Het GOOIS SMART GRID PLAN 

Door toename van het elektriciteitsverbruik neemt de belasting van het elektriciteitsnet toe. Vooral als we in 2040 Energieneutraal willen zijn zal de gaslevering afgebouwd moeten worden en wordt er een groter beroep gedaan op het elektriciteitsnet. Er dreigen dan netdelen overbelast te raken doordat meerdere en grotere elektriciteitsproducenten elektriciteit op het net ‘invoeden’ op basis van niet-regelbare bronnen zoals windturbines en zonnecellen. Bovendien zijn er steeds meer huishoudens maar ook bedrijven en gemeenten waar wel veel productie is opgesteld, maar weinig vraag is. Dit vergroot het risico voor overbelasting.

Om deze reden dient het net dan aangepast of verzwaard te worden. Daarentegen kunnen, door vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen, stroompieken worden afgevlakt. Door bovendien een intelligente ringstructuur in het netwerk aan te brengen wordt deze ook minder gevoelig voor storingen. Bij calamiteiten kan een ring deels afgesloten worden, waarbij de stroomvoorziening vanaf de andere kant kan worden voortgezet. Hierdoor wordt economische schade ten gevolge van stroomuitval voorkomen.

Een slim netwerk binnenshuis meet het stroomverbruik en kan dit verbruik reguleren. Zo schakelt het slimme netwerk apparaten in wanneer het stroomtarief op dat moment laag is. Zelf-opgewekte stroom, afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen of micro-warmtekrachtkoppeling van een HRe-ketel, wordt ingezet voor eigen verbruik, of terug geleverd aan het net. Het voordeel van zelf-opgewekte stroom is nu dat hierover geen belasting hoeft te worden betaald. Het kan dan toch voordeliger zijn om deze, voor toekomstig eigen gebruik, tijdelijk lokaal op te slaan. Zo kan bijvoorbeeld de accu van de elektrische auto hiermee worden opgeladen. Deze accu kan ook stroom terug leveren als het nettarief hoog is.

Voor tijdelijke opslag kan bovendien gebruik worden gemaakt van thermische opslagsystemen. Hierbij worden elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming en warm tapwater ingezet. Een slim netwerk zorgt ervoor dat dit allemaal volautomatisch gebeurt, zonder tussenkomst van de consument. Het slimme elektriciteitsnet buitenshuis, ook wel Smart Grid genoemd, communiceert met zowel de slimme huishoudelijke- en bedrijfsnetwerken, als met energiebedrijven en decentrale opwekkers als bijvoorbeeld kleinschalige windparken, zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingcentrales.

Zo kunnen in de Smart Grids vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Leefbaar Hilversum en Smart Grid

Leefbaar Hilversum wil een aanzet geven om te onderzoeken voor een Smart Grid in ’t Gooi. Samen met netwerkbeheerder Alliander en onze buurgemeenten wordt een Goois Smart Grid plan opgesteld. Door de ontwikkelingsplannen van het Crailo-terrein tot een duurzame woon-werkwijk wordt hierdoor een grote kans geboden met de buurgemeenten een start te maken van een Goois Smart Grid plan.

Immers door de aankoop  in december 2017 door Laren, Gooise Meren en Hilversum kan er een overeenkomst gesloten worden om dit landgoed over 6 jaar tot één van de meest ecologische wijken van het land te ontwikkelen.

Bij de huishoudens en bedrijven worden slimme meters en slimme schakelaars geïnstalleerd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de inzet van warmtepompen, intelligente warmte- en koudeopslagsystemen en het gebruik van slimme transformatoren, die zelfopgewekte elektriciteit aan het net terugleveren.

Alliander Jules Energy investeren in de ontwikkeling van smart grids (alternatieve ‘open’ netten). Met Zown, onderdeel van Alliander, worden klanten geholpen met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities door lokaal opgewekte en gevraagde energie realtime te koppelen. Hierdoor kunnen deze hun energievoorziening meer zelf regelen, terwijl de netbeheerder slimmer kan investeren in aanleg en vervanging. Zown ondersteunt met technisch, organisatorisch en regulatoir verantwoorde oplossingen door het ontwikkelde Microgrid Platform.

Vervolgens wordt onderzocht hoe dit te koppelen valt op het gehele electriciteitsnet van ’t Gooi en welke gebieden op eenvoudige manier hierop kunnen worden aangesloten.

Op deze wijze wordt mede door Leefbaar Hilversum de basis gelegd van het Goois Smart Grid, een autonoom netwerk te voorzien van duurzaam opgewekte energie.

Met slimme energienetwerken ‘een duurzame samenleving met een Leefbaar Hilversum in ‘t Gooi’

Laat een reactie achter