Voorzitter,

Voor ons ligt de Kadernota boordevol ambities. Nu is er niks mis mee om als gemeenteraad samen met het College ambities te hebben maar dit College is wel heel voortvarend. Laten we eens achteromkijken om te zien of deze ambities wel realistisch zijn.

Dit jaar kijken we terug op een eerste lustrum, de verantwoording van 5 jaar door de Gemeente Hilversum op het Sociaal Domein. De destijds verantwoordelijke Wethouder Erik van der Want (D66) bleef ons ervan verzekeren dat er niemand buiten de boot zou vallen en er daarom een ‘open-einde-regeling’ was bedacht. Deze grote boot, genaamd het schip ‘Sociaal Domein’ slokt jaarlijks het grootste gedeelte van de Hilversumse begroting op met jaarlijks grote tekorten terwijl de gedachte van het Rijk was dat deze transitie bezuinigingen op zou leveren. Niets is minder waar. Dit grote schip maakt jaarlijks enorme financiële gaten waar de stuurman of stuurvrouw, de wethouder SD, dan hard hollend achteraan peddelt en de Gemeenteraad weer om extra geld vraagt en met die kurk het gat probeert te dichten. Denk aan het oplossen van de 4 maanden durende wachtlijsten in 2015 en de jaren erna, de fout ingeschatte bezuiniging van 2 miljoen op Versa en die weer in 2017 wordt teruggedraaid, een kosten slurpend project WINST, sluiten van Daklozenopvang DAC in 2017, twee Wethouders die op het SD gesneuveld zijn en dus extra wachtgeld hebben gekost. Ook dit jaar weer 3,6 miljoen extra erbij.

Resumerend, het grote schip ‘Sociaal Domein is nog lang niet ‘goed op dreef. We vragen ons af of deze nu wel de juiste koers vaart?

Wij vinden het een verstandige keuze om in te zetten op efficiëntere zorg en een preventieve blik op maatwerk, de integrale benadering opzoeken. Per direct te investeren op het voorveld. Dus investeren aan de voorkant om aan de achterkant de kosten te besparen. Hierbij gebruik maken van zaken die een positief effect hebben op de doelgroep zoals het meedoen in sport, kunst en cultuur, vrijwilligerswerk, groene initiatieven, betaald werk, praktische ondersteuning bieden waar nodig, en stimuleren waar kansen en kwaliteiten liggen.

Bijvoorbeeld op scholen om al in een vroegtijdig stadium (bijv. bij obesitas, ADHD of dyslexie) deze op te merken en in te zetten op sport en cultuur bij deze doelgroep. Maar ook maatwerk binnen een woonwijk waardoor we meerdere problemen in één keer aanpakken of zelfs kunnen worden voorkomen. Meedoen in de maatschappij is essentieel voor vele doelgroepen en kan uiteindelijk een bezuiniging opleveren in het SD. Er is grote behoefte aan zinvolle dagbesteding bij ouderen, mensen met een beperking, daklozen enz. Dit draagt bij aan hun geestelijke gezondheid en bestrijdt eenzaamheid.

Wij denken dat als er op een andere manier en vooral op de integrale wijze naar het SD gekeken wordt er op meerdere terreinen winst kan worden geboekt. Door op een andere wijze te kijken naar het SD kan dit het tij doen keren zodat er met deze jarenlange, uitzichtloze financiële leegloop geen schipbreuk geleden wordt.

Wij zijn voorstander voor een pilot waarbij integraal naar de problematiek van het sociaaldomein wordt gekeken, naar de samenhang van de problematiek en de andere domeinen zoals wonen, sport, kunst en cultuur, wijkgerichte aanpak, en groen. En op basis hiervan oplossingsgerichte maatwerkprojecten in de wijk worden geïnitieerd.

Vraag aan de wethouder: Wil de wethouder met ons en met de raad naar deze mogelijke oplossing, de genoemde pilot voor de integrale werkwijze, binnen het budget SD te kijken wat de mogelijkheden zijn?

Ook zijn wij voorstander van een raadsenquête als middel om meer grip te krijgen op het SD. Te meer daar we met een rampzalige Corona crisis hebben te dealen.

Wij denken dan bijvoorbeeld aan:

Meer aandacht aan Integraal inzetten in woonwijken en de buurtorganisaties meer zelf laten beslissen in hoe zij middelen willen investeren in groen of speel- of sporttoestellen. Dus: Meedoen in Groen! Op deze wijze genereer je de sociale cohesie onderling, bestrijdt men eenzaamheid en creëer je sociale veiligheid.

Mensen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun buurt omdat zij zelf mogen meebeslissen over veranderingen in hun wijk. Hiervoor kunnen buurtbudgetten ingezet worden en ons lijkt het goed als deze juist worden verhoogd. Wij stellen voor om dit te dekken met de financiële potjes die er al zijn.

In 2018 is onze motie ‘Red de Bij’ unaniem aangenomen door de kersverse gemeenteraad. Ook door de Kindergemeenteraad is er € 8.000,- extra  toegekend aan een ander maai- en zaaibeleid. Het specifiek samengestelde bloemenzaad kost op de markt zo’n € 300,- per kilo. We weten allemaal hoe het zit met de bloemen en de bijtjes maar we weten nog steeds niet of inheemse zaadjes wel gedijen en of het groenbeleid hierop is aangepast.  Vraag: Weet de wethouder van GroenLinks inmiddels of dit wordt ingekocht en hoe het met beleid is gesteld voor het maai- en zaaibeleid? Is de aannemer wel goed geïnstrueerd want echte resultaten zien we nog niet zo?

Groen is misschien wel het belangrijkste om op in te zetten omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is in Hilversum om dit te behouden. Er is al jaren veel om te doen geweest in Hilversum om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen. Luchtkwaliteit is een eerste levensbehoefte. Om onder andere deze reden is LH zeer terughoudend over de ambitieuze plannen van het College om 6.000 tot 10.000 woningen te bouwen. Dit betekent een grotere extra CO2-uitstoot, nl. het aantal huishoudens maal 4 kliko’s dus veel meer afval en dus meer GAD wagens door de wijken, en door de vele huishoudens een enorme belasting op ons toch al overvolle wegennet, dus nog slechtere doorstroming en nog een hogere parkeerdruk. Wanneer krijgen we in Hilversum nu eens ‘Een eerlijk en duurzaam parkeerbeleid’? Een mobiliteitsvisie die inspeelt op een vernieuwde manier van vervoer?

Natuurlijk wil LH er woningen bij. Voor onze jongeren, voor onze ouderen die kleiner willen gaan wonen maar ook voor onze jongeren met een beperking die jarenlang bij hun ouders moeten blijven wonen. Dit is echt een ondergeschoven kind in Hilversum. Anders naar wonen kijken, meer mixen zoals kangoeroewoningen en een voorbeeld nemen aan het Knarrenhof. Actief beleid op scheefwonen in de huursector. Woningruil binnen de wijk tussen gezinnen en ouderen stimuleren en begeleiden. Extra voorkeur geven aan ouderen in de wijk waar je woont en waar je een sociaal netwerk hebt opgebouwd.

Wij kiezen ervoor om te bouwen op een wijze die bij Hilversum past nl. op jarenlang leegstaande plekken zoals het circusterrein of bij het Media Park. Maar niet de stad vol plempen met enorme bouwkolossen waardoor het groene imago van ons Tuindorp wordt aangetast.

De wijze waarop dit is aangepakt, stuit ons tegen de borst: over zo’n belangrijk onderwerp dien je eerst de burgers te polsen hoe zij deze mega verandering zien. Dus niet eerst bij het Rijk aankloppen om in aanmerking voor een sleutelgebied te komen en dan daarna aan de burgers vragen hoe zij dat vinden. Sorry College, dit gaat ons even te ver. Vooral als het hoogste orgaan, de Raad, hierin gepasseerd wordt.

Alleen om dit te ontwikkelen, kost het al ruim 2 miljoen voor de ambtenarencapaciteit terwijl er nog grote gaten gedicht moeten worden in het schip Sociaal Domein. We kunnen ons geld maar 1 x goed en verstandig uitgeven!

Wij vinden het heel belangrijk om te blijven investeren in ons mooie, bruisende Hilversum. Een vitaal ondernemersklimaat behouden en een vangnet voor hen te bedenken zodat niet verloren gaat (door de Corona crisis), wat we net zo mooi voor elkaar en met elkaar hebben opgebouwd. Ook belangrijk is te investeren in mensen uit Hilversum met professionele kwaliteiten en die mensen binnen te houden. Werken in je eigen dorp of stad is op zichzelf al een groene stap. Niet denken dat alle professionals van buiten Hilversum moeten komen. Inzetten op verdere ontwikkeling van lokaal talent op amateur en semiprofessioneel en professioneel niveau. Kijk eens goed naar de hoge  kwaliteiten van Hilversum en zijn bewoners!

Wij willen trots blijven op, en ons inzetten voor het Hilversum wat zich kenmerkt in Groen, Duurzaam en Leefbaarheid.

Wij willen trots blijven op, en ons inzetten voor de tuinstad Hilversum als het groene hart van de regio, met een unieke eigen identiteit waar het voor alle Hilversummers een fijne en veilige plek is te verblijven, te werken en om SAMEN te leven.

Dank u

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Laat een reactie achter