De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 14 november 2018;

Constaterende dat:

 • de gemeente Hilversum in 2013 het Bijenconvenant heeft ondertekend;
 • de raad op 30 maart 2016 op voordracht van D66 en de SP een motie M16/28 ‘Bloemen voor de bijen’ heeft aangenomen;
 • de gemeente Hilversum een groene gemeente is met beleid gericht op duurzaamheid en met veel (potentieel) geschikte locaties voor drachtplanten en -bomen;
 • op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie gepresenteerd is;
 • deze Nationale Bijenstrategie reeds ondertekend is door drieënveertig partners*¹);
 • hoofddoel van de initiatiefnemers is dat wij in 2030 weer populaties van vitale bijen en andere bestuivers hebben, die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen;
 • er in deze Nationale Bijenstrategie meetbare doelen zijn opgenomen met als ijkpunten 2023 en 2030;

overwegende dat:

 • meer dan de helft van de wilde bijensoorten met uitsterven wordt bedreigd;
 • bijen en insecten door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar zijn voor het behoud van flora en fauna in Nederland  en een cruciale economische functie in bloementeelt, fruitteelt, groenteteelt en natuur hebben;
 • uit de Nationale Bijenstrategie blijkt dat bijen behoefte hebben aan twee essentiële punten namelijk nestelgelegenheid en voedselaanbod.

Verzoekt het college:

 1. de Nationale Bijenstrategie namens de gemeente Hilversum te ondertekenen en de uitvoering te ondersteunen in de gemeente Hilversum;
 2. in de portefeuillehouders-overleggen in de Regio Gooi en Vechtstreek de nationale bijenstrategie onder de aandacht te brengen en het voorstel te doen dat alle gemeenten in de Regio en de Regio zelf deze strategie mede ondertekenen;
 3. zich actief in te zetten om samen te werken met partijen  zoals imkers, bijenverenigingen, natuurverengingen, burgers en andere belanghebbenden;
 4. zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie  te behalen;
 • het bevorderen van de biodiversiteit;
 • het verbeteren van de wisselwerking tussen mens, landbouw en natuur;
 • het helpen van Imkers en biologen door aanpassingen in het groenbeheer om de gezondheid van de honingbij en bestuivers te bevorderen zoals beschreven in bijlage 1;
 1. contact te leggen met alle basisscholen van Hilversum om hen te bewegen in het komende schooljaar 2019/2020 deel te nemen aan de sponsoractie ‘Red de Bij’ en een bijdrage te leveren aan de promotie en ondersteuning van de actie van de scholen in de media;
 2. de uit de sponsorwerving voortvloeiende gelden als gemeente aan te vullen vanuit het buget Impuls Groen en te investeren in het zaaien van een wilde bloemenmengsel. Dit wilde bloemenmengsel wordt onder deskundige leiding samengesteld;
 3. De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten zoals aangegeven in de Nationale Bijenstrategie  te kunnen presenteren. Een jaarlijkse inventarisatie met vastlegging van de gegevens maakt onderdeel uit van de aantoonbare resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag

Leefbaar Hilversum,

M. Kooloos

*¹ Ondertekenaars van de Nationale Bijenstrategie

De volgende partijen hebben op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend:

1. BASF 2. Bayer 3. Bayer Bee Care Center 4. Bee Foundation 5. Beroepsvereniging Nederlandse Imkers 6. Bij Bewust Betuwe 7. BoerenNatuur 8. Centrum Landbouw en Milieu 9. CITAVERDE College 10. De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor 11. De Vlinderstichting 12. Federatie van Heideboerderijen 13. Inbuzz Extra 14. Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 15. Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving / Van Hall Larenstein 16. Koppert Biological Systems 17. Landal GreenParks 18. Landschappen NL 19. Louis Bolk Instituut 20. LTO Nederland 21. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 22. Naturalis Biodiversity Center 23. Natuurmonumenten 24. Nederlandse Bijenhoudersvereniging 25. Nederlandse Fruittelers Organisatie 26. Nefyto 27. Plattelandscoöperatie 28 Provincie Limburg 29 Provincie Noord-Brabant 30 Provincie Overijssel 31 Provincie Zuid-Holland 32 Staatsbosbeheer 33. Stichting BEEP 34. Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 35. Stichting Natuur & Milieu 36. Stichting Veldleeuwerik 37. Syngenta 38. Unie van Waterschappen 39. Van Hall Larenstein / Lectoraat Bijengezondheid 40. Velt Samen Eco Actief 41. Vereniging van waterbedrijven in Nederland 42. Wageningen University & Research 43. Waterschap De Dommel

*² Voor Sinus-maaibeheer zie https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/

Bijlage 1 bij Motie Red de bij!

Voorstellen

Gevraagd wordt:

 1. Bij ontstane dorre grasvelden en bermen grote delen van het gras af te schrapen en te verwijderen waarna het wilde bloemenmengsel wordt aangebracht op de hierdoor ontstane schrale ondergrond zodat bijen en bestuivers hierop kunnen foerageren.
 2. behalve bij de onder architectuur ontstane landschappen met grasvelden vanaf heden geen graszaad meer aan te brengen in bermen en velden maar wel met zaad van het samengestelde wilde bloemenmengsel;
 3. om de invoering van een specifiek maaibeleid, het zgn. ‘Sinus-maaibeheer’ *²),  waardoor in de loop der jaren het behoud van wilde bloemen gegarandeerd wordt. Hierdoor hebben de bijen en bestuivers de mogelijkheid om in populatie toe te nemen. Het maaien wordt niet meer met klepelmachines gemaaid maar met maaimachines waarna het maaisel voor rijping van de graszaden voor enkele weken blijft liggen en daarna wordt verwijderd;
 4. om als Bijvriendelijke gemeente Hilversum voor het ecologisch groenbeheer de uitgewerkte ‘Casus Eindhoven’ over te nemen welke door IVN Natuur Educatie samen met Ingenieursbureau Tauw is ontwikkeld en al vele jaren met succes wordt toepast, zie bijlage.

Laat een reactie achter