Delen met je netwerk?

Overgrote meerderheid ziet niets in inperken inspraak

De grote meerderheid van de Hilversumse politiek ziet helemaal niets in het inperken van het spreekrecht voor inwoners. Over goede alternatieven voor het inspreken valt wel te praten. 

Dat was gisteravond overduidelijk toen de elf fracties het voorstel van raadswerkgroep vergaderen in de raadscommissie bespraken. Aan het einde van deze maand komen er tijdens gemeenteraadsvergadering geheid amendementen om dit te wijzigen in het voorstel. 

Terwijl er aan de overkant van de plas een aanval plaatsvond op de democratie (de bestorming van het Capitool in Washington DC) boog de Hilversumse politiek zich over een nieuwe manier van vergaderen. Deze sessies moeten anders, want nu duren de politieke bijeenkomsten te lang, zijn te langdradig of veel te technisch van aard. 

Het moet doelgerichter, meer structuur en met meer debat zo is te lezen in de rapportage en het pakket aan voorstellen van de werkgroep. Binnen de politiek is er consensus dat de vergaderingen beter kunnen en moeten. Maar gebeurt dat als inwoners niet meer kunnen komen inspreken als zij het willen hebben over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Tien van de elf fracties zetten daar grote vraagtekens bij. 

Welk probleem lossen we op met het schrappen van inspreken over onderwerpen vreemd aan de orde?, was de vraag van Hart voor Hilversum-fractievoorzitter Jan Slingerland gisteravond tijdens de commissievergadering. Op D66 na gaven de andere fracties duidelijk aan niets te voelen voor het niet langer meer willen toestaan van inwoners die in de commissie iets willen bespreken dat niet op de agenda staat. Als inspraak op een andere manier moet of kan, dan staan de dames en heren politici open voor goede alternatieven. In het gepresenteerde voorstel ontbreken deze echter.

Voldongen feit

Binnen de werkgroep is het schrappen van niet-geagendeerde onderwerpen een heet hangijzer geweest. Daar is lang en uitvoerig over gesproken, aldus Annemarie den Daas, fractieleider van D66 en voorzitter van de werkgroep. Toch is ervoor gekozen met dit voorstel te komen, omdat vooraf weten waar de inspreker het over wil hebben met de commissie voor beide partijen prettiger en wenselijker is. Zo worden de politici niet verrast of voor een voldongen feit gezet en hebben zij de tijd om zich voor te bereiden en adequater te reageren. Hierdoor kan de commissie beter recht doen aan de mensen die de moeite nemen naar het raadhuis te komen om hun ideeën, zorgen of verhalen te delen.

Om te kunnen inspreken moet de inwoner dan een brief sturen naar de raad, is de gedachte. Een fractie moet het onderwerp dan op de agenda zetten, zodat de gastspreker aangekondigd zijn of haar verhaal kan doen. Bijna alle partijen zien het probleem niet. Zo vaak komt het immers niet voor dat er een niet-geagendeerd onderwerp voorbij komt. 

Daarnaast is er de vrees dat een brief, gezien al het andere leesvoer dat de kant opgaat van de politici, niet goed gelezen wordt of op de juiste waarde wordt geschat. Hiermee werp je wellicht een grotere drempel op. “Je moet het ook niet via een partij spelen. Dan maak je het onderwerp politiek. Dat moet je niet willen”, was het argument van Jacqueline van Oostveen, commissielid van Leefbaar Hilversum.

Niet handig

Kijken naar andere en ruimere inspraakmogelijkheden is bij veel partijen bespreekbaar. Het huidige voorstel is echter in de ogen van bijna alle commissieleden een beperking van de inspraak. “Het is niet handig eerst een beperking in te voeren voordat we goede alternatieven hebben gevonden”, aldus PvdA-fractievoorzitter Femke van Drooge. Tevens wees zij de werkgroep erop dat het willen schrappen van niet-geagendeerde zaken met dezelfde argumenten in september 2019 aan de orde is gekomen. Dat is toen van de hand gewezen. Wat is er sinds die tijd veranderd?, vroeg de sociaaldemocraat zich af.

De mogelijkheid om te kunnen inspreken bij de commissie over iets dat niet op de agenda staat, is juist heel nuttig, zo betoogde inspreker Patrick Weening. Zeker als het om iets dringends of actueels gaat. Dan is een brief schrijven en hopen dat een politieke partij het oppikt en wil agenderen geen handige gang van zaken. “Door deze mogelijkheid kunnen wij als bewoners dichter bij de raad”, gaf hij aan. Als goed alternatief ziet hij de burgermotie, zo was zijn antwoord op de vraag van Slingerland welke mogelijkheden hij zelf ziet.

De raad is geen scheidsrechter in individuele zaken

Naast het willen schrappen van een onderwerp vreemd aan de orde door insprekers is er ook een voorstel om de mogelijkheden te beperken voor personen die in de (juridische) clinch liggen met de gemeente. Denk daarbij aan zaken die te maken hebben met het niet willen/kunnen verstrekken van vergunningen of lopende bezwaar- en beroepsprocedures. Volgens de werkgroep proberen deze insprekers de raad op te zetten tegen het college van burgemeester en wethouders. Of zoals Den Daas het gisteren zei: “De raad is geen scheidsrechter in individuele zaken.”

“Mag de raad zich niet op de hoogte stellen als een vergunningsaanvraagproces bijvoorbeeld niet lekker loopt?”, vroeg Van Drooge zich af. “De burger is geen stoorzender”, is de soundbite van Diego Deviges Mas (commissielid van Democraten Hilversum). “De raad is volwassen genoeg om met kritiek om te gaan”, voegde hij eraan toe. 

Label

Voorstellen 5 en 7 (die kunnen rekenen op steun van het college) zijn onderdeel van een pakket van tien. Dat deze twee tornen aan de inspraak wezen Den Daas en haar fractiegenoot Anne de Jong resoluut van de hand. Het tegendeel is waar, zo gaven zij onafhankelijk van elkaar aan. “Het label is teveel dat we de inspraak willen beperken”, sprak D66-er De Jong. “We zijn voor aparte inspraakmomenten. We willen insprekers veel meer de gelegenheid geven hun gal te spuwen.” Fractievoorzitter van Hilversums Belang, Henk Blok, was op dit vlak het meest duidelijk. Aan het einde van zijn laatste bijdrage sprak hij glasheldere woorden. “Als het gaat om de voorstellen 5 en 7 dan wordt daar de inspraak beperkt. Laten we eerlijk zijn, dat staat er gewoon”, was zijn conclusie. 

Omgaan met burgers kan op een veel lossere en vrijere manier

Namens het college deed burgemeester Pieter Broertjes een duit in het zakje. Hij constateert dat Hilversum een klassieke manier van vergaderen kent en dat geldt in zijn optiek ook voor de omgang met insprekers. “Er zijn alternatieven om met burgers om te gaan. Dat kan op een veel vrijere en lossere manier. Er zijn allerlei ervaringen opgedaan in het land. Wij lopen hier echt achter de muziek aan”, luidde zijn oproep aan de politiek om te kijken naar andere mogelijkheden om in contact te komen met de inwoners.

Woensdag 27 januari staat het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. De gehele commissie vond het stuk namelijk rijp voor besluitvorming. Dan komt het vervolgdebat. Zeker op het gebied van de inspraak willen de fracties het voorstel gaan veranderen. Dat is kristalhelder. 

Laat een reactie achter