Hieronder alle door ons reeds eerder gepubliceerde artikelen over de visie van Leefbaar Hilversum op mobiliteit.

HET DUURZAME MOBILITEITSCONVENANT VAN ’T GOOI

Met Hilversum, het groene hart van ’t Gooi, willen we onze leefomgeving behouden of zelfs verbeteren. Dat kan niet  zonder de omliggende buurgemeenten en verschillende organisaties. Als Leefbaar Hilversum dienen we een voortrekkersrol tenemen op het gebied van een duurzaam mobiliteit beleidsplan.

Recente voorbeelden die onderdeel uitmaken van zo’n beleidsplan zijn goede initiatieven van    

 • D66 voor het Groen Manifest met als thema “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”. Hierbij wordt gevraagd om de centrale regie te nemen naar allerlei organisaties die zich bezig houden met de natuur in ’t Gooi
 • Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie die het Park+Bikeplan bedacht hebben zodat één van onze  Kerngebieden (bedrijventerreinen), het Media Park, beter bereikbaar wordt.

Een duurzaam mobiliteitsplan is ingrijpend om ten uitvoer te brengen. Enerzijds halen we stukjes natuur weg, anderzijds willen we de natuur behouden. Met elkaar dienen we afspraken te maken en vast te leggen zodat projectontwikkelaars,  aannemers en andere organisaties zoals overheden weten waar zij zich aan moeten houden.

EEN DUURZAAM PARKEERBELEID? 

Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en weerstand op als parkeren. Bij parkeren zijn dan ook vaak verschillende en soms tegenstrijdige belangen in het geding en lokale bestuurders moeten zoeken naar een dikwijls moeilijk evenwicht tussen de wensen van de inwoners, de bezoekers, de ondernemers, …. Zo wil het stadsbestuur  bijvoorbeeld het centrum leefbaar en bereikbaar houden door een rem te zetten op het aantal auto’s,  maar bewoners  en bezoekers willen graag hun wagen kwijt in het centrum van de stad.
Zo wil een projectontwikkelaar bijvoorbeeld zeer graag investeren in een nieuw winkelcentrum, maar enkel onder voorwaarde dat de gemeente zorgt voor een vlotte toegankelijkheid met de wagen en voldoende parkeeraanbod.

Leefbaar Hilversum stelt voor om een gemeentelijk duurzaam parkeerbeleid als een belangrijke pijler naar voren te schuiven. In een op te stellen mobiliteitsconvenant waarin het ‘gemeentelijk duurzaam parkeerbeleid’ is opgenomen, wordt in de nieuwe opzet het principe van “stand still” verlaten en ingeruild voor een duurzaam parkeerbeleid. De filosofie van deze wijziging is dat het parkeerbeleid onderdeel is van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De term “stand still” is puur op parkeren gericht. In een duurzaam parkeerbeleid streeft men naar het beperken van ongewenst autogebruik (dus ook parkeergebruik) en het stimuleren van het te voet gaan, fietsen en openbaarvervoergebruik.

Duurzaam parkeerbeleid verruimt echter het werkveld van parkeerbeleid en ondersteunt de investeringspolitiek in fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

In de nieuwe generatie mobiliteitsplannen die Leefbaar Hilversum voorstelt zal parkeerbeleid een belangrijk onderdeel zijn.

DE VIJF BASISDOELSTELLINGEN VAN HET MOBILITEITSPLAN LEEFBAAR HILVERSUM ZIJN:

 • Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.
 • Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.
 • Het verbeteren van de veiligheid.
 • Het vrijwaren van de bereikbaarheid.
 • Het garanderen van de toegankelijkheid.

In het door de gemeente Hilversum uit te werken beleidsplan wordt het parkeerbeleid voor een bepaalde periode uitgewerkt. Dit plan maakt deel uit van het gemeentelijke mobiliteitsplan.

Hierin worden ook de volgende onderwerpen aan de orde gebracht:

 • Openbaar vervoer in Hilversum en omgeving.
 • Een eerlijke verdeling van de parkeerkosten voor iedereen.
 • Infrastructuur met buurgemeenten afstemmen en verbeteren.
 • Doorgaand verkeer in en rond Hilversum, hoe kunnen we dit verbeteren of veranderen.
 • Parkeergelegenheden binnen en vooral buiten Hilversum.
 • Overdekte (ondergrondse) gratis fietstransferiums bij Centraal Station.
 • Strengere en vooral consequente handhaving op parkeer- en fietsenbeleid.

Laat een reactie achter