Hilversum 2 juni 2020

Artikel 41 vragen MRA Leefbaar Hilversum aan het College B & W 

Het College heeft eind vorig jaar bij de MRA Metropool Regio Amsterdam het aanbod gedaan om als 9e sleutelgebied
in aanmerking te komen. Door de grote ambities van het College, in ’t kort 6.000 – 10.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen erbij, is er onder de bevolking van Hilversum grote onrust ontstaan.

Leefbaar Hilversum heeft daarom de volgende artikel 41 vragen aan het College:

 1. De weerstand over het plan onder de Hilversumse bevolking is nu al groot en veel experts hebben inmiddels duidelijk kenbaar gemaakt dat het aangegeven aantal van 6.000 – 10.000 woningen totaal niet realistisch is. Heeft het College bij haar Sleutelgebied aanbod de mogelijkheid opengehouden dat de genoemde aantallen naar beneden zouden kunnen worden bijgesteld gebaseerd op werkelijke behoeften en mogelijkheden?
 2. Is het mogelijk dat het College overleg pleegt met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek om gezamenlijk invulling te geven aan dit ingezette MRA traject zodat sommige zaken regionaal kunnen worden opgepakt? Om een beter mobiliteitsnetwerk te krijgen zijn er nog meerdere belangrijke punten in de regio zoals de NS spoorpunten Gooise Meren (Station Bussum Zuid en Naarden Bussum). Als ook de verkeersdriehoek bij de A1 rond Crailo.
 3. Is het een overweging om minder op de verstedelijking te focussen maar de focus te verleggen naar:
  Hoe kunnen we meer woningen in Hilversum bouwen zonder dat we onze kwaliteit verkwanselen en de kwaliteit van onze centraal gelegen Tuinstad behouden?
 4. Deze tekst komt uit het document Strategische notitie sleutelgebieden MRA – feb. 2020 en beschrijft hoe Hilversum zich wil profileren: “Nationale identiteitsdrager: Mediastad Hilversum, Hoog stedelijk en internationaal milieu. Tweede centrumontwikkeling: sleutelgebied als nieuw hoog stedelijk centrum van Hilversum”. Leefbaar Hilversum is heel erg benieuwd hoe de Hilversumse bevolking zich in dit profiel kan vinden. Wat wordt bedoeld met een hoog stedelijk en internationaal milieu?
 5. Sleutelgebied Lelystad lijkt te kiezen voor inhoud en kwaliteit: “Stad van de “nieuwe natuur”, groene, ruim en ontspannen stad, met woonmilieus met een groene uitstraling en een goede prijs/kwaliteit verhouding binnen de MRA.”  
  Voor Hilversum blijft het belangrijk dat we eerst toch ons eigen profiel met elkaar moeten bepalen en waar we graag naartoe zouden willen. Past deze omschrijving van sleutelgebied Lelystad niet veel beter bij de Tuinstad Hilversum en zou de Hilversumse bevolking en verschillende partijen en organisaties zich juist in dit profiel kunnen vinden? Kortom, een duidelijke visie is voor de toekomst van Hilversum van essentieel belang. Naar onze mening ontbreekt deze. Kan de Gemeente Hilversum zich niet eerst beter toeleggen op het opstellen van een profiel en een visie voordat we het MRA traject ingaan?
 6. Even ter vergelijking bij de andere MRA sleutelgebieden: Almere heeft een inwonertal van 212.965 maar geeft aan 2.500 tot 10.000 woningen te willen bouwen. Purmerend heeft 80.000 inwoners en geeft aan 2.500 tot 6.000 woningen te willen bouwen. Lelystad heeft 77.260 inwoners en biedt aan 1.500 woningen te willen bouwen. Hilversum heeft 90.261 bewoners en biedt aan om 10.000 woningen voor de MRA te willen bouwen. Hieruit kun je concluderen dat Almere en Lelystad een mooi voorbeeld zijn dat je niet extreem hoog hoeft in te zetten om “mee te mogen doen” met de MRA. Bent u als college bereid een stap terug te doen en eerst met elkaar (de raad, de inwoners en de ondernemers en andere betrokken partijen, kortom participatie) te bekijken wat we willen en wat realistisch haalbaar is?
 7. Waarom is het profiel ‘Hilversum Tuinstad’ nergens terug te vinden in het schema profiel? Wordt dit in de MRA context niet belangrijk gevonden door het College? Waar komt de verstedelijkingsstrategie vandaan en is deze ooit voorgelegd aan de raad?
 8. Zouden we met Hilversum niet een breder aanbod moeten doen met profielen zoals Tuinstad – Mediastad – Sportstad? Misschien willen mensen graag werken hier in de Mediastad, maar de vraag is of ze om die reden hier willen wonen. De kwaliteit van wonen in Hilversum is niet media of hoog stedelijk gerelateerd maar juist omdat Hilversum een groen centraal gelegen Tuinstad is. Met de nieuwe plannen op het Arenapark met Nike Europe en de sportcampus als groot aandachtspunt kan ook de Sportstad met een sterke ‘sport-leer-werkomgeving’ een profiel worden. Een Sportboulevard is voor een ieder erg aantrekkelijk en voor Nederland uniek. Wie bepaalt hoe het profiel van Hilversum is/wordt? Is er nu onderzocht in welk profiel de meeste Hilversummers zich zouden kunnen vinden en zo nee, kan de wethouder dit voorleggen bij de Hilversumse bevolking door dit te onderzoeken?
 9. Is het mogelijk om uitstel aan te vragen bij de MRA zodat we met een gedegen alternatief aanbod kunnen komen waar de meerderheid van de bewoners en ondernemers zich ook in zouden kunnen vinden? Want iedereen wil graag dat ook hun kinderen kunnen blijven wonen en werken in Hilversum maar dan wel met behoud van de kwaliteit die het nu heeft.
 10. We begrepen dat het college deze zomer doorwerkt dus, in plaats van al verder te gaan met plannen uitwerken, kan wellicht beter de tijd worden gestopt in het maken van een visie waar de Hilversummers zich in kunnen vinden. En om dan vervolgens te bepalen hoe het huidige aanbod aan de MRA zou kunnen worden aangepast. (zoals jullie de afgelopen weken hebben gezien is er al heel wat geschreven vanuit andere partijen dus er is weinig voor nodig om het gesprek op gang te krijgen want het leeft enorm). Is het toch een overdenking waard om toch per direct al een versneld participatie traject op te starten met de middelen die nu wel mogelijk zijn en daarmee recht te doen aan de oproep van de diverse partijen?
 11. Uit het document van economische verkenningen MRA 2019 uit juni 2019 van Martijn van Vliet staat Gooi- en Vechtstreek toch duidelijk ook apart vernoemt met een eigen hoofdstuk. Ook het factsheet MRA wonen in Hilversum (nu ineens geen Gooi- en Vechtstreek) getuigd dat er in 2019 al lang onderzoek is gedaan. Blijkbaar is het veel langer gaande en had Gooi- en Vechtstreek (lees Hilversum) toen al ambities. Ondanks dat er nog geen concreet aanbod was, was er blijkbaar al veel langer de wens van het college om bij de MRA te komen en werden er allerlei onderzoeken opgestart vanuit de MRA. Toen poging 1 niet lukte is het college toch doorgegaan met plannen lijkt het, ondanks dat het aanbod van november 2019 ineens als een verrassing leek te komen. Hoe kan het dat de MRA zelf wel deze onderzoeken heeft gedaan maar Hilversum zelf niet? Waarom heeft B&W toen (2018-2019) al niet het gesprek opgezocht met de raad in verband met de te stellen kaders als ook al een participatie project opgestart? Zoals bijvoorbeeld via het burger panel en andere kanalen om op die manier te polsen hoe die partijen erin staan.
 12. De Logica lijkt wat zoek. Bedrijven laten we verdwijnen uit Hilversum, vervolgens bouwen we woonruimte op deze plekken of wordt het bedrijf omgeturnd tot woonruimte (omdat dit veel lucratiever is en veel meer € oplevert). Veel luxe villa’s (Emmastraat als voorbeeld) worden omgeturnd tot bedrijven en we kappen natuur/ groen om weer nieuwe villa’s te laten bouwen (doordat ontwikkelaars kunnen profiteren dat er geld nodig is om nieuwbouw te financieren zoals Ter Gooi ziekenhuis en Merem en daarvoor grond wordt verkocht). Terwijl in de MRA context steeds over het levendig maken en het mixen van functies word gesproken, maar dit lijkt juist op heel veel andere plekken in Hilversum helemaal niet de insteek te zijn en wordt juist een averechtse strategie ingezet en krijg je eenzijdige woonwijken zonder voorzieningen en reuring (een voorbeeld hiervan is dat de winkels in de wijk Zuid die Dudok had ontworpen om juist deze levendigheid te versterken. Nu is er voor de laatste 3 ook een woonbestemming afgegeven en worden die helaas ook woningen. Ook de leemkuilen in Noord die zorgde voor levendigheid in de wijk is omgeturnd voor eengezinswoningen)Kunt u uitleggen waarom dit beleid tegenstrijdige beleid wordt gevoerd?
 13. Vervolgens willen we vooral qua MRA young professionals aantrekken, studenten, internationale experts. Naar ons idee zijn dit vooral partijen van buiten Hilversum. Voor deze partijen word ingezet op woningen en banen. 1 baan per 1 woning. Als er vooral wordt ingezet op 1 en 2 persoonshuishoudens dan betekent dat dat die mensen dus kunnen wonen en werken. Hierdoor krijgen we de indruk dat de problemen voor Hilversummers niet worden opgelost. Er wordt ook aangegeven dat er zal worden gebouwd voor doelgroepen die het lastig hebben op de woningmarkt zoals starters en ouderen. Terwijl er volgens mij nog veel meer doelgroepen zijn die een woning zoeken in Hilversum. Daarnaast komt nergens het probleem van de doorstroming voor terwijl dat eigenlijk wellicht een veel groter probleem is. Dus onze vraag is hoeveel % van de woningen en banen bent u van plan te bouwen en creëren voor Hilversummers?
 14. In de communicatie over de MRA en Hilversum is vooral de aandacht gevestigd op het Media Park. Terwijl in de strategische notitie staat dat het ook een inzet is om in een deelgebied van Hilversum Noord de woningvoorraad te vernieuwen
  (Gebied: Spoorlijn, Erfgooiersstraat tot Graaf Wichmanstraat, Lopes Dias, Laan 40-45, Johannes Gerardtsweg). Heeft u hierover ook de bewoners en andere betrokken partijen duidelijk ingelicht dat dit in de planning staat? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? Kan het gevolg hiervan zijn dat er hierdoor geen renovaties meer zullen worden gedaan door de woningbouwverenigingen? Is het van belang dit te weten voor mensen die daar een woning gaan kopen?
 15. De strategische notitie beschrijft ook: “De ligging van Media Centrum aan de rand van Hilversum en de nabijheid van de omliggende natuur (weide en bossen) biedt koppelkansen om woningbouw en landschap met elkaar te verweven. In sleutelgebied wordt natuur inclusief en klimaat adaptief gebouwd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van biodiversiteit in de stad.” Wat wordt bedoelt met koppelkansen om woningbouw en landschap met elkaar te verweven en hoe moeten we dit voor ons zien?
 1. Qua werk heeft zorg een groter aandeel in de arbeidsmarkt (14%) dan ICT en Media (12%). Hoe kan het dan dat we ons hele profiel laten bepalen door deze 12%? (uit boekje economische verkenningen). Mobiliteit word duidelijk ook als probleem aangeduid. Het probleem van woon-werkverkeer. Hierdoor er moet worden ingezet op versterking van de OV-netwerken. Zouden we niet beter kunnen investeren om meer banen in Hilversum te creëren voor Hilversummers zodat mensen dichter bij huis gaan werken en daardoor de druk op de mobiliteit te verlagen.
   
 2. In de strategische notitie variëren de aantallen van woningen continu, van 1.500, 3.000, 3.500, 6.000, 10.000 als ook van banen 5.000, 10.000 dit schept erg veel onduidelijkheid. Kunt u hier meer duidelijkheid over verschaffen? Zijn de aantallen in de loop van de tijd steeds meer opgelopen?

De regio Gooi & Vechtstreek heeft een zienswijze geschreven naar aanleiding van de MRA agenda 2.0 in december 2019. Hierin staat dat zij de poly centrische strategie van de MRA afwijst (in haar oordeel is het te ambitieus in te zetten op wat de MRA ziet als een evenwichtige metropool). In plaats van die poly centrische strategie en de vertaling daarvan in Sleutelgebieden zoals in Hilversum kiest de regio nadrukkelijk voor wat zij noemt de “gemeentelijke schaal” voor het oppakken van maatschappelijke opgaven. 

 1. Hoe kan het dat Hilversum in hetzelfde tijd-frame als deze regionale zienswijze onder voorzitterschap van de Hilversumse burgemeester naar de MRA ging u als centrumgemeente aanklopte bij de MRA voor deelname aan het Sleutelgebied?
 2. Hoe kan het dat u zich enerzijds naar de MRA erop beroept regionale centrumgemeente te zijn, maar zonder de kracht daarvan te benutten zoals verwoord in de regionale zienswijze, en anderzijds stelt dat Hilversum er hulpbehoevend alleen voor staat? Zouden Rijk en Provincie de centrumgemeente Hilversum en de regio Gooi en Vechtstreek niet willen helpen waar het Rijk al eerder in het kader van de regionale omgevingsvisie zich positief toonde over de regionale samenwerking?
 3. Hoe kan het dat u gelet op het raadsvoorstel ‘ Strategie spoorgebied 2040’  voornemens bent te werken voor Hilversum aan een ‘eigen strategie’ (pagina 5) en tegelijk zegt definitief aan te willen sluiten bij de poly centrische verstedelijkingsstrategie van de MRA (pagina’s 1 en 2).
 4. De wethouder van Almere (deelnemer aan het sleutelgebied) en bestuurlijk trekker van de MRA agenda 2.0 schrijft in de MRA agendacommissie (17 april 2020) aan de colleges in de Metropoolregio Amsterdam dat: “De start van de uitvoering gebeurt in een tijd waarin de coronacrisis een grote impact heeft op de samenleving. Daardoor kennen ook de ambities uit de MRA Agenda een ander vertrekpunt. Verstandige plannen van vóór de coronacrisis zijn nu niet opeens onverstandig, maar moeten op onderdelen worden aangepast aan de veranderende situatie.”  Blijkbaar heeft de Coronacrisis wel effect op de plannen hetgeen u in de beantwoording van eerdere artikel 41 rond het Sleutelgebied nog bestreed. Kunt u aangeven op welke onderdelen aanpassingen zijn voorgenomen, horend bij welke projecten, en welke tijdlijnen?
 5. Als je kijkt naar pagina 11 van het raadsvoorstel dan lijkt het dat er eigenlijk geen open participatie traject meer is met de bewoners en andere belanghebbende. Er wordt niet aan de raad gevraagd om kaders te stellen alleen om het aantal woningen vast te stellen, terwijl de raad er nog helemaal niet met elkaar over heeft kunnen praten, laat staan dat ze zicht hebben op de mening van de Hilversummers. Kunt u preciezer aangeven waar wel de participanten wel of niet over mogen mee participeren? Is het meedoen voor de vorm of is het ook de bedoeling dat er ECHT iets met de input ook gedaan word?

We zijn benieuwd naar de antwoorden en we hopen dat deze meer duidelijkheid gaan scheppen in het hele MRA verhaal als ook dat er een kanteling in het proces komt om ruimte te geven waarbij wij als raad nu aan zet zijn als ook de gesprekken met andere partijen zoals bewoners kunnen worden opgestart.

Hilversum 2 juni 2020

Ben Bus                                                                  
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Bijlage:
– Strategische notitie sleutelgebieden MRA – feb 2020 
– Factsheet MRA wonen in Hilversum

Laat een reactie achter