leven’ en ‘leentje buur blijven spelen.’ Waarom hebben zij op dit zeer essentiële punt hun standpunt gewijzigd? Zeker nu een We moeten rekening houden met de generaties na ons die we opzadelen met een steeds hogere schuldenlast. Deze begrote resultaten zijn te minimaal voor de gewenste opbouw van reserves en de aflossing van schulden, die door dit college niet voorzien is.

Pas  m.i.v. 2013 worden baten verwacht van de aanpak van de grondportefeuille. Dat is te laat. We moeten nu extern de portefeuille laten doorlichten en dan gaan saneren. Desnoods deels afboeken, maar wel cash binnenhalen om schulden f te lossen en de rentelasten te verlagen. De uitkomsten van de grondexploitaties zijn te onzeker en riskant en kunnen ook heel erg gaan tegenvallen. Er moet dan dus nóg meer worden bezuinigd.


HOV

Er wordt door het college o.a. aangegeven dat er geen grote infrastructurele projecten gaan starten de komende 3,5 jaar. Wij zijn hier blij mee, want dat betekent dat de HOV lijn tussen Huizen en Hilversum, waar overigens zowel de Huizenaren als de Hilversummers fel op tegen zijn, deze collegeperiode niet doorgaat. Wat LH betreft komt ie er nooit, want de meerwaarde is tot op heden niet aangetoond en alle overheidsprojecten worden nog altijd vele malen duurder en duren vele malen langer dan geraamd.


  Woonlasten

Verder staat er in dit stuk dat de woonlasten zullen worden verhoogd  met meer dan de inflatiecorrectie als meer bezuinigen onmogelijk/onverantwoord is. Tevéél uitgeven is pas onverantwoord. LH is fel tegen iedere verhoging van meer dan die correctie en is er van overtuigd dit geen optie is. Geen verhoging van de gemeentebelastingen!

Op een groot aantal posten wordt niet of weinig bezuinigd. Er wordt volgens het collegeprogramma zelfs meer besteed. De ruimte voor bezuinigingen is daardoor wel heel erg beperkt geworden. De nadruk zal onvermijdelijk primair komen te liggen op het structureel terugbrengen van het ambtenarenapparaat. Dus als eerste uitgangspunt: dezelfde taken met minder medewerkers.

 

  Grote projecten: de Vorstin

De Vorige wethouder Cultuur heeft gezegd ‘geen partij te zijn in deze.’ Onzin: de gemeente s eigenaar van een peperduur gebouw dat door de innovatieve revolutionaire wijze van bouwen vele malen duurder is geworden en veel te laat is opgeleverd. Daardoor is de huur te hoog geworden en is de subsidie navenant hoger. Dit gebouw zal nooit meer terug worden verdiend. Een voorbeeld van slecht projectmanagement en een te reactieve houding van het college. Op informele wijze had de wethouder met name het afgelopen jaar kunnen weten van de interne problemen en daar wat aan kunnen doen. Nu moet zijn opvolger wederom een onderzoek gaan doen, waardoor weer kostbare (exploitatie)tijd wordt verspild. Ga vooral op zoek naar meerdere en/of andere huurders en ga eens ‘buurten’ bij grote poppodia als de Melkweg of Paradiso om te kijken hoe zij hun begroting opstellen.

Hoe nu verder: we zijn blij dat wethouder Rensen de motie van o.a. LH heeft overgenomen om voor de projecten Anna’s Hoeve, Villa Industria en Langgewenst eerst met een gedegen investeringonderbouwing te komen, een risicoanalyse en een overzicht van aansprakelijkheden. Tezamen met onze ideeën en voorstellen m.b.t. personeelsbeleid moet dat dan toch tot betere resultaten gaan leiden.

LH kan niet wachten tot het september is. We zijn heel benieuwd wat er uit de collegetombola gaat komen, als het gaat om 10 miljoen bezuinigen. Wij wensen hen dan ook veel wijsheid en daadkracht toe de komende weken.

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma